+ A | - a | A
· ОУП
Проекти в процес на изпълнение


Проекти в процес на реализация през 2023 г.:

-    Проект: № BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

Проекти в процес на реализация през 2021 г.:

-    Проект „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул. „20-ти април“ – гр. Стрелча .“  
-    Проект „Ремонтно възстановителни работи на яз. Калаващица, община Стрелча“
-    Проект: „Реновиране и прилагане на мерки по Енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение – 1871“ – Първи етап: Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“поДоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.079-0003-C01/2020 г.- МИГ „Панагюрище , Стрелча, Лесичово“- подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. - Открита строителна площадка с Акт обр. №2/25.10.2021г
-    Проект „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр. Стрелча”. - Проектът е в процес на изпълнение, като е изпълнена техническа рекултивация на депото, а към момента се извършва биологична рекултивация.
-    „Благоустрояване на ул. „Независимост” – от о.т. 394 до о.т. 321, , ул. „Марко Нешев” – от о.т. 395 до о.т. 408, ул. „Пенчо Генов” от о.т. 394 до о.т. 388, ул. „Бойчо Ханджиев” – от о.т. 409 до о.т. 380, ул. „Димчо Дебелянов” – от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев” – от о.т. 324 до о.т. 401 град Стрелча
-    Реконструкция на водопроводна мрежа – ул. „Бойчо Ханджиев” – от о.т. 409 до о.т. 380, ул. „Димчо Дебелянов” – от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев” от о.т. 374 до о.т. 401 - гр. Стрелча
-    „Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - І ЕТАП , Ремонт на покрив (средно от кота + 3.67 до кота било, в УПИ ІІІ - за градска баня, кв.63, гр. Стрелча

 ---------------------
 
Социални проекти в процес на реализация през 2021 г.

1.    Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19" на територията на община Стрелча - Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001.
Обхванати са 80 потребители от гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница.
Проектът се финансира от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
-    Времеви обхват: 04.01. 2021 г.– 30.06.2022 г.

2.    Социална услуга „Асистентска подкрепа”, делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му.
-    Времеви обхват: 20.01. 2021 г.– 31.12.2021 г.
-    Обхванати - 15 потребители и 11 асистенти

3.    Проект „Независим и достоен живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.107 МИГ“ Панагюрище , Стрелча, Лесичово“- „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Времеви обхват: 17 месеца - 22.04.2021 г. - 23.09.2022 г.
-    Потребители: 33 лица с увреждания и възрастни над 65 г. Назначени - 29 лични асистенти.
В с. Дюлево социална услуга се предоставя от 3 лични асистенти на 3 потребители.
В с. Смилец - 2 лични асистенти предоставят услугата на 2 потребители.
В с. Блатница - 2  лични асистенти предоставят услугата на 3 потребители.
В с.Свобода -  2 лични асистенти предоставят услугата на 4 потребители.
Гр. Стрелча -  21 лични асистенти предоставят услугата на 21 потребители.

4.    Проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “ по процедура за подбор на проекти, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.
Включени са  17 потребители и назначен екип екип от 5 специалисти– 2.
-    Обхват на проекта – 12 месеца - 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г.
5.    „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“ -  финансиране от Фонд „Социална закрила“към МТСП


_____________________________________
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.