http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 183
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от Набирателна сметка за чужди средства с код 95 в разплащателна сметка с код 94 на община Стрелча за финансиране на разходи в размер до 10 000 лева
петък 27 ноември 2020 - 15:45:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия на община Стрелча
петък 27 ноември 2020 - 15:43:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 181
ОТНОСНО: Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за имот с идентификатор 24726.188.295 в м. „Студен гьол” по КККР на землището на село Дюлево с Начин на трайно ползване: „За водостопанско хидромелиоративно съоръжение”
петък 27 ноември 2020 - 15:39:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 180
ОТНОСНО: Приемане на критерии за подбор на физически лица регистрирани на територията на община Стрелча по постоянен или настоящ адрес, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии през 2021 г.
петък 27 ноември 2020 - 15:37:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 179
ОТНОСНО:Определяне на пълномощията на кметските наместници на с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница
петък 27 ноември 2020 - 15:35:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 178
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и учредяване на безвъзмездно право ползване на части от имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІV 1295- Администрат
петък 27 ноември 2020 - 15:32:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 177
ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2020 г.
петък 20 ноември 2020 - 14:43:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 176
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от Набирателна сметка за чужди средства с код 14 в разплащателна сметка с код 07 на община Стрелча за финансиране на разходи в размер до 70000 лева
петък 20 ноември 2020 - 14:40:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 175
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча с проектно предложение „Независим и достоен живот” по мярка 2.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, посредством процедура на подбор на проекти за б
петък 20 ноември 2020 - 14:39:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 174
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и учредяване на безвъзмездно право ползване на части от имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІV 1295- Администрат
вторник 03 ноември 2020 - 10:30:59 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 17 18 19
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.