Община Стрелча

Навигация

English

Общински съвет

Дейността на администрацията е регламентирана в ЗМСМА и е насочена в следните направления:

Общинска собственост

Основните въпроси по придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост зависят от Общинския съвет. Чрез търгове или конкурси кметът на общината предоставя отделни обекти — общинска собственост — под наем, учредява право на строеж, право на ползване или извършва продажба на обекти — собственост на общината. Общинския съвет приема решения за откриване на процедури за предоставяне на концесии върху имоти — публична общинска собственост.

Местни данъци, такси и цени на услуги

Видът и размерът на данъците и част от местните такси се определя със закон. Общинския съвет определя конкретния размер на част от местните такси, но в границите, установени от закона.

Образование

Детските градини и училищата в страната ни са държавни, общински. Общинските детски градини се откриват и закриват с решение на Общинския съвет. Кметът на общината назначава директорите на детските градини след провеждане на конкурс. Образователните изисквания за учебните заведения се определят от държавата — със закон, с актове на МС и на МОН. На територията на община Стрелча има една Целодневна детска градина, едно Начално училище и едно Средно общо образователно училище.

Култура

Тази дейност е свързана с художествената самодейност, музей и музейни сбирки, библиотеки, и др. Ръководителите на културни институции на общинска издръжка се назначават от кмета на общината. На територията на общината има едно НЧ „Просвещение“, което тази година навършва 135 години. Самодейните състави са към него.

Благоустройство и комунално стопанство

Това е една от основните дейности и задължения на общините. В тази сфера се включват — водоснабдяване и канализация, поддръжка и чистота на улици и площади, паркове, градини, улично осветление, третиране на битови отпадъци, залесяват се декоративни дръвчета. На територията на общината ни тази дейност се извършва от звено „Чистота“ към структурата на общинската администрация.

Социално подпомагане

Общината осъществява социалните си функции чрез общинската дирекция за социално подпомагане и социалния патронаж. Дейността на общинските социални заведения /за Стрелча това е ДСП/ се осигурява със средства от общинския бюджет, като ръководителя им се назначава от кмета на общината , а за директора на д–я „СП“ от съответното министерство.

Чрез създаването на обществени съвети за социално подпомагане се осъществява и прякото участие на гражданите в решаването на проблемите в общината за подпомагане на социално слабите граждани.

Опазване на околната среда и екология

Чрез наредбите, които приема в тази област, Общинския съвет определя специфичните изисквания /Наредба №1 и №2/. На територията на общината няма възникнали екологични проблеми. Няма замърсяване на компонентите на околната среда.

Туризъм

Туризмът е приоритетна задача на общината. Град Стрелча има статут на курорт от национално значение. На територията на Стрелча се развиват и има възможности за следните видове туризъм:

  • културно познавателен;
  • балнеология;
  • трекинг.

Други дейности

Общините имат определени правомощия и по стопанисването на свои спортни и туристически обекти, по опазването на местни културни, исторически и архитектурни паметници и др.