http://strelcha.bg/index.php
 
Устройствен правилник

 
 
УТВЪРДИЛ:
 
СТОЙНО ЧАЧОВ
Кмет на Община Стрелча
 
 
 
 
 
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА
 
 
Глава първа.
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
 
Чл.1 (1) С този Правилник се определят организацията, редът на дейност, функциите, структурата и числеността на Общинска администрация – Стрелча.
 (2) Общинската администрация реализира своите правомощия на основание ЗМСМА, настоящия Устройствен правилник, държавни нормативни актове и решенията на Общински съвет – Стрелча.
Чл.2 (1) Общинската администрация е териториална администрация на изпълнителната власт съгласно чл.38, ал.2 от Закона за администрацията.
(2) Общинската администрация в своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация.
(3) При осъществяване на своята дейност общинската администрация е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.
(4). Общинската администрация е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправените запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред определен със закон и заповед на Кмета на общината.
(5) Служителите на общинската администрация носят отговорност за своите действия по ред, определен със съответните закони и нормативни актове.
Чл.3. Общинската администрация е организирана в дирекции и звена, които подпомагат дейността на Кмета на общината при осъществяването на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл.4 (1) Община Стрелча е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен център – гр. Стрелча, пл.”Дружба”,  № 2
(2). Кметствата са съставни административно – териториални единици на общината.
(3). Общината се състои от 5 населени места:
град Стрелча – административен център;
4 кметства – с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с. Блатница.
(4). Общината има самостоятелен бюджет на основата на собствени приходоизточници и субсидии на републиканския бюджет.
Чл.5 (1). Общината участва в сдружения на местните власти за решаване на проблеми и задачи от общ интерес.
(2). Община Стрелча е член на Националното сдружение на общините в Република България със седалище гр. София.
Чл.6. Населението на общината участва пряко в решаването на местните въпроси чрез местен референдум, общо събрание и подписка по ред, определен със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Чл.7. Дейността на Община Стрелча се осъществава въз основа на принципите на: законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
 
 
 
 
Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.8. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Чл.9. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от двама  заместник-кметове.
(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия.
Чл.10. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.
 
 
 
Раздел II
ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
 
Чл.11. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3. утвърждава Устройствения правилник, длъжностно и поименно разписание на общинската администрация;
4. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината,  ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началника на полицейската служба;
6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
8. организира изпълнението на актовете на общинския съвет  и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета , в тридневен срок от издаването или подписването им;
9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
12. организира и ръководи управлението при кризи в общината и  председателства съвета по сигурност;
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
18. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
19. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
20. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
(4) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
Чл.12. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава административни актове.
 
Глава трета
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА 
 
 
Раздел I
 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
 
 
 
Чл.13. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кмет и определя неговите функции. Пълномощията му могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.14. Заместник-кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.
Чл.15 (1) Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно този правилник и конкретно възложените му функции.
(2) Заместник-кметът координира дейностите, свързани с общинска собственост, устройство на територията, транспорт, проекти и обществени поръчки, екология, туризъм, хуманитарни и стопански дейности.
(3)Заместник-кметът изпълнява функциите на кмет при неговото отсъствие от общината, определени със заповед.
 
 
 
Раздел IІ
 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
 
 
 
Чл. 16.(1) Кметът на кметство:
1.Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3.Отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти на общинската собственост;
4.Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7.Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазването на обществения ред; 
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10.Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11.Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;
13.Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
 (2) Кметът на кметство може да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.
(3) Кметовете на кметства изпълняват и други функции възложени със закон или друг нормативен акт, решения на Общински съвет – Стрелча или от Кмета на Общината.
 
