+ A | - a | A
· ОУП
Правилник за вътрешния ред на администрацията

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ГЕОРГИ ПАВЛОВ/п/
Кмет на община Стрелча

ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ И СЛУЖЕБЕН РЕД
 В ОБЩИНА СТРЕЛЧА

 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1). Този правилник се издава на основание чл. 181 от КТ.
 (2). Правилникът урежда трудовите отношения между служителите и работодателя, правилната и целесъобразна организация на работа, оптималното използване на работното време за изпълнение на задълженията, техниката на безопасност и др. специфични въпроси.
(3). Служителите и обслужващия персонал са длъжни да изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно, като спазват установената трудова дисциплина с този правилник.
Чл.2. (1).  Правилникът  урежда:
1.    Наемане и подбор на кадри;
2.    Въвеждане на новопостъпилите служители;
3.    Оценка изпълнението на длъжността и развитие в службата;
4.    Осигуряване на обучение на служителите за развитие на професионалната им квалификация;
5.    Разработване и актуализиране на вътрешни правила, касаещи труда и работната заплата на персонала на Община Стрелча, в съответствие с действащото законодателство;
6.    Разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;
7.    Изготвяне длъжностното и поименно разписание на длъжностите в общината и работната заплата на служителите;
8.    Изготвяне на документи, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения на служителите, както и други документи по Кодекса на труда;
9.    Налагане на дисциплинарни наказания на служителите на Община Стрелча;
10.    Поощрения и награди;
11.    Осигуряване  на безопасни условия на труд.
(2). Назначаването, преназначаването, командироването, издаването на заповеди за поощрения и награди, налагането на дисциплинарни наказания на служителите в Община Стрелча и реализирането на правата и задълженията, произтичащи от законодателството на Република България, свързано с трудовите правоотношения, се извършва от кмета на общината, в качеството му на работодател.
(3). С изрично упълномощаване, когато съгласно нормативната уредба това е допустимо, определени документи и актове свързани с дейностите по ал. 1 могат да се подписват от заместник-кметовете на Община Стрелча.
(4). Организирането, отговорността и другите дейности свързани с управлението на човешките ресурси, създаването, съхраняването и актуализирането на трудовите досиета на служителите в общината се извършва от отдел „Административно, финансово и информационно обслужване”.
ГЛАВА ВТОРА
ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 Чл.3. (1). Длъжностното разписание на Община Стрелча се изготвя в съответствие с нормативно определените стандарт и форма.
  (2). Ново длъжностно разписание се изготвя:
1.    В началото на всяка календарна година.
2.    При направени структурни промени, произтичащи от промени в Устройствения правилник на Община Стрелча или други нормативни актове.
3.    Промени в нормативната база, налагаща това.
 (3). Кметът на Община Стрелча утвърждава длъжностното разписание.
Чл.4. Изменение на длъжностното разписание, извън случаите по чл.3 ал. 2 се извършва от произтичаща необходимост, удостоверена с мотивирано предложение и получено изрично разпореждане в следствие на това.
Чл.5. Поименното разписание на длъжностите и работните заплати в Община Стрелча се изготвя в съответствие с нормативно определените стандарт и форма, въз основа на утвърденото длъжностно разписание и издадените заповеди, допълнителни споразумения, трудови договори.
Чл.6. Назначаване на служители по трудово правоотношение.
(1). Лицето подава заявление до кмета на Община Стрелча за назначаване на работа. Заявлението се завежда в деловодството и към него се прилагат следните документи:
1.    Автобиография.
2.    Копие на документ за придобито образование, заверено “Вярно с оригинала” от служителя, който го е приел.
3.    Лична карта – ползва се само като източник на информация и се връща веднага.
4.    Свидетелство за съдимост – издава се служебно.
5.    Документ за медицински преглед.
6.    Трудова книжка.
7.    Разрешение от Инспекция по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.
(2). Заявлението се представя на кмета на общината и се връща в  отдел „Административно, финансово и информационно обслужване“ след резолюцията му върху същото.
