http://strelcha.bg/index.php
 
Дневен ред - постоянни комисии- 30 май 2016


1.Отчет за дейността и финансовото състояние на общинско дружество –  „ВиК-С” ЕООД гр.Стрелча за 2015 година и мерки на ръководството за подобряване състоянието на дружеството. Информация за Асоциацията за ВиК сектора в област Пазарджик.
                                                     Внос и Докл. : Ф.Фингаров- Управител „ВиК – С” ЕООД

2.Отчет за поддържане на пътищата при зимни условия за изминалия сезон.
                                                       Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

3.Състояние на общинската инфраструктура – улици, пътища, ВиК в тази връзка - планиране на участие в проекти към Европейски фондове.
                   Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

4.  Информация за проведените обществени поръчки в община Стрелча.
                                                             Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

5.Отчет за състоянието,стопанисването и контрола над Общинските гори.
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
                                                           Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

6. Актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на община Стрелча към 31.12.2015г.
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
 Докл. Вл.Христов-директор на дирекция АФИО

7.Отчет на изпълнение на бюджета за 2015г., извънбюджетните сметки, поименния списък на капиталовите разходи, състояние на общинския дълг и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
                                                                Докл. Вл.Христов-директор на дирекция АФИО

8. Стратегията за развитие на спорта в община Стрелча за периода 2016 – 2020 г.  и Годишен план за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2016 г.
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
                                                          Докл.:  Пенка Филипова – гл. специалист КОМДСЕВ
 9. Текущи.
9.1. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Стрелча за 2016 г.   и отдаване под  наем без търг или конкурс за здравни  дейности  - два броя  помещения /кабинети за медицинска дейност/, коридор и санитарен възел с площ от 17,94 кв.м. , намиращ се на втория етаж/северозападното крило/в сградата на Поликлиника в гр. Стрелча ул.„Иван Павлов” № 2 .
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
                                                       Докл.: Мария Йовкова-специалист СДТ

9.2. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2016год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
                                                        Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: Радка Александрова – ст. спец. „Земеделие”

  9.3. Отмяна разпоредбата на чл.56,т.21 от Наредба за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
Внос. и докл.: Мария Станкова- Председател на ОбС-Стрелча  

9.4.   Отмяна разпоредбата на     чл.2, ал.1, ал2,ал.3,ал.4 и чл.3, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5  от       Наредба за условията и реда на прокопаване елементи на техническата инфраструктура.  
                 Внос. и докл.: Мария Станкова- Председател на ОбС-Стрелча  
9.5.       Предварително съгласие  за придаване на 120 кв. м. към УПИ ІV- „Търговия и услуги”  
от УПИ V- „Озеленяване, търговия и услуги” – частна общинска собственост  в кв. 17А по плана на град Стрелча
                                                       Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: Карамфила Нанова-гл.сп. УТ

Забележка:  Предложенията и приложенията по точки от 1 до 9.5.  са на разположение в стаята на технически сътрудник на ОбС – Кунка Петрова в сградата на община Стрелча.


С уважение,
МАРИЯ СТАНКОВА
/Председател на ОбС-Стрелча/

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.