+ A | - a | A
· ОУП
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА НА 27.04. 2017 г.
вторник 25 април 2017 - 17:26:19                                                                                         ИЗТЕГЛИ ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 27.04.2017                                                 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    -    СТРЕЛЧА


                      
            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.37 (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стрелча и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                     СВИКВАМ

на 27.04.2017г./четвъртък/ от 16:00ч. в Конферентна зала при Младежки център гр. Стрелча   редовно заседание  на Общински съвет -Стрелча.  Заседанието  ще се проведе  при следния


                                    ДНЕВЕН РЕД:


1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на спорта за 2016г.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Пенка Филипова-гл.сп. КОМДСЕВ

2. Приемане на Програма за развитие на спорта за 2017г.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Пенка Филипова-гл.сп. КОМДСЕВ

3. Отчета за изпълнение на Програма за закрила  детето в община Стрелча за 2016 г. и Приемане на Програма за закрила на детето за 2017г.
  Внос. и докл.: Неделка Фингарова – зам.кмет.

4. Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стрелча
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Владимир Христов-директор на дирекция АФИО

5. Доклади от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Председателите на читалищата

6. Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Стрелча за 2017 г.
  Внос. и Докл. Станислава Станева-Секретар на община Стрелча

7. Отчет за работата на кмета на кметство  с.Смилец за второто полугодие на 2016г.
  Внос. и докл.: Мима Алтаванова-Кмет на кметство с. Смилец

8. Текущи.

10.1.Даванесъгласие за  изменение на  разрешително за водовземане  на минерална вода от находище „Стрелча" с № РС -002/  16.04.2014 г., с титуляр Община Стрелча.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.2. Даване съгласие  за изменение и допълване  на  Разрешителнозаводовземаненаминералнаводаотнаходище „Стрелча", сондаж 1 ХГ   с № РС-001/ 07.07.2013г,  издаденооткметанаобщинаСтрелчас титуляр ЕТ „Хелиос – Иван Радев”.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

 10.3. Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на:
 11.3.1.Цветан Ангелов Иванов;
 11.3.2.Георги Динчев Мичев;
 11.3.3.Пенчо Георгиев Пенчев.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
  Докл.: Стефка Новакова – Соловьова - директор на Дирекция „СА”

10.4.Включване вПрограмата за управление и разпореждане с имотите-общинскасобственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на имот – частнаобщинскасобственост –нива в землището на гр. Стрелча, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.5. Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот №017003-гора в земеделски земи в м. „Арбут” в землището на гр. Стрелча.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.6. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинскасобственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен/петно №13/ – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- Пазара, кв.71А по плана на  гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.7. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинскасобственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на масивна сграда  – публична общинска собственост намираща се в УПИ VІІ- Парк, кв.15, с.Свобода, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.8. Предложение за  включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинскасобственост в община Стрелча за 2017 год. за одобряванеотделянето на поземленимот с площ от 5,000 дка, в м. «Каратепе» от поземленимот ПИ 017509 – частнаобщинскасобственост, актуван с АЧОС № 644 / 04.09.2012 г. , вписан в Службата по вписвания в РС -Панагюрище, с обще площ 1065,776 дка, находящ се землището на с. Смилец, община Стрелча, областПазарджик ,  с  начин на трайноползване – гора в земеделскиземи.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.9.Допълване на Културния календар на Община Стрелча за 2017г.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Станислава Станева-Секретар на Община Стрелча

10.11.Откриване на процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча”-№87 по Приложение №2 към чл.14, т.2 от закона за водите(ЗВ) от водовземно съоръжение-сондаж 1ХГ за захранване на обект Комплекс „Стрелча шато” находящ се в УПИ III – ЦСРИ „Миля 2000” в кв. №58, ул.”Средна гора” по плана на гр. Стрелча.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА

10.11.Учредяване на възмездно и безсрочно право на прокарване за изграждане на обект:” Водопроводно отклонение за топла минерална вода през зелени площи, улични и тротоарни настилки-общинска собственост от сондаж 1ХГ в кв. 63 до УПИIII-Център за социална рехабилитация и интеграция „ Миля 2000”, кв.58 по плана на гр. Стрелча.
  Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча.
  Докл.: Стефка Соловьова-директор на дирекция СА11.Питания.

Забележка:  Предложенията и приложенията по точки от 1 до 10.11  са на разположение в стаята на технически сътрудник на ОбС – Кунка Петрова в сградата на община Стрелча.С уважение,
МАРИЯ СТАНКОВА
Председател на ОбС-Стрелча

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.