+ A | - a | A
· ОУП
Административни услуги

 
 
 
Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (УИАУ-2000)

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране (УИАУ- 2012)

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване (УИАУ- 2015)

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти (УИАУ- 2027)

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (УИАУ– 2054)

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии (УИАУ– 2068)

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни (УИАУ- 2071)

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи извлечения от документи и книжа (УИАУ- 2072)

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот  (УИАУ- 2082)

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (УИАУ- 2084)

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите (УИАУ- 2094)

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (УИАУ- 2110)

Заявление за издаване на разрешение за строеж (УИАУ- 2112)

Заявление за одобряване на подробен устройствен план (УИАУ- 2117)

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (УИАУ- 2120)

Заявление за одобряване на подробен устройствен план (УИАУ- 2117)
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.