(3). Лицето попълва в отдела следните декларации:
1.    Декларация за съгласие трудовата му книжка да се съхранява от работодателя /ако желае това/.
2.    Декларация във връзка с чл.270, ал.3 от Кодекса на труда.
3.    Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
4.    Споразумение за конфиденциалност при обработката на лични данни.
5.    Декларация по чл. 43, ал.2 от Закона за достъп до класифицирана информация за длъжности за които се изисква.
6.    Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.
7.    Декларация, че служителят няма да разпространява обстоятелства и информация станали му известни във връзка с изпълнение на трудовите му задължения.
8.    Декларация по чл.242, ал.3 и чл.12 от ДОПК, ако изпълнението на длъжността го изисква.
9.    Декларация по чл.113, ал.3 от Кодекса на труда /при втори трудов договор/.
(4). Изготвяне на трудов договор от главен специалист “Човешки ресурси и ТРЗ”:
1.    Изготвя се опис на придобития трудовия стаж и професионален опит на лицето.
2.    Изготвя се проект на трудов договор.
3.    Съгласуване и утвърждаване на трудовия договор.
(5). Връчване на трудовия договор на лицето:
1.    Лицето подписва трудовия договор, при което му се връчва един оригинал;
2.    Запознава  се с длъжностната характеристика и я подписва, копие се връчва на лицето срещу подпис и се прилага в трудовото досие.
3.    Запознава се с инструкция за  безопасни и здравословни условия на труд, връчва му се служебна бележка за проведен начален инструктаж.
(6). Регистриране на трудовия договор в Националната агенция за приходи в три дневен срок от датата на назначаване, но преди първия работен ден.
1.    изготвяне на уведомление по чл. 62, ал.3 от КТ.
2.    регистриране на трудовия договор и получаване на справка от НАП.
(7). Лицето, което е новоназначен служител, е длъжно да се яви в отдел „Административно, финансово и информационно обслужване“ на датата за постъпване на работа:
1.    подписва справката от НАП за регистрирането на трудовия договор;
2.    служител „Човешки ресурси и ТРЗ“ представя новоназначения служител на прекия му ръководител, който посочва работното му място;
Чл.7. Назначаването на държавни служители се извършва по реда на Закона за държавния служител.
Чл.8. Преназначаването на свободна длъжност се извършва със съгласието на служителя изразено в писмен вид при спазване Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, съпътстващите ги нормативни актове и Вътрешните правила за организацията на работната  заплата в Община Стрелча.
Чл.9. Заявление за прекратяване на правоотношението се подава до кмета на общината и се входира в деловодството.
Чл.10. При спазване на действащата нормативна уредба се изготвя проект на заповед за прекратяване на правоотношението, уведомява се служителя за взетото решение и му се предоставя обходен лист за приключване на дейността му.
Чл.11. При връчване на заповедта за прекратяване:
1.    Служителят представя в отдела приключен обходен лист.
2.    Служителят получава срещу подпис оформена трудовата си или служебна книжка.
 Чл.12. В отдел „Административно, финансово и информационно обслужване“ се води дневник за издадените трудови книжки и дневник за издадените и съхранените служебни книжки.
Чл.13. (1). Главен специалист „Човешки ресурси и ТРЗ“   извършва текущо всички вписвания на обстоятелствата, произтичащи от правоотношенията на служителите.
(2). При прекратяване на правоотношението главен специалист „Човешки ресурси и ТРЗ“ отразява необходимите данни в книжката и незабавно я връщат на служителя срещу подпис с отразена дата на предаването й.
(3). Когато книжката не бъде получена от служителя, се изпраща писмо до него, с което му се съобщава да се яви лично в Община Стрелча и получи същата.
(4). Неполучените от служителите книжки и дневниците се съхраняват в продължение на 50 /петдесет/ години, след което се предават на държавния архив.
Чл.14. Трудовите и служебни книжки на служителите, при приключване се подписват от главния счетоводител и кмета на общината.