 
 
Глава четвърта
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.17 Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл.18. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.
(4) Дирекциите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Чл.19. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
 
 
Раздел II
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА
 
Чл.20. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
(3) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.
Чл.21. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.
(2) Секретарят на общината:
1. организира и отговаря за дейността на общинската администрация;
2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за информационно -техническото осигуряване на дейността им;
 3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, административно обслужване и обредните дейности;
5. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на ОбС и кмета на общината, контролира изпълнението на решенията на общинския съвет;
6. отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на граждани и юридически лица;
7. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно техническата подготовка на изборите и местните референдуми;
8. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
9. организира атестирането на служителите в общинската администрация;
10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
11. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на закони и подзаконовите нормативни актове, касаещи дейността на общинската администрация;
12. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
13. Координира и контролира дейността на културните институции, социалните дейности и спорта;
14. Изготвя културния календар  на общината;
15.Изготвя план-сметки и ги предлага за утвърждаване във връзка с културните мероприятия;
16. Упражнява организационно, методическа координираща и контролна функция по отношение читалищата в общината;
17. изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
 
Чл. 22 Структурни звена на пряко подчинение на кмета на общината
 
(1) Главен архитект
1.Главният архитект на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
2. Главният архитект на общината е лице с висше образование назначено на  трудов договор.
3.Главният архитект отговаря за устройството на територията на община Стрелча, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната.
3.Ръководи архитектурно-художественото оформление, комплексното и хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства.
3. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Стрелча и привежда в изпълнение решенията му.
4. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, РУП, ОУП на населените места в общината или на части от тях.
5. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др.
6. Разработва и контролира изпълнението на общинската наредба по чл. 56 и 57 от ЗУТ.
7. Издава разрешения за строеж.
8. Произнася се по законността и издава актове за узаконяване на незаконни строежи.
9. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения.
10. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 56 от ЗУТ.
11. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти.
12. Издава скици (визи) за проучване и проектиране.
13 Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория.
14. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за обекти.
(2) Правно-нормативно обслужване. Осъществява се от юрисконсулт.
 
1. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; 
2. завежда Регистър за делата, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
3. съгласува  проектите на заповеди на кмета на общината;
4. участва при / съгласува / съставянето, изменението и прекратяването на договори.
5. дава мнение по законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
6. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
7. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
8. участва в комисии за конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
9. съгласува  наказателните постановления  за нарушение на законодателството и наредбите на Общинския съвет; 
 
 
    
(3) Финансов контрольор
1. организира и осъществява предварителния финансов контрол в общината;
2. осъществява, чрез проверка и преди вземане на решение за поемане на задължение или извършване на разход, функция по предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината;
3.участва в изграждането и въвеждането на система за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския или общинския бюджет, както и средства по програми на ЕС;
4.участва в развиването  и адаптирането на  системата за финансово управление и контрол, съобразно специфичните цели и особености на общината, следи за актуалното й състояние;
5.осъществява дейности по разкриване, регистриране и докладване на нередности, вкл. при изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС;
6.оказва методическа помощ на администрацията по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност.; 
7. осъществява връзка и взаимодействие с външни контролни органи. 
 
 
(4) „Гражданска защита и ОМП, и служител по сигурността и информацията”
 
1.Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение  и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
2.Разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
3.Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовка за работа във военно време;
4.Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
5.Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно време;
6.Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
7.Информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
8. Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината,свързани с подготовката на работа във военно време;
9.Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
10.Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;
11.Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
12.Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация;
13.Извършва мероприятия, свързани със защитата на населението и информирането му за начина на поведение и действие при възникване на земетресения, наводнения, снегонавявания, радиационни облъчвания, масови горски и полски пожари, бактериологични и биологични заразявания и тероризъм;
14.Взема предпазни мерки за недопускането на БАК, като за целта извършва контролни проверки, съвместно с представители на Гражданска защита, РИОСВ, “Напоителни системи”, ДОИТ, ТСУ, РЗИ, РПУ и  РСПАБ на складове по растителна защита, реки, язовири, диги и др. Дава предписания за отстраняване на нарушенията;
15.Оповестява населението при възникване на БАК. Организира неотложно спасителни и възстановителни работи. Участва в предотвратяването на даден вид бедствие;
16.Съхранява и раздава личните средства за защита.
17.Специалистът по допълнително задължение отговаря за охраната на труда в изпълнение на всички нормативни и поднормативни актове. Той е и специалистът, отговарящ за сигурността на информацията в общината.
 
