http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 407
ОТНОСНО: Отмяна на действащите Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Стрелча /приета от Решение №364/25.08.2008г. от ОбС гр. Стрелча., изменена и допълнена с Решение № 364/25.03.2010г. на Общин
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:54:43 0
Р Е Ш Е Н И Е № 406
ОТНОСНО: Одобряване на цена на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V – Озеленяване, търговия и услуги в кв. 17 А по плана на гр. Стрелча, съгласно АЧОС № 4/14.02.2006г., вписан в СВ – РС Панагюрище с рег. № 377/05.05.2016
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:53:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 405
ОТНОСНО: Отмяна на действащата Наредба за управление на общинските пътища /приета от Общински съвет -гр. Стрелча с Решение № 156 от 30.03.2005 год.; изм. с Решение №242/22.12.2016г./ и приемане на нова Наредба за управление на общински
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:51:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 404
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 000008, местността „Вълк”, землището на гр. Стрелча, и одобряване на Задание и опорен план
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:50:07 0
Р Е Ш Е Н И Е № 403
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Рад Филипов Грозев
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:48:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 402
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Стрелча за 2017г. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение и общи части – частна общинска собственост, намиращи се на втория етаж,
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:46:20 0
Р Е Ш Е Н И Е № 401
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски територии на община Стрелча през 2018г.
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:44:51 0
Р Е Ш Е Н И Е № 400
ОТНОСНО: Промяна на структурата на Общинска администрация на община Стрелча
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:43:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 399
ОТНОСНО: Информация за готовността на учебните заведения на територията на община Стрелча за учебната 2017/2018 година
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:40:41 0
Р Е Ш Е Н И Е № 398
ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Стрелча” на Яко Бойчев Яков
четвъртък 05 октомври 2017 - 13:38:47 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 39 40 41
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.