+ A | - a | A
· ОУП
Обяви на ОбС-Стрелча

09/05/2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА В СЪКРАТЕН СРОК ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
В изпълнение на Искане на основание чл.68е от ЗСВ от Окръжен съд – Пазарджик с вх.№120/07.05.2024г. Общински съвет - Стрелча открива процедура в съкратен крок за определяне на 2 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2024 – 2028 г. и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане  за повече информация щракни ТУК  (docx)

27/03/2024
Протокол и Доклад от изслушванена на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебен район Районен съд-Панагюрище

11/03/2024 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД- ПАНАГЮРИЩЕ ЗА МАНДАТ 2024 г. - 2028 г.                 щракни ТУК   (pdf)
1. Стойна Ангелова Делова          –   Вх. № 66/07.03.2024 г.         щракни ТУК   (pdf)
2. Николета Йовкова Такучева     –   Вх. № 67/07.03.2024 г.         щракни ТУК   (pdf)

29/02/2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Относно: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели
В изпълнение на Решение №78 на Общински съвет Стрелча, прието на редовно заседание проведено на 28.02.2024г., отразено в Протокол №:7
Общински съвет – Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2024 – 2028г. открита с Решение №27/13.12.2023г. на Общински съвет – Стрелча до 07.03.2024г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:  за повече информация щракни ТУК  (docx)

29/02/2024 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
Относно: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебeн заседател
В изпълнение на Решение №77 на Общински съвет Стрелча, прието на редовно заседание проведено на 28.02.2024г., отразено в Протокол №:7
Общински съвет – Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебeн заседател за Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2024 – 2028г. открита с Решение №28/13.12.2023г. на Общински съвет – Стрелча до 07.03.2024г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно: за повече информация  щракни ТУК   (docx)
 
21/12/2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Панагюрище; Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5;
 
21/12/2023 г.
ОБЯВЛЕНИЕ за избор на съдебен заседател за Окръжен съд - Пазарджик; Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5;
 


 
 
 
03/02/2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
В изпълнение на Решение  № 48 на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 30.01.2020 г., отразено в Протокол №4:
Общински съвет - Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на един съдебен заседател за Районен съд – Панагюрище за  мандат 2020 г. - 2024 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча до 10 февруари 2020 г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно: ИЗТЕГЛИ >>> ПРИЛОЖЕНИЕ >>>
  
03/02/2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение  № 41 на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 30.01.2020 г., отразено в Протокол №4:

Общински съвет - Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик  за мандат 2020 – 2024 г., открита с Решение №4/28.11.2019г. на ОбС Стрелча  до 29 февруари 2020г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:     ИЗТЕГЛИ >>> ПРИЛОЖЕНИЕ >>> 
 
20/01/2020 Протокол и Доклад от изслушванена на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебен район Районен съд-Панагюрище

02/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

02/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ Приложение1 Приложение2 Приложение3 Приложение4  Приложение5

08/10/2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
В изпълнение на Решение  № 697 на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 28.08.2019 г., отразено в Протокол №61:

Общински съвет - Стрелча открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Панагюрище при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст  от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявания;
1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд Панагюрище;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Стрелча, раздел Общински съвет - Стрелча,  в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 30.09.2019г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Панагюрище, подават в деловодството на Общински съвет - Стрелча,в сградата на община Стрелча, пл. "Дружба" № 2, ет.3, каб.  №14, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1),  ведно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

МАРИЯ СТАНКОВА /п/
Председател на Общински съвет - Стрелча
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.