· ОУП
Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ - ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
03/10/2023
лого
Във връзка с изпълнението на Дейност 5 „Разпространяване на добри практики - фаза 1 - обмен на опит и добри практики - работно посещение в Норвегия“ по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014-C01 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча",
20 души - експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 4-дневно работно посещение на Норвегия. Експертите заминаха за Осло на 16.09, където прекараха 2 дни. По време на престоя си в Осло, представителите на общините и партньорите разгледаха  многобройни добри практики и зелени решения за внедряване на мерки за адаптация и намаляване на климатичните промени в градска среда.   
работна среща
 
На 17.09 вечерта експертите пристигнаха в Кристиансанд. Градът е известен с своето "екологично съзнание" от няколко десетилетия, фокусиран върху добрия обществен транспорт, колоезденето, рециклирането на отпадъци и други екологични мерки. На 18.09 се състоя среща с местни представители, които споделиха добри примери и практики и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Бяха обсъдени предизвикателствата и пропуските на българските общини по отношение на действията в областта на климата. Бяха представени добри практики за планиране и прилагане на проекти и технологии, приложими за България, като проследи и анализира целия процес – от планирането до изпълнението на мерките и проектите. По този начин служителите в общинските администрации имаха възможността да усвоят похвати и техники за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, което от своя страна повишава капацитета и компетентността на общинските служители в областта. Бяха организирани посещения на място в избрани региони, където нагледно се демонстрират вече внедрени мерки.

Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

лого на проекта

30/06/2023
лого
На 21,22 и 23 Юни 20 души експерти от 4-те общини партньори по проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча" взеха участие в 3-дневно обучение, което се проведе в к.к. Слънчев бряг. Обучението е насочено към повишаване на компетенциите  на общински служители по проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча", финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021.

обучение в слънчев бряг

Събитието беше проведено в отговор на нуждите на общините за повишаване капацитета на служителите в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. За обучението бяха осигурени квалифицирани и опитни лектори.
По време на обучението бяха представени широк кръг от теми, както следва:
Ден 1 (21 Юни):
•    Общо представяне на проекта и Програмата;
•    Предизвикателства от изменението на климата – причини, въздействие, алтернативи;
•    Последици от изменението на климата.
Ден 2 (22 Юни):
•    Изменение на климата – действия от страна на ЕС;
•    Финансиране на климатичния преход на ЕС;
•    Как ЕС цели да намали емисиите в Европа;
•    Кръгова икономика и възможности за смекчаване и адаптиране към изменението на климата
Ден 3 (23 Юни):
•    Координация и сътрудничество на общините с други институции и заинтересовани страни в борбата с климатичните промени;
•    Ролята на местните власти в процеса на адаптация;
•    Представяне на добри практики и зелени решения в градовете.
В резултат, бяха обучени 20 служители с подобрени компетенции в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени и е повишен капацитетът на общинските администрации на 4-те общини в областта на борбата с изменения на климата, стратегическото планиране и прилагане на адекватни мерки за адаптация към измененията на климата.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 281 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.
Обучението е част от заложените дейности по проекта (Дейност 2) и провеждането му доведе до изпълнение на 4 мерки, заложени в стратегическите планове на 4-те общини и допринасящи за изпълнението на мерките, заложени в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие, а именно:
1. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Пещера.
2. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Батак.
3. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Садово.
4. Мярка за адаптация, подобряване на административния капацитет по отношение планиране и изпълнение на политики и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове и АКИ в Община Стрелча.
 
Работим заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

лого програма за опазване на околната среда


02/06/2023
ОБЩИНА СТРЕЛЧА Проект BG05SFPR002-2.001-0225-С01 „Грижа в дома в община Стрелча”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
 
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0225-С01 „Грижа в дома в община Стрелча“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, се проведе въвеждащо обучение на лица без опит или преминато обучение по друг проект или програма.
Обучението се проведе на 29-ти и 30-ти май 2023 год. от лектори на фондация „Екип“. Съгласно изготвена Програма за въвеждащо обучение, с продължителност 16 академични часа, включените в обучението 13 лица придобиха базови знания за същността на услугите, предоставяни на целевите групи по проекта в домашна среда. В края на обучението участниците в получиха удостоверения.
Дейностите по предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания стартират на 1-ви юни 2023 година, за период от 12 месеца.
 
obuchenie1_28052023.jpgobuchenie28052023.jpg
        
23/12/2022
 
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд
      
      Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд”  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.  от Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на 80 потребители от  гр.Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода, с.Блатница.
        Предоставянето на услугата за нуждаещите се започна от 01.10.2022 г. и ще продължи до 30.09.2025 г.
        Целевите групи по проекта са:
  • - лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • - лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • - лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • - лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • - скитащи и бездомни лица;
  • - лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
       Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча всеки  работен  ден  от  седмицата и включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в община Стрелча" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и др.
 

07/11/2022
Община Стрелча продължава изпълнението по проект "Патронажна грижа + в община Стрелча"

      След сключено  допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-6.002-0198-С01 община Стрелча продължава  изпълнението на дейностите по Проект № BG05M9OP001-6.004-0198-С01 "Патронажна грижа + в община Стрелча". Проектът се изпълнява от 02.11.2022 г., след сключен договор по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “.
      Екип от 5 специалисти  предоставя почасови грижи в дома на 17 потребители, които включват: мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
        Предоставяните услуги са безплатни. Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 2 май 2023 г.
 
---
19/08/2022
Екипът на проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ проведе обучение на персонала

Екипът на проект BG05M9OP001-6.002-0189 „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. проведе двудневно надграждащо обучение на персонала, състоящ се от двама работник-доставка, социален работник, медицински специалист и психолог на 08 и 09 август 2022 г. в залата на Младежкия център в града.
По време на обучението бяха разгледани подходите при предоставянето на почасовите мобилни здравни и социални услуги. В контекста на натрупания от персонала опит досега бяха очертани  специфичните начини за помощ на потребителите.
Обучаваните допълнително се запознаха с начините за превенция и профилактика на болестите, особеностите на специфичната грижа за възрастни хора и хора с увреждания и други способи за оказване на социални услуги на патронираните.

Проектът стартира на 1 ноември 2021 г., чрез който 17 потребители от общината получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда, психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 1 ноември 2022 г.

 
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
---
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.