http://strelcha.bg/index.php
 
Управленска програма

        Уважаеми съграждани,
        Уважаеми дами и господа общински съветници,

Програмата за управление на община Стрелча е документ, чиято цел е начертаване на най-важните и стратегически моменти в работата на ръководения от мен екип през следващите четири години.
Убеден съм, че изпълнението на тези приоритети качествено ще подобри стандарта на  живот на всеки от нас – жителите на община Стрелча .  Целите, които си поставяме са дългосрочни. Най-важно, което ни предстои през следващите месеци е осигуряването на нови работни места  в общината и  спечелването на максимален брой проекти с европейско финансиране.
Програмата не е самоцел, тя е отворена за предложения и допълнения от всички жители на общината. Желанието ни е непрекъснато, в открит диалог, да чуваме вашите бележки, мнение и препоръки.
Вярвам, че в края на мандата, с общи усилия ще сме успели да превърнем Стрелча  и четирите села в общината – Блатница, Смилец, Свобода и Дюлево в населени места, привлекателни за бит и живот,  за бизнес и инвестиции. В населени места с модерна инфраструктура, богат културен и спортен календар, в любима туристическа дестинация.                Стойно Чачов,
                 Кмет на община СтрелчаОСНОВНИ ЦЕЛИ
 • Осигуряване на работни места в общината;
 • Улеснява достъпа до здравни услуги в селата;
 • Подобряване сигурността и обществения ред, опазване собствеността на гражданите;
 • Подобряване на инфраструктурата в общината чрез спечелване на европейски проекти;
 • Издигане на още по-високо ниво значението и ролята на балнеоложкия и исторически туризъм в общината;
 • Подобряване на комуналните услуги чрез засилване ролята на общината;
 • Връщането на младите хора в града и селата;
 • Развитие и популяризиране на масовия и клубен спорт сред населението.


ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
 1. Икономическо развитие и заетост
 • Развитие и конкурентност на местната икономика;
 • Използване на стратегическото географко разположение на общината, природните, климатични, исторически и балнеоложки дадености;
 • Приоритетни отрасли за развитие – исторически, балнеоложки, селски туризъм, лека и преработвателна промишленост, селско стопанство, търговия, услуги;
 • Подобряване на общинската инфраструктура;
 • Предоставяне на общинска собственост при заявен интерес за разкриване на нови работни места;
 • Създаване на условия за привличане на инвестиции чрез рекламиране даденостите на Стрелча и общината пред работодателските организации, Агенцията за инвестиции, Агенцията за малките и средни предприятия.

 1. Местен бюджет и данъчна политика
 • Приемане на балансиран бюджет с равномерно разпределение на средствата както за Стрелча, така и за останалите села от общината;
 • Гарантиране изпълнението на Закона – 30 % от реализираните продажби в землищата на населените места да се връщат за инвестиции в тях;
 • Прозрачност при продажбите на общинска собственост;
 • Засилване ролята на общината в обслужването на гражданите чрез укрепване и развитие на съществуващите и създаване на нови общински предприятия и търговски дружества.

 1. Финансиране
 • Общината максимално да използва средства от европейските програми;
 • Местни данъци и такси, собствени приходи.
 • Публично-частни партньорства с нови инвеститори.

 1. Социални дейности
 • Проучване на постоянно растящите потребности от социални услуги в общината;
 • Качеството и цената на предлаганите социални услуги в общината да бъдат обект на публичен анализ и обсъждане;
 • Преглед на стратегията за интеграция на ромите;
 • Специални грижи за деца в неравностойно положение;
 • Увеличаване на еднократната помощ за новородено дете на 1000,00 лв.;
 • Заплащане на таксата за детската градина от бюджета на общината;
 • Осигуряване на нови възможности и ежедневни грижи за нуждаещите се възрастни хора.

 1. Образование и култура
 • Грижи за материално-техническата база и повишаване качеството на образованието;
 • Развитие на извънкласни дейности;
 • Оказване помощ при подготовка на кадри за местния бизнес по негово предложение;
 • Въвеждане на дуално обучение – местни фирми да участват активно в създаването на необходимите им специалисти още в училище.
 • Развитие на културно историческия туризъм чрез активна реклама на културно- историческите забележителности в общината;
 • Издигане ролята, активизиране и стимулиране на читалищната дейност;
 • Развитие на културните връзки с побратимените градове;
 • Стимулиране на даровити деца в областта на образованието и културата.

 1. Здравеопазване
 • Подпомагане чрез предоставяне на помещения на преференциални цени на лекари, желаещи да разкрият индивидуални практики в Стрелча и съставните села на общината;
 • Подпомагане на инициативи за осигуряване лекарствени средства в селата.

 1. Обществен ред и сигурност
 • Осигуряване на постоянно полицейско присъствие в Стрелча и селата;
 • Изпълнение на мерки за опазване на селско-стопанските имоти и продукция.

 1. Благоустройство, инфраструктура, комунални услуги
 • Своевременно събиране на битовите отпадъци в населените места;
 • Подобряване условията на средата в Стрелча и селата – ремонт и изграждане на водопреносната мрежа, канализация за обратни води, подобряване на общинската пътна мрежа;
 • Корекция и почистване на речни корита, с намаляване риска от наводнения;
 • Контрол по спазване ЗУТ в общината.

 1. Спорт и отдих
 • Развитие на масовия спорт;
 • Изграждане „Зона на здравето”;
 • Изграждане на спортни и детски площадки;
 • Поддържане и развитие на спортната база;
 • Укрепване на футболен клуб „Барикади”
 • Обособяване поречието на река „Медет дере” в зона за отдих.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.