+ A | - a | A
· ОУП
Община Стрелча отправя покана до всички заинтересувани финансови институции
сряда 14 декември 2022 - 09:51:03

На основание Решение № 550 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Стрелча,
 взето с Протокол № 46 и чл. 19 от Закона за общинския дълг,
 
ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОТПРАВЯ
 
ДО:  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
 
ОТНОСНО: предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Стрелча при следните задължителни условия и параметри:

I.  Условия и параметри:
     1. Максимален размер на дълга –  450 000 лв.
    2. Валута на дълга – български лева;
    3. Вид на дълга – дългосрочен дълг,  поет с договор за банков кредит за финансиране на просрочени задължения на общината
    4. Условия за погасяване:
       • Срок за погасяване –  краен срок на погасяване 5 /пет/ години от датата на договора за кредит,  с включен 6 месечен гратисен период за главница, на равни месечни вноски с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
       • Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината /чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/;
     5. Годишен процент на разходите (лихви, такси, комисионни и други): не по-висок от 3.0 %;
    6. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог за бъдещи приходи на общината; Залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Стрелча, по която постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Стрелча, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Стрелча съгласно чл. 52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси.
 
  На основание чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет - Стрелча със своето Решение № 550 от 24.11.2022 г., взето с Протокол № 46 е възложил и делегирал права на Кмета на Община Стрелча да проведе процедурата за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране с горепосочените параметри, както и да подпише договора за кредит и учреди залог; и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
 
Съгласно цитираното Решение на Общински съвет Стрелча, критерият за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането, следва да бъде предложеният най-нисък годишен процент на разходите (лихви, такси, комисионни и други) по кредита, като стриктно се спазват останалите условия.

ІІ. Изисквания към кандидатите и документи за представяне.

Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.
 
 ІІІ. Изисквания към офертите. 
Всяка оферта следва да съдържа:
   1. Административни сведения за участника - наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.
   2. Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.
   3. Изрична декларация, че участникът приема условията и параметрите по кредита,  определени с Решението на Общински съвет - Стрелча.
   4. Срок на валидност на офертата (не по-малък от 90 дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти).

ІV. Място, срок и начин за подаване на офертите.

   Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Стрелча или по пощата, или чрез куриер на адрес: гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2, в срок до 17:00 часа на 10.01.2023 г. Пликът следва да бъде надписан, както следва: "До Община Стрелча, гр. Стрелча, пл.”Дружба” № 2; ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ  ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; Наименование на участника: адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес"
 
V. Място и дата на отваряне на офертите.

 Офертите на участниците ще бъдат отворени по реда на тяхното постьпване на заседание на назначена от Кмета на Община Стрелча комисия, което ще се проведе на  11.01.2022 г. от 10:30 часа в Кметска зала в сградата на Община Стрелча. На заседанието имат право да присъстват представляващите участниците, подали оферти или техни упълномощени представители, които следва да представят нотариално заверено пълномощно.
   Комисията разглежда подадените оферти, като проверява тяхната допустимост, съгласно условията по Решение № 550 от 24.11.2022 г. на Общински съвет - Стрелча. Оферти, които не отговарят на изискванията на решението се отстраняват. Комисията класира допуснатите участници съгласно предложения от тях годишен процент на разходите във възходящ ред, като предложилия най-нисък годишен процент на разходите се класира на първо място.
   За дейността си, комисията изготвя протокол и след определяне на класирания на първо място участник, същата изготвя предложение до Кмета на Община Стрелча за издаване на заповед за обявяване на резултатите от класирането, като същата се изпраща на всички участници в тридневен срок от обявяването.
 
 
VІІ. Приложения: Образец № 1,  Образец № 2Образец № 3
 
 ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.