http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
понеделник 02 декември 2019 - 17:27:34

В изпълнение на Решение  № 4на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол №2:

Общински съвет - Стрелча открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за  Окръжен съд - Пазарджик при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст  от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на за Окръжен съд - Пазарджик;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявания;
1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на за Окръжен съд - Пазарджик;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на за Окръжен съд - Пазарджик;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Стрелча, раздел Общински съвет - Стрелча,  в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 31.12.2019г., кандидатите за съдебни заседатели в за Окръжен съд - Пазарджик, подават в деловодството на Общински съвет - Стрелча,в сградата на община Стрелча, пл. "Дружба" № 2, ет.3, каб.  №14, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1),  ведно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.ИВАНКА ИЛИЕВА  /п/
Председател на Общински съвет - Стрелча


Приложение1 Приложение2 Приложение3 Приложение4  Приложение5
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.