· ОУП
Проекти в процес на изпълнение


Проекти в процес на реализация през 2021 г.:

-    Проект „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул. „20-ти април“ – гр. Стрелча .“  
-    Проект „Ремонтно възстановителни работи на яз. Калаващица, община Стрелча“
-    Проект: „Реновиране и прилагане на мерки по Енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение – 1871“ – Първи етап: Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“поДоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.079-0003-C01/2020 г.- МИГ „Панагюрище , Стрелча, Лесичово“- подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. - Открита строителна площадка с Акт обр. №2/25.10.2021г
-    Проект „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр. Стрелча”. - Проектът е в процес на изпълнение, като е изпълнена техническа рекултивация на депото, а към момента се извършва биологична рекултивация.
-    „Благоустрояване на ул. „Независимост” – от о.т. 394 до о.т. 321, , ул. „Марко Нешев” – от о.т. 395 до о.т. 408, ул. „Пенчо Генов” от о.т. 394 до о.т. 388, ул. „Бойчо Ханджиев” – от о.т. 409 до о.т. 380, ул. „Димчо Дебелянов” – от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев” – от о.т. 324 до о.т. 401 град Стрелча
-    Реконструкция на водопроводна мрежа – ул. „Бойчо Ханджиев” – от о.т. 409 до о.т. 380, ул. „Димчо Дебелянов” – от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев” от о.т. 374 до о.т. 401 - гр. Стрелча
-    „Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - І ЕТАП , Ремонт на покрив (средно от кота + 3.67 до кота било, в УПИ ІІІ - за градска баня, кв.63, гр. Стрелча

 ---------------------
 
Социални проекти в процес на реализация през 2021 г.

1.    Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19" на територията на община Стрелча - Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001.
Обхванати са 80 потребители от гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница.
Проектът се финансира от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU
-    Времеви обхват: 04.01. 2021 г.– 30.06.2022 г.

2.    Социална услуга „Асистентска подкрепа”, делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му.
-    Времеви обхват: 20.01. 2021 г.– 31.12.2021 г.
-    Обхванати - 15 потребители и 11 асистенти

3.    Проект „Независим и достоен живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.107 МИГ“ Панагюрище , Стрелча, Лесичово“- „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

Времеви обхват: 17 месеца - 22.04.2021 г. - 23.09.2022 г.
-    Потребители: 33 лица с увреждания и възрастни над 65 г. Назначени - 29 лични асистенти.
В с. Дюлево социална услуга се предоставя от 3 лични асистенти на 3 потребители.
В с. Смилец - 2 лични асистенти предоставят услугата на 2 потребители.
В с. Блатница - 2  лични асистенти предоставят услугата на 3 потребители.
В с.Свобода -  2 лични асистенти предоставят услугата на 4 потребители.
Гр. Стрелча -  21 лични асистенти предоставят услугата на 21 потребители.

4.    Проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “ по процедура за подбор на проекти, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.
Включени са  17 потребители и назначен екип екип от 5 специалисти– 2.
-    Обхват на проекта – 12 месеца - 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г.
5.    „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“ -  финансиране от Фонд „Социална закрила“към МТСП