Чл.15. (1). Служителите ползващи отпуск по болест уведомяват във възможно най-кратък срок, лично или чрез друго лице прекия си ръководител за срока на отсъствие
  (2).   Болничният лист се представя в срок до два дни след издаването му в отдел “Административно, финансово и информационно обслужване“.
Чл.16. (1).  За ползването на отпуск, платен или неплатен, се подава заявление по образец, съгласувано с прекия ръководител, който отразява писмено имената на заместващия го служител и се подписва от кмета или от определено от него лице или секретаря.
(2). Подписаните и изведени заповеди за отпуск се съхраняват в досиетата на служителите.
Чл.17. Командироването на служителите в страната и чужбина се извършва по реда определен в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки в чужбина.

ГЛАВА ТРЕТА
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Чл.18.  Служителите от общинската администрация са длъжни:
1.    Да се явяват на време на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време.
2.    Да се явяват в състояние, което им позволява да извършват възложените им задачи, да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време.
3.    Да се явяват на работа в приличен вид и да не уронват престижа на общинската администрация.
4.    Да използват работното си време за качествено изпълнение на възложените им задачи и задължения определени в длъжностната им характеристика.
5.    Да не дават отговори на въпроси, сигнали и жалби, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията.
6.    Да дават отговори на въпроси свързани с защита на личните данни и класифицирана информация.
7.    Да спазват техническите и технологични правила за работа.
8.    Грижливо да пазят имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение на служебните си задължения, както и да пестят материали, енергия и консумативи.
9.    Да се отнасят с внимание и уважение към гражданите, като зачитат тяхното лично достойнство.
10.    Да пазят доброто име на администрацията, да не злоупотребяват с доверието на ръководството, както и да не разпространяват поверителни сведения получени при изпълнение на служебните си задължения.
11.    Да отговарят компетентно и отговорно на запитванията на гражданите. Да спазва етичните норми на поведение на служител в държавната администрация.
12.    Да спазват правилата за безопасност и здравословни условия на труд.

Чл.19. Работодателя е длъжен:
1.    Да осигури на работниците и служителите нормални условия за изпълнение на работата по трудови и служебни правоотношения.
2.    Да осигури безопасни и здравословни условия на труд.
3.    Да даде указания за изпълнение на задачите, длъжностните характеристики и правила за вътрешния ред.
4.    Да изплаща в установените срокове договореното трудово възнаграждение.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
Чл.20. (1). Работното време на служителите в администрацията на Община Стрелча е от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.30 часа.
(2). Кметът на общината определя със заповед времето за приемане на граждани от заместник – кметовете и секретаря.
(3). Работното време на звена МДТ, ГРАО и жалби и Деловодство, които работят с граждани/ е без прекъсване от 8,30 часа  до 17.30 часа.
(4) Поради удълженото работно време на звената от 08,30 ч. до 17,30 ч., служителите работят на ротационен принцип от 11,30 ч. до 12,30 ч. и от 12,30 ч. до 13,30 ч. с един час почивка за хранене.
(5) Установява се различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звената работно време.
(6) Служителите ползват полагаемите им се обедни почивки от 60 минути на ротационен принцип / в периода от 11,30 ч. до 13,30 ч./, така че да осигурят непрекъснато присъствие в помещенията за административно обслужване.
(7) Работата на звената продължава до приключване на обслужването на всички физически и юридически лица, които са в служебните помещения, дори и след края на обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа, съгласно изискванията на Наредба за административното обслужване.
(8) Приемния ден за граждани от Кмета на общината е всеки ден от 16,00 часа.
(9). С цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, служителите, които работят с компютър или с размножителна техника, ползват допълнително  2 /две/ почивки от по 15 /петнадесет/ минути в  рамките на работния ден, както следва:
1.    от 10.00 ч. до 10.15 ч.;
2.    от 15.00 ч. до 15.15 ч.;
(10). Оперативните денонощни дежурни работят по график утвърден от Кмет на община Стрелча.
Чл.21. Служителите в администрацията на Община Стрелча имат право на непрекъсната междудневна почивка и на седмична почивка в размер на два последователни календарни дни - събота и неделя.