Раздел III
СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
 
Чл.23.Общинска администрация Стрелча се състои от Обща и Специализирана администрация, обособени в две дирекции:
- дирекция “Административно, финансово и информационно обслужване”,
- дирекция “Устройство на територията, МДТ, общинска собственост, проекти и обществени поръчки,  хуманитарни и стопански дейности„
    
Чл.24. Общата администрация се състои от дирекция “Административно, финансово и информационно  обслужване” със следните звена:
(1)Директор на дирекция: Административно, финансово  и информационно обслужване
 
1. Изготвя длъжностните характеристики на служителите в дирекцията.
2. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на дирекцията.
3 Осъществява взаимодействие и оказва съдействие на останалите структурни звена, съобразно своята компетентност.
4.Извършва разпределение на постъпилите в дирекцията материали, подписва и съгласува подготвените от служителите на дирекцията документи, отговори, становища и др.
5. Организира, ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност;
6.Организира счетоводната отчетност съгласно “Закона за счетоводството” и изискванията на Министерство на финансите;
7.Обезпечава връзката на ръководените от нея отдели с другите дирекции и отдели в общината;
8.Организира изпълнението на всички финансово-икономически задачи на общината;
9.Организира и контролира разработването на проектобюджета на общината и по кметства;
10.Съставя и предлага за одобрение план-сметките по извънбюджетните сметки и финансовите такива;
11.Пряко управлява финансовите ресурси на общината;
12.Контролира изпълнението на бюджета на общината както в приходната, така и в разходната му част;
13.Отговаря за захранването със средства на второстепенните разпоредители с кредити;
14. Контролира спазването на бюджетната дисциплина – ФРЗ и начисления НОИ, ЛВК, СБКО, материални разходи и разходи за текущи ремонти;
15.Участва в изготвянето на инвестиционната програма на Общината;
16. Участва в изготвянето на тръжни и конкурсни документи. Изготвя анализи и прави заключения и предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното изразходване;
17. Подписва всички договори, в които страна е общината;
18. Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности на общината;
19.Отговаря за състоянието на баланса, придружаващите го отчетни форми и обяснителни записки, както и останалите счетоводни отчети;
20. Извършва проверки на касата;
21.Контролира извършването на инвентаризации;
22.Отговаря за съхранението и опазването на финансово-счетоводната архива.
23.Изготвя предложение чрез Кмета на общината до Общински съвет по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 3 от Закона за местните данъци и такси;
24.Отговаря за изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне на местните данъци и такси и цени на услуги предоставяни от общината.
25.Отговаря за планиране и събиране на местните данъци.
 
 
 (2) Финансово счетоводната дейност на общината. 
 
1. Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. Изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 5. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно  Закона за счетоводството и   счетоводните стандарти;
6.Организира отчетността на дълготрайните активи на общината, извършва инвентаризации в сроковете по Закона за счетоводството;
7. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно  Закона за счетоводството;
8. Подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
9. Организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация;
10. Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;
 
  (3) Човешки ресурси: 
 
1.Извършва експертно-методическа, организационна и техническа дейност  по управление на човешките ресурси в общината;
2.Участва в разработването на длъжностно и поименно разписание за заплатите  на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена, съгласно действащото законодателство;
3.Оформя документи, свързани с възникване и изменение на трудовото и служебно правоотношение на служителите в общинска администрация, общинските дейности и звена. Води и съхранява личните  трудови и служебни досиета и издава документи и удостоверения, свързани с тях.; 
4.Води статистическа отчетност за числеността на персонала;
5.Осъществява  методическа, организационна и техническа дейност  при оценката на изпълнението на задълженията от служителите в Общинска администрация;
6.Подпомага методически  служителите в кметствата на общината в областта на трудовото законодателство;
7.Отговаря за квалификацията и преквалификацията на кадрите. Изготвя  годишния план за задължителното и специализирано обучение на служителите в администрацията, следи за изпълнението му, изготвя необходимите отчети и анализ, свързани с обучението;
8.Участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите в общинска администрация, общински дейности и звена;
9.Организира, участва и отговаря за подготовката и провеждането на конкурсни процедури и конкурентен подбор за свободни длъжности в общинска администрация и за управители на търговски дружества;
10.Води и съхранява задължителните за дейността регистри, дневници и книги;
11. Отговаря за архива на личните трудови дела;
 