--------------------
 
Община Стрелча има одобрени проекти за 1 млн. 175 хил.лв. по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" Съгласно ПМС от 15.01.2014 г. за изпълнение целите в Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите  
 • Проект „Ремонт на  Градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс” – 2 248 398 млн. Лева
  Ремонтът на Градската минерална баня в гр.Стрелча е разделен на етапи. Предвидено е изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс. В настоящия етап на изпълнение (Етап 1) е предвидено изграждането на нов покрит басейн, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални. Градската минерална баня е разположена в УПИ III-за градска баня, кв.63, по плана на гр.Стрелча и е построена през 1966г. Конструкцията е монолитна със стб.колони и греди с външни стени от плътна единична тухла с дебелина 35см и вътрешни преградни стени от 25см тухла. Покривът е скатен и е изпълнен от стб.рамки през 3,05м. Върху рамките са изпълнени стб.гредички през 55см , върху които са положени етернитови плочи. Фасадите са оформени с мазилка, дограмата е дървена. В сградата са разположени помещения за вани и тангентор, два блока със съблекални и прилежащи бани с вътрешни басейни с минерална вода и блок, който се отдава под наем на лаборатория, която е със собствен вход. Сградата е разположена в имот ,находящ се в паркова среда и граничещ от  изток с реката. Достъпът до имота за автомобили е от югозападната страна. Обект на настоящата инвестиция е изграждането на покрит басейн за сезонно ползване. Конструкцията на басейна  е монолитна, стоманобетонна. Конструкцията на басейна и прилежащите му съоръжения и настилки  се  изпълнява монолитно.  Предвидено е покриване на басейна с метална конструкция, с четирискатен покрив покрит с термо панели и остъклена фасада. Предвидено е да бъде извършен ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални в Градската минерална баня, като се осигури достъп през тях до новоизградения басейн.  Изграждат се нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални. Новопроектираният басейн се разполага от източната част на съществуващата сграда на градската баня,като общият обем на съоръжението и покритието му се долепват плътно до две от стените на банята. Разстоянието до страничната регулация към реката е 2,66м. Височината на стъклената фасада е 5,60м,като по този начин се дава възможност да се изгради остъклена ивица в горната част на стените,които се прилепят да съществуващите на банята. Металните колони,част от конструкцията на покритието, които са в непосредствена близост до съществуващата сграда,следва да преминат през съществуващата стб.стреха като за целта се пробиват отвори,които в последствие ще се замонолитят.Колоните излизат над стрехата 125см, като височината на ивицата остъкляване остава 80см. Към обема на външния басейн е предвидено изграждането на масивна пристройка от монолитна стб.конструкция със стени от тухлена зидария, с топлоизолация и минерална мазилка. В пристройката са предвидени тоалетни за мъже и жени с по две кабинки и предверия с по две мивки. Стените се измазват и се боядисват , като стените зад мивките следва да се изпълнят с фаянс в цялата им височина. Помещенията са със светла височина от 2,5м. В пристройката са предвидени 2 помещения за калолечение с вани и предверия с душ кабини. Достъпът до зоната за калолечение се реализира през главния вход на градската баня. Покривното покритие е от покривна термопанела върху стоманена конструкция, която ляга върху стб.плоча. Помещенията са с естествено осветление и вентилация. В рамките на съществуващата сграда е предвидено обособяването на съблекални, които да обслужват посетителите на външния басейн. Новопроектираните помещения са отделени от останалата част от сградата чрез щендерни стени 10см от метални профили и плочи гипсокартон с дебелина 12,5мм. Съблекалните са разделени на мъже и жени и общият им капацитет е за 35човека. Към всяка съблекалня е предвидено по едно помещение с 2 душа. Вътрешните съблекални са с принудителна вентилация. Обособено е и помещение за персонала.     Проект”Изграждане на басейн към естествен извор ”БАНЧЕТО” и обособяване на балнеоложки комплекс” – 20 000 лева.   Минерален извор  “Банчето” се намира на около километър извън регулацията на гр. Стрелча. Открит през  петдесетте години на миналия век, той е място за лечение и релакс на поколения стрелчани и гости от цялата страна. Самият басейн е от 20 кв.м. и е изграден около самия извор. Около басейна има плочници оборудвани с шезлонги, душове и мини бар. Около басейна е изградена плътна ограда от тухли ,измазана с минерална мазилка. Водата е хипертермална – хидрокарбонатно – сулфатно – натриева с флуор–4,4мг/л , газ–радон до 200 емана. Това разнообразие на минерално съдържание придава особена балнеолечебна ценност на водата. Водата е с понижена температура  /от 29 до 31  С/, която в комбинация с газ радон е изключително благоприятана за лечение на проблеми, свързани с  периферната и централна нервни системи./откъдето носи и името „Лудото Банче”/
  Изворът е профилиран за лечение и профилактика на други заболявания. Настоящият проект предвижда разширение на съществуващият комплекс, при което се изгражда нов самостоятелен обект с каса, тоалетни, душове, навес, ограда и басейн. От южната страна на съществуващия комплекс е предвидено изграждането на басейн с размерите на съществуващия.Около него следва да се реализират четири външни душа , отделени с леки прегради от поликарбонат на алуминиева рамка. Новоизграденият басейн ще се огради с ограда,като площта ,която ще се затвори е 388.92кв.м. В рамките на тази площ ще се изгради помещение за каса и инвентар, както и  помещение за две тоалетни с мивка. От източната част е предвидено покриване на част от площадката с масивна козирка. Тази част от комплекса ще се използва от жени, докато съществуващата ще се използва от мъже.    
 • Проект „Обновяване и модернизиране на физкултурния салон  НУ „Паисий Хилендарски”  - 75 000лв.   На територията на община Стрелча функционира НУ „П. Хилендарски” в него се обучават 170 ученици. То е училище с утвърдени традиции и 170 годишна история. Единственото на територията на общината начално средищно училище. Дейността в училището е организирана при целодневен режим на обучение. Голям процент от децата са от малцинствените групи. В двора на училището се намира физкултурен салон 465 кв.м., който е амортизиран и състоянието му е опасно за здравето на децата и учениците. Учебно-възпитателният процес по физическо възпитание и спорт през зимния период не се провежда ефективно, поради липса на средства за реновирането му. Подовата му настилка е прогнила, основите подкопани, липсва осветление,  стените и таваните се нуждаят от изкърпване и боядисване, съблекалните и помощните помещения са в  лошо състояние, няма оборудване. Не му е правен ремонт от 27 години. Със 75 000лв. ще бъде обновен и модернизиран физкултурен салон - НУ "П. Хилендарски", гр. Стрелча. Проекта предвижда цялостна подмяна на подовата настилка, монтаж на ново осветление, изкърпване и измазване на стените и таваните, ремонт на съблекалните и помощните помещения.Закупуване на нови в технологично отношение спортни уреди  и пособия за разширяване на материално-техническата спортна база на училището.    
 • Проект  "Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа  на гр.Стрелча-на ул. Трети март, ул.Победа, ул.Мир, ул.Труд в ромския /квартал/ на стойност 450 хил. лв.

