http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 653
ОТНОСНО: Актуализиране на състава на ПК ”Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания ”
четвъртък 11 април 2019 - 10:50:30 0
Р Е Ш Е Н И Е № 652
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елка Янкова Стоянова, за покриване на социални и здравословни нужди на дъщеря й – Даниела Димитрова Стоянова.
четвъртък 11 април 2019 - 10:49:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 651
ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците- Панагюрище – за общините Панагюрище и Стрелча, в частта за община Стрелча през 2018 година.
четвъртък 11 април 2019 - 10:47:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 650
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ
четвъртък 11 април 2019 - 10:46:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 649
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Иван Атанасов Генов
четвъртък 11 април 2019 - 10:44:43 0
Р Е Ш Е Н И Е № 648
ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и даване на Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на ПИ 032523 в местността „Влахов дол” землището на гр. Стрелча.
четвъртък 11 април 2019 - 10:43:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 647
ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на границите на ПИ 001375 полски път собственост на община Стрелча, намиращ се в местността „Радин дол” землището на гр. Стрелча.
четвъртък 11 април 2019 - 10:41:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 646
ОТНОСНО:Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелчаза 2018год.
четвъртък 11 април 2019 - 10:40:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 645
ОТНОСНО:Отдаване под наем за срок до 30.11.2020 година на терен/петно №5/ – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- Пазара, кв.71А по плана на гр. Стрелча
четвъртък 11 април 2019 - 10:38:22 0
Р Е Ш Е Н И Е № 644
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие в община Стрелча за 2019 година.
четвъртък 11 април 2019 - 10:36:45 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 64 65 66
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.