http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 342
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детската градина на община Стрелча /Приета с решение № 186 от 27.09 2016г. на Общински съвет Стрелча
вторник 06 юни 2017 - 23:54:30 0
Р Е Ш Е Н И Е №341
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана Николова Иванова.
вторник 06 юни 2017 - 23:53:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 340
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
вторник 06 юни 2017 - 23:52:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 339
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП / подробен устройствен план/ ПП /парцеларен план/ за трасе на подземен електропровод и одобряване на задание за изработване на ПУП – ПП.
вторник 06 юни 2017 - 23:51:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 338
ТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП / подробен устройствен план/ ПП /парцеларен план/ за трасе на водопровод, захранващ УПИ І – 47, зайцеферма в м. „Калейца”,
вторник 06 юни 2017 - 23:50:04 0
Р Е Ш Е Н И Е № 337
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стрелча за 2017г. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост – ниви в землището на с. Дюлево,
вторник 06 юни 2017 - 23:49:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 336
ОТНОСНО: Определяне броя на таксиметровите автомобили на територията на Община Стрелча.
вторник 06 юни 2017 - 23:48:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 334
ОТНОСНО: План за развитие на социалните услуги в Община Стрелча за 2018г.
вторник 06 юни 2017 - 23:47:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 333
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението актовете на кмета на община Стрелча по решения на ОбС Стрелча за второто полугодие на 2016 г.
вторник 06 юни 2017 - 23:46:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 332
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Исторически музей - Стрелча и състоянието на паметниците на културата
вторник 06 юни 2017 - 23:45:48 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 33 34 35
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.