  Ще бъде извършена Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Стрелча - Подобект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча на ул. "Трети март", ул. "Победа", ул. "Мир", ул. "Труд" в ромския квартал.            

 • ПРОЕКТ „Община Стрелча- към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики” под приоритет 1.3 на ОПАК Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   
Договор № 13-13-103/27.11.2013 г. Този проект е финансиран по   Оперативна програма “Административен капацитет”
СТОЙНОСТ: 50 372,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 9 месеца ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА  На 3 февруари 2014 год. от 11 часа в залата на Младежкия център на град Стрелча общината се проведе стартиращата конференция по проекта „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”.  Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.        Тя ще бъде изпълнена чрез: ·
     -  Разработване и въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча; ·
    -  Качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие на община Стрелча; ·
      -  Укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местните структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча.     Финансирането  е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
  Изпълнението на проект  „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”  е  поредната стъпка в усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот на населението на община  Стрелча.            
 • ПРОЕКТ „Повишаване компетентността и ефективността в общинска администрация Стрелча” под приоритет 2.2 на ОПАК   Договор с рег. №А12-22-127/27.05.2013 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
СТОЙНОСТ: 31 285,15 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2 "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
 ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Целта на проекта е създаване на по–ефективна и ефикасна общинска администрация, която адекватно да отговаря на нарастващите нужди и изисквания на своите жители, икономически и социални партньори чрез подобряване на професионалната и компетентност за предоставяне на административни услуги.
Проведоха се 7 обучения на общинската администрация в Стрелча.
В обученията се включиха 51 служители на администрацията. Темите на обученията бяха „Екипи и екипни взаимодействия”, „Работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи” , „Лидерство и мениджмънт в организацията”.
 Обученията бяха направени от фирми, избрани след проведени процедури по реда на ЗОП. Останалите обучения се проведоха в Институт по публична администрация– „Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми, Практически умения за ефективни комуникации, Комуникативни умения на английски език. Всички служители, в това число кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти, чуждоезиково обучение, работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи и др.  Повишените знания и умения, в резултат от обученията, ще допринесат за изграждане на по-ефективна структура на управление и подобрени комуникационни умения на ръководителите и служителите в общинска администрация Стрелча , както и за подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, което  е приоритетна политика на Община Стрелча.

 
 • ПРОЕКТ ”Протегни ръка – подари усмивка” , по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” / ОП”РЧР”   

 Договор  BG051PO001-5.1.04-0053-C0001, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.      Този проект е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
СТОЙНОСТ: 164 273,96лв.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Община Стрелча реализира дейностите по проект ”Протегни ръка – подари усмивка” по Социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен санитар” се предоставят в домовете на потребителите вече 6 месеца. Социална подкрепа и грижи получават 40 лица от всички населени места в община Стрелча. През месец Август се проведе надграждащо обучение и консултации за персонала в „Звено за услуги в домашна среда”, за получаване на допълнителна информация и придобиване на умения при предоставянето на социални услуги. Лицата, предоставящи услугите „Социален асистент” и „Домашен санитар” получиха работно облекло и предпазни средства. През месец Септември бе обявен и допълнителен прием на заявления за набиране на потребители на социални услуги, както и допълнителен прием на документи от желаещи да работят като „Социален асистент” и „Домашен санитар”. Продължителността на предоставяне на социални услуги ще бъде до 30.04.2014г.      
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” в община Стрелча, облас Пазарджик.”   

