+ A | - a | A
· ОУП
Заключителна пресконференция по проект „Независим и достоен живот“
понеделник 22 август 2022 - 15:23:57

проект „Независим и достоен живот“

Заключителна пресконференция по проект „Независим и достоен живот“На 22.08.2022 г. изтича срокcът за предоставяне на социални услуги в домашна среда по проект „Независим и достоен живот“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, мярка МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ с  Договор за БФП № BG05M9OP001-2.107-0001-С01.
Главната цел на проекта е повишаване качеството на живот чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групи в неравностойно положение и със специални потребности.
Проектът стартира на 22.04.2021 г. и се изпълнява в продължение на 17 месеца. В периода от 22.08.2021 г. до 22.08.2022 г. (12 месеца)  са предоставяни социални услуги в домашна среда на 37 нуждаещи се лица от целевите групи. За потребителите полагаха грижи 31 души персонал.
   В изпълнение на главната и специфични цели на проекта се извършиха дейности, свързани с повишаване  качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези със специални потребности, чрез ежедневни грижи в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на всеки потребител, съобразно изготвен индивидуален план, а именно: занимания със социален характер, занимания свързани с поведението, готвене, хранене, обличане и събличане, хигиенизиране, пазаруване, почистване, разходка, социални контакти, развлечения и занимания, придружаване от/до социална услуга и др.
За повишаване на квалификацията на наетия персонал през месец август 2021 г. се проведе двудневно въвеждащо обучение на лицата, които не са преминали обучение по други проекти/програми. През месец юни 2022 г. с преките доставчици на социални услуги в домашна среда се проведе двудневно поддържащо обучение. Темите бяха насочени към трудностите, които съпътстват работата им и начините за справяне с тях.
     Съобразявайки се с епидемиологичната обстановка в страната, почти през целия период на изпълнение на проекта, и наложените ограничения за провеждане на групови събирания, екипът за управление и изпълнение на дейностите по проекта периодично предоставяше лични предпазни средства на потребителите и персонала, полагащ грижи за лицата в домашна среда.
Членовете на екипа за изпълнение и управление на дейностите по проекта оказваха съдействие и консултиране на потребителите и персонала при разрешаване на възникнали въпроси и трудности. Извършваха се и периодични посещения в домовете на потребителите с цел проверка на качеството на предоставената услуга и получаване на обратна връзка на място.
На 22 юли 2022 г. екипът на проекта „Независим и достоен живот“ проведе заключителна пресконференция, представяща изпълнението на дейностите и социалната политика на общината.
Благодарение на реализацията на проект „Независим и достоен живот“ се повиши капацитетът на лицата предоставящи социални услуги в домашна среда, разшири се мрежата от услуги в общността в Община Стрелча, повиши се осведомеността на представителите на целевите групи, създадоха се условия и подкрепа за ефективно упражняване на правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим живот, социално включване и приобщаване, при зачитане на правата им, съобразно техните възможности и специфични потребности.

проект „Независим и достоен живот“проект „Независим и достоен живот“проект „Независим и достоен живот“
проект „Независим и достоен живот“изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.