(4)Звено „Обслужване на Общински съвет и канцелария”
 
 Обслужване на общински съвет : 
 
1. Осъществява организационното и техническо обслужване на общинския съвет ;
2.   Осъществява деловодната дейност на общинския съвет;
3. Изготвя график за заседанията на постоянните комисии и организира провеждането им; 
4.  Технически и организационно осигурява заседанията на общинския съвет;
5.  Води протоколите от заседанията на Общинския съвет;
6. Организира изпращането на актовете на общинския съвет на кмета на общината и областния управител в законоустановения срок;
7. Обработва и съхранява архива на общинския съвет, организира предаването му в Учрежденския архив.  
 
  Канцелария 
 
1. Осигурява технически работата на кмета на общината и заместник- кметовете;
2. Архивира на хартиен и електронен носител кореспонденцията на кмета, отговаря за електронната поща и електронно подписаните документи;
3. Контролира и координира графика за ползване на залите в Общинска администрация;
 
 
(6) Гражданска регистрация, административно обслужване, деловодство и обредни дейности:
 
  1.Поддържа регистър на населението и локална база данни “Население” в актуален вид;
 2. Съхранява документи  и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
 3. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
4. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства;
6. Води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
7. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО;
8. Осигурява съхраняването и обработката на общинския архив като предоставя исканите справочни документи на физическите и юридически лица;
9. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молбите, жалбите, води регистъра за обществените поръчки, административен регистър  и др.
10.   приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
11.Предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи;
12.Осъществява методическо съдействие на Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите;
13. Подпомага организирането, съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
14. Извършва тъжните и весели ритуали на общината и всички дейности свързани с тях,  и издава съответните документи за тях;
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Чл.25 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, евроинтеграция, хуманитарни и стопански дейности”, включваща структурни звена, както следва:
 
(1)Директорът на дирекция “Специализирана администрация”:
 
1.Планира, ръководи, координира и контролира дейността на служителите в дирекцията.
2.Участва в дейността на консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствени и международни неправителствени организации;
3.Изготвя анализи, прогнози и становища;
4.Изготвя длъжностните характеристики на служителите от дирекцията;
5. Изготвя предложения за разработване на проекти и програми, свързани с развитието на общината, както и отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
6. Изпълнява и други задачи, произтичащи от заеманата длъжност.
 
(2)Kадастър и регулация, устройство на територията и строителен контрол
 
1. Организира изработването на нови  кадастрални и специализирани карти  и планове и съгласуването им с инстанциите при необходимост;
2. Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове ;
3. Организира обявяването на кадастрални и нивелетни планове;
4.Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
5. Ръководи, координира и контролира цялостната документация на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
6.Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения, оценителни протоколи, отчуждителни преписки и протоколи за строителна линия  в техническия архив;
7. Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
8. Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
9. Участва в окомплектовката на  преписки до съда;
10. Издава скици, справки и удостоверения за идентичност за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;
11. Участва при въводи във владение на възстановени имоти по начин и ред , определени със закон;
12. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
13. Участва в подготовката на  документи за отчуждаване на поземлени имоти или части от тях по реда на ЗУТ и ЗОС; 
14. Подава изходни данни за извършване на геодезически работи при трасиране или заснемане на поземлени имоти;
15. Изпълнява влезли в сила планове на новообразуваните парцели за земеделски земи по §4 от ЗСПЗЗ и процедурите по тяхното прилагане;
16. Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;
17. Участва в подготовката на  преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи за общински цели;
18. подава информация до служба «Общинска собственост» за неактувани общински терени;
19. Подготвя документи за прокарване на отклонения на технически съоръжения;
20. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
21. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;
22. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;
23. Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
24. Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
25. Издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
26. Участва в приемателни комисии, назначени от РДНСК и в комисии, свързани с дейността на общината;
27. Съставя актове на нарушителите, съобразно дейността на отдела и съгласно наредби на Общинския съвет;
Осъществява съдействие на прокуратурата и съда при извършване на проверки;
28. Издава разрешителни за тротоарно право за складиране на строителни материали;
Осъществява контрол за възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки.  
 