Договор № 13/313/00167 от 06.12.2013г.  Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР
СТОЙНОСТ: 366 435,18лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
15.07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Туристическа пътека "Град Стрелча - „Марков камък” – язовир „Чирешката” започва от края на регулацията на гр.Стрелча, движи се в западна посока, преминава през местност “Марков камък” и крайната точка е язовир “Чирешката”. При местност “Марков камък” туристическата пътеката се разделя на две – едната част води до язовирната стена, а другата – до пространство за отдих и почивка  в непосредствена близост до язовира. Предвижда се пътеката да се използва за велосипеден и пешеходен достъп. За тази цел е използван съществуващ път,който да бъде насипан с чакъл.             Пътеката завършва с паркинг, който също ще бъде насипан с чакъл. Там се оформя пространство за лагеруване на палатки. Предвижда се монтаж на 5 бр. беседки, 2 бр.детски съоръжения, 4 бр.тоалетни и пейки. Съществуващата площ в близост до язовира е без растителност, затова се предвижда засаждане на широколистни дървета за сянка на почиващите. По протежението на пътеката ще бъдат монтирани указателни табла – 4 бр, 4 бр.указателни табели и маркировка с боя по дължината на цялата пътека. Таблата ще са поставени в началото и в края на пътеката, като ще те дават указания за местността, маршрута и времето за придвижване. Табелите ще се разполагат на кръстопът, а маркировката представлява 3 хоризонтални ивици, като средната е главния ориентир – служат за указване на посоката на движение. Общата дължина на пътеката е 4173 м.      
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека - "м. Огледалото – м. Черешата" в Община Стрелча, обл. Пазарджик 
Договор №  13/313/00212 от 10.12.2013г.  Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР

СТОЙНОСТ: 318 746,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА   Маршрутът на туристическата пътека - "м. Огледалото – м. Черешата"  е с дължина 8,5км, с начална точка м.“Огледалото“ и надморска височина 616м, трасето започва изкачване до м. „Белотруп“, като преминава покрай полета от маслодайни рози. Маршрутът се отклонява  в източна посока по съществуващ горски път и плавно се изкачва към м.“Черешата“. Трасето минава през местностите „Оцетковец“ и „Турчинов камък“ , където са оформени кътове за отдих. Преминавайки през няколко дерета се стига до местността „Черешата“, където също има кътове за отмора с пейки маси и беседки. Крайна точка на маршрута е м.“Ненчовец“ и надморска височина 730м, където се свързва с други туристически маршрути.      
 • ПРОЕКТ „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча” 
Договор № 13/226/00306 от 19.12.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
СТОЙНОСТ: 292 227,52лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.08.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Съгласно подписаният договор инвестицията трябва да бъде извършена в срок от 24 месеца от получаване на финансовата помощ. Със сумата ще бъде финансиран Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Блатница, община Стрелча- 144 372, 44 хил.лв.” и Обект „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари на язовир, находящ се в землището на село Дюлево, община Стрелча- 108 561,67 хил.лв.”. Останалата сума е одобрена за строителен и авторски надзор и за изготвяне на инвестиционен проект.    
 • ПРОЕКТ „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на  община Стрелча, област Пазарджик” 

Договор №13/223/00268
от 12.12.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година.
СТОЙНОСТ: 636 414,09лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Предстои да бъдат залесени 673, 18 дка широколистни гори. Инвестицията трябва да бъде реализирана за срок от 24 месеца от датата на получаване на финансовата помощ. Първата дейност включва презасяване или презасаждане в срок от 12 месеца за всяка една от следващите залесяването 3 календарни години, но не по- късно от 15- ти август 2015. Втората- отглеждане в срок от 12 месеца за всяка една от следващите залесяването 5 календарни години, но не по- късно от 15- ти август 2015.
 
 • ПРОЕКТ „Съхранение и популяризиране на местния фолклор чрез организиране на Етнографски фестивал на Средногорието”   
Договор 30/3/3230607 от  17.12.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 14 352,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Общите цели на проекта са свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор,за да се превърне Община Стрелча в по-привлекателна туристическа дестинация, а от там да се подобри жизнената среда и качеството на живот.Цели се да издири,съхрани и популяризира фолклорното ни наследство, да стимулира дейността на културните и образователни институции при работа с различни възрастови групи.Да запазва многообразието на културното ни наследство, да представя ежегодно пред гражданите и гостите на Стрелча културата, традициите, музиката танците на групи от Средногорието, както и да запознае гостите с културата и забележителностите на Стрелча, да бъде част от културната програма на общината.    
 • ПРОЕКТ „Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница, община Стрелча”   
Договор 30/3/3220289 от 28.08.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 39 159,61лв
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
Основната цел ма проекта е подобряване на физическата и жизнената среда в четири от населените места в общината като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Друга основна цел на проекта е : Подобряване средата на живот в селата Смилец,Дюлево,Свобода,Блатница,община Стрелча чрез инвестиции в инфраструктурата; Подобряване привлекателността на населените места с цел осигуряване на адекватно качество на живот чрез благоустройство на паркови пространства и градинки; Повишаване привлекателността на региона за посетителите и външните инвеститори; Постигане на устойчивото и интегрирано развитие  на селата на общината.

