Община Стрелча

Навигация

English

Структура на Общинска администрация — град Стрелча

Ръководство на общината

 • Кмет на община
 • Заместник кмет
 • Кмет на кметство
 • Секретар на общината
 • Секретар на МКБППММН
 • Стажант–одитор

Обща администрация

 • Старши специалист КАО

Дирекция АФО

 • Директор
 • Главен счетоводител
 • Главен експерт „ГРАО, жалби, връзки с обществеността“
 • Главен специалист човешки ресурси
 • Старши счетоводител
 • Касиер–събирач на приходи
 • Главен специалист „МДТ“
 • Счетоводител „МДТ“ старши
 • Главен специалист ГЗ и ОМП
 • Младши специалист етнически въпроси
 • Технически съдрудник на кмета и общински съвет
 • Главен специалист „Деловодство и обредни дейности“

Специализирана администрация

Диреция устройство на територията, общинска собственост и стопанска политика

 • Директор на дирекция
 • Главен архитект
 • Главен специалист „Общинска собственост и концесии“
 • Главен специалист „Стопански дейности и туризъм“
 • Главен специалист „УТ,кадастър и регистър“
 • Главен специалист „програми и проекти“
 • Старши специалист „УТ“
 • Технически секретар

Други дейности по здравеопазването

 • Медецинска сестра в СОУ
 • Медецинска сестра в ЦДГ

Отбрана и сигурност

 • Денонощно дежурен по ОС–отбрана и сигурност
 • Техници на пунктове за управление

Образование,младежки дейности и спорт

 • Главен специалист култура, образование, младши дейности и спорт
 • Касиер счетоводител
 • Шофьор на автобус
 • Домакин
 • Старши счетоводител
 • Шофьор–снабдител

Чисота и екология

 • Главен специалист „Чисота и знаково стопанство“
 • Главен специалист „Озеленяване, гори, земеделие и екология“
 • Шофьор
 • Общ работник
 • Чистачка общинска администрация

Култура

 • Директор на исторически музей
 • Уредник на исторически музей
 • Информатор туристически център
 • Отговорник гробищен парк

Домашен социален патронаж

 • Главен специлист „Социални услуги“
 • Домакин–касиер
 • Майстор–готвач
 • Разносвач на храна
 • Санитарки
 • Шофьор
 • Работник кухня
 • Медицинска сестра
<

гр.Стрелча