(3) Инженерна инфраструктура и инвеститорски контрол
 
1.Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство  и ремонт  ( техн. инфраструктура, жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;
2. Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне на строителни книжа от общината, както и съгласува готови технически проекти;
3.Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
4.Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищни, просветни, здравни и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
5.Подготвя строителни книжа и разрешения за обекти, финансирани от общината, за които изпълнява инвеститорски функции и инвеститорски контрол;
6. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането и изграждането на обекти от капиталното строителство ;
7.Подготвя технически задания и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълнява инвеститорски функции и инвеститорски контрол;
8.Организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, на които ще изпълнява инвеститорски функции и инвеститорски контрол;
9.Изготвя и (или)  проверява договорите на проектанти, строители и консултанти преди сключването им;
10. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
11.Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на звеното;
12.Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на дирекцията;
13. Съдейства  и участва при разработване на проекти за финансиране от национални, европейски и др. международни фондове.
 
(4)Общинска собственост и концесии: 
 
1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставяне актове за общинска собственост;
2.Проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3.Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти-държавна собственост;
4.Издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
5. Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, като и тези, основанието на които е отпаднало;
6.Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателни регистри за имотите общинска собственост;
8. Изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
9.Подпомага гл.специалист СДТ при провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
10. Участва в процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;
11. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
12. Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
13. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
14. Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при разпореждане на обекти общинска собственост;
15.Участва в подготовката при сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
16.Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;
17. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
18.Подготвя преписки за промяна предназначението на общински земеделски земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
 
 (5) „Местни данъци и такси”  
1.Организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от Общината.
2.Установява, обезпечава  и събира местните данъци – данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество  при дарение и възмезден начин, други местни данъци.
3.Приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ.
4.Издава удостоверения за данъчна оценка на имотите на гражданите и фирмите.
5.Съставя актове за установяване на нарушенията по ЗМДТ.
6.Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход на общинския бюджет;
7.Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми.
 
 
 (6) Стопански дейности и туризъм
 
 1 Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката;
2. Подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми;
3. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
4. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри; за процеса на приватизация и следприватизационен контрол.
5. Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
6. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
7. Води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;
8. Периодично уточнява по землища категориите стопански субекти в Общината – брой, видове, ръководство, седалище и др. с обработваема земя, отглеждани култури и животни;
9. Участие в общинската комисия за категоризиране на туристически обекти във връзка с чл. 13 (1) от Наредбата за категоризиране на туристическите обекти;
10. Подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
11. Подготвя необходимите документи за провеждане на процедури свързани с управлението и разпореждането на общинската собственост.
 
   (7) Проекти и обществени поръчки:  
 
  1.Подпомага ръководството на общината при провеждането на общинската политика в областта на регионалното и местно икономическо развитие, както и европейската интеграция;
  2.Предлага, ръководи, координира и отчита  разработването и представянето на проекти по национални, европейски и международни фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на общината;
 3.Организира и участва в разработването и актуализацията на Общински план за развитие, областни и регионални планове за развитие, както и други краткосрочни и дългосрочни програми свързани с дейността на звеното;
  4.Подпомага и участва в работата на аналогични структури на областно, регионално и национално ниво и осигурява партньорство на неправителствени организации и други организации в полза на общината;
  5.Проучва опита на други общини и неправителствени организации и осъществява контакти със страни и организации от ЕС с цел сътрудничество;
 6.Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали , свързани с дейността на звеното;
7.Организира, ръководи и контролира провеждането на обществени поръчки в общинска администрация.
 