   
 • ПРОЕКТ „Развитие на туризма в община Стрелча чрез оборудване и обзавеждане на туристически информационен център”   

Договор 30/3/3130291 от 21.12.2013г.
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 29 354,57лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ПО ПРОЕКТА Общата цел на проект „Развитие на туризма в община Стрелча чрез оборудване и обзавеждане на туристически информационен център” е създаване на предпоставки за развитие на туризма в община Стрелча чрез подобряване на туристическата инфраструктура, посредством дейността на туристически информационен център, поставяне на рекламно LED табло, представящи общината като туристическа дестинация, което е едно от условията за насърчаване на социално-икономическия растеж на местното население в дългосрочен план. Конкретните цели на проекта са: 
- Оборудване и обзавеждане на туристически информационен център, имащ за цел  развитие на туризма в общината; ü   - Поставяне на рекламно LED табло;
- Разработване и внедряване на електронна система за резервации;   
- Поставяне на пътепоказателни табели и информационни табла;
- Развитие на вътрешния туристически пазар в общината;
- Повишаване на жизнения стандарт на местното население чрез развитието на интегриран селски туризъм; 
- Привличане на повече и по-платежоспособни туристи в община Стрелча;
- Нарастване на приходите от международен и вътрешен туризъм в община Стрелча; ü   - Разширяване позициите на община Стрелча на целевите туристически пазари чрез диверсификация на предлагания продукт и привличане на нови потребителски сегменти; - Провеждане на ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар;  
 • ПРОЕКТ „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча, кв.82А”

Договор 30/3/3220039
  от 08.07.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 41 985,81лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015 г.   
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Общите цели на проекта „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча, кв.82А” са да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население, да се намалят емиграционните процеси, да се повиши привлекателността на населеното място за бъдещи туристи. В дългосрочен аспект постигнатия икономически растеж ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на град Стрелча под формата на печалба от собствен бизнес и развит туризъм, висока заетост. В град Стрелча липсват достатъчно  зони за отдих и спорт, които да служат за разходка и почивка на жителите и гостите на града. По този начин спада атрактивността на населеното място за туристи, както и привлекателността му за живот. Както бе посочено по-горе, населението на град Стрелча постоянно намалява. Една от основните причини за това е непривлекателната среда за живот. Настоящият проект цели да допринесе за решаването на този наболял проблем, като предвижда рехабилитация  на обществени зелени площи в град Стрелча, кв.82А. Настоящата разработка има за цел  да допринесе за естетизиране на  парковата площ  чрез подмяна на комуникационните трасета, подобряване   на  функционалността на пространството,  подмяна на амортизираните настилки с нови, разполагане  на паркова мебел и обогатяване на видовия състав на подлесните масиви с нови декоративни, сенкоиздържливи храстови видове. Основната конкретна цел на настоящето проектно предложение е да подобри качеството на живот на жителите на град Стрелча, като рехабилитира съществуваща паркова зона за отдих. В резултат от това жителите на града ще получат зона, в която могат да се отдадат на отдих в свободното си време. Проектът ще подобри и визията на населеното място. Това от друга страна ще допринесе за привличането на нови групи туристи, които ще повишат доходите и качеството на живот на жителите на град Стрелча.

 • ПРОЕКТ „Насърчаване на физическата активност на населението на Община Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча,кв.92,УПИ I”   
Договор 30/3/3210048  от 17.07.2013г. Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 37 117,29лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г.   ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Общите цели на проекта е чрез изграждане многофункционално спортно съоръжение - игрища за волейбол,баскетбол и футбол на малки врати, да се насърчи физическата активност на населението на Община Стрелча. Оразмеряването на волейбола и баскетбола е разработено чрез стандартни и общоприети мерки.За баскетболното игрище те са:15/28м.,като в него е вписано волейболното с размери:9/18м.  Към настоящия момент базата, с която разполага Град Стрелча е амортизирала и нефункционална, за да покрива нуждите на населението.   Освен това Община Стрелча да се превърне в по-привлекателна туристическа дестинация за селски туризъм, а от там да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи;          Поради липсата на подходящи съоръжения, децата  живеещи на територията на Град Стрелча са с намалена физическа активност, което може да предизвика редица заболявания като диабет и затлъстяване. Физическата активност е от изключително значение за укрепване на здравето и физическите сили на организма, развиват се основни двигателни умения и навици, формира се физическа устойчивост, развива и се усъвършенства физическия облик, телесната структура и функциите на организма. Здравословният  начин на живот се свръзва с оползотворяване на възможностите на природните и социалните фактори за укрепване и закаляване на организма.     Поради изброените причини проектът „Насърчаване на физическата активност на населението на Община Стрелча чрез изграждане на спортно съоръжениев гр.Стрелча,кв.92,УПИ I” е  от изаключителна важност както за подрастващите така  и за възрастните хора. Когато членовете на едно общество са физически здрави и трудоспособни, те са пълноценни както за себе си така  и за мястото където живеят. 
 
