http://strelcha.bg/index.php
 
ЗАПОВЕД №514/01.06.2020 г.
понеделник 01 юни 2020 - 20:59:52

ЗАПОВЕД
№514/01.06.2020 г.
 гр. Стрелча

На основание чл.44, ал. 2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.9  от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г.на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемиологична обстановка

Н А Р Е Ж Д А М:


 
I.Изменям и допълвам Заповед №441/14.05.2020 г., изм. със Заповед №463/18.05.2020 г. и Заповед №498/22.05.2020 г., считано от 01 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г., както следва:
1. Изменям:
„т.1. Считано от 02.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, спортни и детски съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, при условията на т.14”.

„т.2. Преустановяват се присъствените учебни занятия  в училищата. Институциите от предучилищното и училищното образование организират обучение на учениците  доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на присъствието на деца, на ученици на територията на институциите от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки”.  
„т.3. Считано от 02.06.2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и др., при условията на т.14”.
„т.5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 души за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуални спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключение от забраната се допуска за самостоятелни плувни комплекси и басейни, считано от 02.06.2020 г.”

„т.6. Считано от 02.06.2020 г. се разрешават културно-развлекателните мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното  изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и др.) при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито, и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и др.) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 души за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ при условията на т.14”.
2. Отменям:
т.7, която гласи: „Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5”.
т.9, която гласи: „Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места”.
т.10, която гласи:” Забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерските и читалищни клубове”.
3. Създавам:
„т.16. Считано от 02.06.2020 г. се разрешава провеждането на конферентни мероприятия, семинари, изложения при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при условията на т.14”.II. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Стрелча http://www.strelcha.bg , да се постави на информационните табла на територията на общината и да се изпрати за сведение на Началника на РУП – Панагюрище, Областния управител на област Пазарджик, Директора на РЗИ – Пазарджик, секретаря на общината, директора на ОП „БКС и ОИ”, директорите на НУ „Паисий Хилендарски – гр. Стрелча и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча и кметските наместници.

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.
 НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА/п/
ВрИД Кмет на Община Стрелча
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.