 (8) Култура, образование, младежки дейности, спорт и етнически въпроси”
 
1. Планира и организира  изпълнението на Културната програма на общината;
2. Разработва и предлага за одобрение на Секретаря  на Общината на сценарии за културните мероприятия в Общината;
3. Отговаря за украсата на града и населените места във връзка с национални и международни празници.
4.Осъществява взаимодействието на Общината  с Читалищата в Общината и културните институции в Република България
5. Съдейства на читалищата и самодейните състави за организиране на културните им изяви
6. Участва в разработването на проекти по Програми на Европейския съюз в областта на културата, образованието и спорта.
7. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието, младежта и науката  и Регионалните инспекторати по образованието на министерството, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
8.Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
9.Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
10. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
11.Организира всички дейности свързани с развитието на младежта в общината, участва в Комисиите за детето, пробационния съвет и др.свързани в младото поколение.
12.Допринася за реализиране на задачите на администрацията в провеждането националната политика по етнически и демографски въпроси и културни дейности.
13.Съдейства за интеграцията на малцинствените общности и за решаване на техните социално- икономически проблеми.
14.Извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва доклади, проекти, програми и прогнози свързани с етнически и демографски въпроси, евроинтеграция, спорт и младежки дейности;
15. Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
16. Води регистъра за вероизповеданията
 
(9 ) Социални услуги
 
1. Създава условия и предпоставки за реализиране на основните стратегически цели на общината в областта на социалните дейности;
2. Събира информация, проучва, анализира и определя тенденциите в развитието на социалните услуги на територията на общината;
3. Изработва и създава условия за осъществяване на общинска програма за развитието на социалните дейности в общината;
4. Координира дейността  на Домашния социален патронаж, който предоставя социални услуги в общината;
5. Разработва  организационно- регламентираща и регистрационна документация в областта на социалните услуги, регламентирани със ЗСП, ЗИХУ, ЗЗД и други законови и подзаконови нормативни актове;
6. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми във връзка със социалните услуги; 
 7. Участва в разработването на планове, анализи, програми, проекти и нормативни актове на общината, засягащи съответната област, дава становища по проекти за нормативни актове.
 
(10) Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” (МКБППМН)
 
1.Привежда в изпълнение Закона за БППМН;
2.Осъществява дейност по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание; 
3.Координира социално превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
4.Насрочва и провежда възпитателни дела;
5.Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 
(11) „Екология, земеделие и гори”:
 
1.Участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2.Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
3.Участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4.Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, като и с:
- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
5.Контролира екологичното състояние на общината;
6.Изготвя задания на проекти за озеленяване;
7.Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез    интегриран мениджмънт;
8.Организира и контролира спазването на нормативните документи свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в земеделските земи;
9.Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
10.Изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
11.Разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
12.Провеждане на процедурите и изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за защита правата на собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост на територията на община Стрелча;
13.Участие в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в ползваните от тях или тяхна собственост земеделски земи;
14.Работа в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения по молба на селскостопански производители, съгласно изискванията на ЗОСИ и указанията на МЗГ. 
15.Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета и кастрене на клони;
16.Съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия, указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по растителна защита;
17.Свеждане решения, заповеди и инструкции на ОблД “ЗГ”, ОблА, Районна служба по растителна защита, карантина и агрохимия;
18.Проверка и заверка списъците за провежданите задължителни мероприятия за селскостопанските животни в града;
19. Следи за спазване на нормативните актове на общината, свързани с домашните животни.
20.Извършва всички необходими действия, както и подготовка на документи и разрешителни, свързани с предоставената от МОСВ на общината за ползване за 25 години - минерална вода.
21.Извършва и други дейности, възложени от Кмета на общината.
 
Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 
Чл.26.Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
Чл.27. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл.28.Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните нормативни актове.
Чл.29.(1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Чл.30.(1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.31.Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл.32.(1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от кмета на общината в кръга на дейността им.
(2) При отсъствие на ръководител на административно звено, същият се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.
Чл.33.Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.
Чл. 34. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. 
Чл.35.За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл. 36.(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.
(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Правилника за вътрешния ред. 
Чл.37.(1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.
(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работна заплата.
Чл.38.За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.
Чл.39.Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.
§2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със Заповед №774/04.09. 2017 г. на Кмета на общината. 
 
 
 
 
 
  

 

 

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.