 • ПРОЕКТ „Създаване на атракционен кът „История на розопроизводството в Неделева къща - гр.Стрелча”
Договор 30/3/3130027 от 31.07.2013
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 20 447,14лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г. 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  Общите цели на проекта са свързани със съхранение и популяризиране на местните традиции в розопроизводството. Чрез  изграждане на атракционен кът за историята на този поминък в Неделева къща се цели презентирането на обичая ”Розобер” и цялостния цикъл на розопроизводството пред гостите и туристите на града , като неповторима атракция за самобитността на този район. Конкретните цели на проектопредложението са свързани с това да се представят пред посетителите и гостите на града отделните фази на процеса на добиване и преработка  на розово масло чрез умалени модели - емблематичния за града поминък-розопроизводството, чрез който да се засили интереса към град Стрелча като туристическа дестинация. Да се представи в историко-географски план, на базата на стопанските особености на района, развитието на розопроизводството в град Стрелча и приносът на стрелчанския розопроизводител в развитието на българското розопроизводство. Чрез пресъздаване бита на местното население да се съхрани автентичната представа за традицията, която характеризира поминъка на града. За създаване на атракционен кът „История на розопроизводството в Неделева къща – гр.Стрелча” ще се закупи и  следното оборудване: 1.Платформа, върху която да се поставят макети, съобразени с размерите на помещението – 4бр. 2. Макет1 „Розобер” – представляващ розова градина и  4 розоберачи 3. Макет 2 „Събиране на рози” – каруца, чували с рози, пункт за изкупуване, кантар; 4. Макет 3 „Производство на розово масло”- розоварна 5. Макет 4 „Продукти от розово масло” – модели на парфюми, кремове,  розова вода, сапуни, представени на търговски щанд. 6. Информационни табла  - 4бр.  с описание на макетите 7. Закупуване на климатик -1бр.  
 
 • ПРОЕКТ „Популяризиране на местните традиционни обичаи „Розобер” и „Тодоров ден”
Договор 30/3/3230042 от 26.08.2013
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 13 101,45лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 31.05.2015г. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Основните цели на проекта са свързани с това да се засили интереса към град Стрелча като туристическа дестинация чрез емблематичния за града поминък – розопроизводство и традицията по организиране на конни състезания.

Розата е емблема и символ на поминъка в града и резонно един от най-големите и чакани празници е „ Празника на розата” преди провеждането на самият празник се организират съпътстващи мероприятия: провежда се конкурс за избор на „ Царица роза” и спортни състезания.По повод празника ще бъдат изработени и костюми и аксесоари,както следва: Костюм и аксесоари за Царица Роза,  Костюм на героя Бай Ганьо от възстановката „Бай Ганьо и търговците” Костюми на търговците от възстановката „Бай Ганьо и търговците” Костюми за танц „Розобер” Ще има и предметни награди: Предметни награди, носещи посланието на празника: -         мускали -         тениски -         шапки       -    плакети      
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Природни скални образования м. "Скумсале" 

Договор 13/313/00152 от 21.11.2012г    
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони

СТОЙНОСТ: 216 118,00лв /безДДС/
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
15.07.2015г. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
 „Проектът предвижда изграждането на туристическа пътека - Природни скални образувания – местност “Скумсале”, в землището на гр.Стрелча. Общата дължина на пътеката е 2200 м и преминава през полски път, общински и имоти на Държавен Горски фонд. Надморската височина е между 780 и 865м.’’, обясни кметът на общината Иван Евстатиев.  Пътеката започва западно от асфалтов път между гр.Стрелча и гр.Копривщица, движи се в посока запад – северозапад и достига до крайна точка – природни скални образувания в местност “Скумсале”. Предвижда се пътеката да се използва за велосипеден и пешеходен достъп . За тази цел ще бъде използван съществуващ път, който да бъде насипан с чакъл. В близост до скалните образувания се оформя пространство за отдих и почивка. Предвижда се монтаж на 4 бр.беседки, 12 бр. маси с пейки и 4 бр.тоалетни. Съществуващата площ в близост до скалите е без растителност, затова се предвижда засаждане на широколистни дървета за сянка на почиващите.
По протежението на пътеката ще бъдат монтирани указателни табла – 3 бр, 3 бр.указателни табели и маркировка с боя по дължината на цялата пътека. Информационните табла ще бъдат поставени в началото и в края на пътеката, като те дават указания за местността, маршрута и времето за придвижване.
Чрез изграждането на пътеката ще се подобри достъпа на хората до природните забележителности на района и ще се оформи нова зона за отдих и почивка.
    
