· ОУП
Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ - ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
23/12/2022
 
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд
      
      Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд”  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.  от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на 80 потребители от  гр.Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с.Блатница.
        Предоставянето на услугата за нуждаещите се започна от 01.10.2022 г. и ще продължи до 30.09.2025 г.
        Целевите групи по проекта са:
  • - лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • - лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • - лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • - лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • - скитащи и бездомни лица;
  • - лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
       Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча всеки  работен  ден  от  седмицата и включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в община Стрелча" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и др.
 

07/11/2022
Община Стрелча продължава изпълнението по проект "Патронажна грижа + в община Стрелча"

      След сключено  допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-6.002-0198-С01 община Стрелча продължава  изпълнението на дейностите по Проект № BG05M9OP001-6.004-0198-С01 "Патронажна грижа + в община Стрелча". Проектът се изпълнява от 02.11.2022 г., след сключен договор по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “.
      Екип от 5 специалисти  предоставя почасови грижи в дома на 17 потребители, които включват: мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
        Предоставяните услуги са безплатни. Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 2 май 2023 г.
 
---
19/08/2022
Екипът на проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ проведе обучение на персонала

Екипът на проект BG05M9OP001-6.002-0189 „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. проведе двудневно надграждащо обучение на персонала, състоящ се от двама работник-доставка, социален работник, медицински специалист и психолог на 08 и 09 август 2022 г. в залата на Младежкия център в града.
По време на обучението бяха разгледани подходите при предоставянето на почасовите мобилни здравни и социални услуги. В контекста на натрупания от персонала опит досега бяха очертани  специфичните начини за помощ на потребителите.
Обучаваните допълнително се запознаха с начините за превенция и профилактика на болестите, особеностите на специфичната грижа за възрастни хора и хора с увреждания и други способи за оказване на социални услуги на патронираните.

Проектът стартира на 1 ноември 2021 г., чрез който 17 потребители от общината получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда, психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 1 ноември 2022 г.

 
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
---
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.