Чл.22.  (1) В  администрацията на Община Стрелча не се полага нощен труд, освен от лицата заемащи длъжности с постоянно дежурство. За служителите на длъжност Оперативни дежурни-денонощни е въведено сумирано изчисляване на работното време.
(2) Срокът за сумирано изчисляване на работното време е 1 /един/ месец.
(3) Работодателят определя продължителността на работните смени при сумирано изчисляване да е както следва:
1.    Дневна смяна – от 08.00 ч. до 20.00 ч. с почивка от 1 час;
2.    Нощна смяна – от 20.00 ч. до 08.00 ч. с почивка от 1 час.
(3) Главен специалист „ГЗ И ОМП И ССИ и Информационно обслужване“ изготвя графиците за работа и почивка като се спазва нормалната продължителност на работната седмица във връзка с изискванията на чл.151, ал.1 и чл.153, ал.2 от Кодекса на труда.
(4) В 3 /три/ дневен срок от датата на изтичане на календарния период на отчитане гл. специалист „ГЗ и ОМП и ССИ и информационно обслужване“ представя на гл. специалист „Човешки ресурси и ТРЗ“. информация за действително отработените часове през периода.
(5) Допълнително възнаграждение за положен нощен труд се заплаща съгласно чл.261 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
(6) Трудово възнаграждение за отработените часове в дните на официални празници се заплаща съгласно чл.264 от Кодекса на труда.
(7) Извънредният труд се отчита в края на едномесечния период за сумирано изчисляване на работното време и при наличие на такъв, за него се заплаща възнаграждение.
(8) Служителите полагащи нощен труд преминават задължителен медицински преглед, който е ежегоден.
Чл.23. (1). Община Стрелча се задължава да спазва официалните празници на Република България.
(2). Служител, който изповядва вероизповедание, различно от православното, е длъжен да съобщи своевременно това на работодателя, за да може да ползва като почивни дните, определени за празници според своето вероизповедание.
Чл.24. Полагането на извънреден труд се извършва единствено при наличието на предвидените в Кодекса на труда предпоставки и при изпълнение на функционални задължения.
ГЛАВА ПЕТА
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.25. Служителите  са длъжни да изпълняват трудовите си задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, ЗДСл в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник.
Чл.26. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание.
Чл.27. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1.    Закъснение, преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и неуплътняване на работното време.
2.    Явяване на работника в състояние, което възпрепятства изпълнението на неговите трудовите задължения и на възложените му задачи.
3.    Неизпълнение на възложените на служителя задачи.
4.    Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на техническите и технологични правила, на правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на всички вътрешни правила, действащи в Община Стрелча.
5.    Неизпълнение на задължителни нареждания на работодателя.
6.    Неспазване на инструкциите и указанията относно начина на съхранение и експлоатация на имуществото на работодателя, до което работниците имат достъп.
7.    Злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и престижа на Община Стрелча, както и всяка форма на разпространение на сведения, отнасящи се до работодателя.
8.    Увреждане на имуществото и разпиляване на  материали, енергия и други средства.
9.    Неизпълнение на други трудови или служебни задължения.
Чл.28. (1). Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от секретаря на Община Стрелча и ресорните заместник-кметове.
(2). Дисциплинарните наказания се налагат с мотивирана заповед по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Чл.29. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по-ранно приключване на работния ден, служителят е длъжен предварително да уведоми прекия си ръководител или секретаря на Общината или съответния заместник-кмет и да получи неговото разрешение.
Чл.30. (1). Кметът или непосредственият ръководител може временно да отстрани от работа служител, който се явява на работното си място в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения. Отстраняването е в сила, докато служителят не възстанови годността си да изпълнява възложените му трудови функции.
(2). През времето, докато трае отстраняването, служителят не получава възнаграждение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.  За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово законодателство и утвърдените от работодателя вътрешни актове в Община Стрелча.
§ 2.  Настоящият правилник е утвърден със Заповед № 163/24.02.2023 г., влиза в сила от датата на утвърждаването му и отменя досега действащия.


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.