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Киселицата - Кулата"  

Договор 13/313/00221 от 21.11.2012 г.  
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони

СТОЙНОСТ: 340 318,00лв..
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2015 г. 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  Общите цели на проекта е чрез изграждане на туристическа пътека да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Необходимо е още да се създадат допълнителни предпоставки за привличане на по-голям туристически човекопоток чрез развитие на селския туризъм.            Изграждането на туристическа пътека като туристическа атракция цели да създаде атракции за туристите и да привлече нови туристи в общината, въз основа на потенциала на селския туризъм.  

 
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - язовир Калаващица - м. Чобанка”
Договор 13/313/00211  от 21.11.2012г. 
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 320 120,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Общите цели на проекта е чрез изграждане на туристическа пътека, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Одобрената безвъзмездна финансова  помощ е в размер на 320 120,00 лв. В проекта е залегнало изработката скулптури от гранит на най-значимите  у нас и в Европа едри бозайници като балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен и дива свиня. Скулпторите ще се ситуират на местата за отдих, където на информационни табла със снимки и информация ще са описани характеристики, начин на живот и хранене, размножаване, заплахи и проблеми за опазване на бозайниците.           Изграждането на туристическа пътека, като туристическа атракция цели да създаде атракции за туристите и да привлече нови туристи в общината, въз основа на потенциала на селския туризъм.    
 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека " Местност Ненчовец - м. Пионерски лагер” 

Договор 13/313/00220 от 21.11.2012 г 
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 321 458,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическата пътека ще се оформят места за отдих с пейки с маси  беседки. Общите цели на проекта е чрез изграждане на туристическа пътека, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. В проекта е залегнало изработката скулптори от гранит на най-значимите  у нас и в Европа едри бозайници като балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен и дива свиня.            Изграждането на туристическа пътека, като туристическа атракция цели да създаде атракции за туристите и да привлече нови туристи в общината, въз основа на потенциала на селския туризъм.  

 • ПРОЕКТ „Изграждане на туристическа пътека "Банчето – Жаба могила – Липите” 
Договор 13/313/00219 от 21.11.2012г.
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 324 034,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.2015 г.                                                                        
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Общите цели на проекта е чрез изграждане на туристическа пътека, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Проектът предвижда изграждане на туристическа пътека. По туристическата пътека ще се оформят места за отдих с пейки с маси  беседки.            Конкретните цели на проектопредложението са свързани с изграждане на Туристическа пътека "Банчето – Жаба могила – местност Липите" в Община Стрелча, Област Пазарджик”. Към настоящия момент град Стрелча разполага с природни предпоставки за развитие на балнолечебен туризъм – минерална вода с лечебни качества и балнолечебна база. Наличието на природни ресурси не е достатъчно за развитието на града като туристическа дестинация.            Изграждането на туристическа пътека, като туристическа атракция цели да създаде атракции за туристите и да привлече нови туристи в общината, въз основа на потенциала на селския туризъм.   
 •  ПРОЕКТ „Изграждане на туристически атракционен комплекс на миниатюрите в град Стрелча” 
Договор 13/313/00180 от 19.11.2012г.Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райониСТОЙНОСТ: 361 286.00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.2015 г. Проектът има за цел създаване на нов тип съвременен екопарк, който да увеличи туристическата посещаемост  в региона като експонира част от културните и историческите обекти на България. Подобен тип паркове има в Холандия, Франция и Турция, които генерират годишен оборот в пъти повече от средствата, необходими за изграждането им.                                  По проект е изграден тематичен екопарк, който представя част от културно-историческото наследство на Република България, чрез поставянето на композиционни миниатюри. Основните елементи на строителството са алейна мрежа, растителност. В проекта е залегнало и създаването на експозиция от маслодайни рози, характерни за местния бит и култура. При проектирането  на  настилките за основен тип е избрана  асфалтова настилка, която е в съчетание с околните пешеходни алеи. Осигурени са и места за достъп на инвалиди, както и места за отдих.  За  целта са предвидени 27 бр. пейки за сядане, разположени в предвидените уширения в алеите, а също така и към оформените пространства пред главния вход. При  главния вход  и по продължение на експозиционната площ са разположени и информационни  табели. По цялата дължина на алеите и посещаваните зони в него се ситуират кошчета за отпадъци. Има изграден поливна система.
По проект са изработени и поставени следните миниатюри: Боянската църква; Жаба могила; Мадарският конник; Дяволски мост; Църква „Св. Богородица Петричка”- Асенова крепост; Шипка; Скален макет на скалните образования разположени северно от град Стрелча; Експозиционна площ на маслодайни рози характерни за района.
 • ПРОЕКТ „Съоръжения и места за спорт и отдих в гр.Стрелча с подобект: „Колоездачна пътека”                                                                                        Договор 13/313/00160 от 19.11.2012г.
  Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
  СТОЙНОСТ: 210 508,00лв.
  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.2015г.                                                        
  ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА - Общите цели на проекта е чрез изграждане на съоръжение за спорт  и отдих  - многофункционална спортна площадка  и колоездачна пътека, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.      Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение. На този етап в община Стрелча, въпреки наличието на добра база за настаняване на гости, липсват достатъчно развлекателни съоръжения, поради което туристопотока не е достатъчен, за да се обособи Община Стрелча като център на селски и балнеоложки туризъм.            Изграждането на многофункционална спортна площадка  и колоездачна пътека, като туристическа атракция цели да създаде атракции за туристите и да привлече нови туристи в общината, въз основа на потенциала на селския туризъм.
 •    
 • ПРОЕКТ «Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно историческото наследство  и съоръжения за велотуризъм
 • Договор № 13/313/00090 от 13.07.2012г.
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

СТОЙНОСТ: 298 380,00лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.2015г.
ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Настоящият проект предвижда изграждането на Туристически информационен център. В сградата са предвидени: обща зала – посетителски център, от която се влиза в залата за археологическо наследство, в която ще бъдат изложени различни  интересни археологични експонати, намерени в околността и снимков материал; битова част, състояща се от три помещения, в която ще бъдат изложени предмети и уреди, свързани с поминъка и бита на населението в този край на България. Те условно са наречени „занаяти”, „дневна” и „спалня”. Предвиден е офис за уредника на туристическия център, малък склад и санитарен възел. От общата зала се излиза на чардак с поглед към реката. Предвиден е офис за уредника на туристическия център, малък склад и санитарен възел с 2 клетки. Сградата е с възможен достъп и за лица с уврежданния. В околното пространство на сградата се предвижда да бъде изграден велопарк. Велопаркът се намира в югозападната част на парцела, граничеща от запад с реката, а от юг с бул. „Руски”. В околното пространство на сградата се предвижда да бъде изграден велопарк, който включва изграждане на съоръжение за преминаване на препятствия с различна големина на трудност, два броя различни скоростни виражи, място за велосипеди, място за почивка, информационно табло. Предвижда се ограждане с декоративна дървена ограда – 89,00 л.м. Включва изграждане на съоръжение за преминаване на препятствия с различна големина на трудност, два броя различни скоростни Проектът се допълва и с малка паркова зона. Парковата част е разположена в източната и североизточната част, с  две главни алеи за преминаване и места за почивка и релаксация. Дървесната и храстова растителност е композирана така, че да създаде уют и да подчертае въздействието на предимствата на района.

 • ПРОЕКТ „Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода
Договор № 13/321/00049 от 29.06.2010г.
Този проект е финансиран по  Програмата за развитие на селските райони
СТОЙНОСТ: 2 675 956,00лв. без ДДС
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15.07.2015г. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  Да повиши качеството на живот чрез реконструкция и изграждане на  водоснабдителна  и канализационна инфраструктура с пречиствателно съоръжение и рехабилитация на пътна мрежа.  Благосъстоянието на всички целеви групи, ще създаде  предпоставки за балансирано териториално развитие и икономически растеж в един чисто селски район,но и ще помогне за подобряване,запазване и възстановяване на естествената околна среда.
ВАЖНО!!!
ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИ , НПО И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА  

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ПРОЕКТ ПО ОПАК НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР 2014-2020 И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

В средата ма м.март приключиха обществените поръчки и бяха сключени договори с  фирмите, които ще извършат дейностите, свързани с изготвяне на новия общински  план за развитие 2014-2020 година с извършване на предварителна оценка на  въздействието; разработване на правила и методи за мониторинг и контрол;  разработване на концепция за пространствено развитие.
В тази връзка е анкетата, подготвена от „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД, която се надяваме да бъде попълнена. Приложение.

ПРОЕКТ „„Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики””
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

АНКЕТНА КАРТА за представители на бизнеса /малки, средни и големи предприятия/ и представители на НПО на територията на общината


 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.