+ A | - a | A
· ОУП
Архив Търгове и конкурси 2021 г.

 • 13.12.2021г. ОБЯВА за Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:
 • 13.12.2021г. ОБЯВА за Публичен търг с тайно наддаване търг за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в с. Свобода,  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ годиниини
 • 13.12.2021г. ОБЯВА за Публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в с. Свобода,  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 13.12.2021г. ОБЯВА за Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча,
 • 15.11.2021г.Общинска администрация - Стрелча обявява присъствен публичен търг за продажба на следните имоти /ЧОС/
 • 10.11.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР”; Документи: Приложение 3 - заявление за участие в конкурс, Декларация ;СПИСЪК на допуснатите кандидати; ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол №2
 • 09.11.2021г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
  във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 09.11.2021г.О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив
 • 05.11.2021г. Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Секретар на Община" 15.11.2021 г. Окончателни резултати
 • 05.11.2021г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА   конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Д-р Стайко Стайков” – гр. Стрелча; 08/12/2021 Списък на допуснати кандидати
 • 19.10.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността СЕКРЕТАР
 • 13.10.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР” 
 • 13.10.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО,ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” 
 • 29.09.2021г. ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:1.УПИ  XII-общ.,
  25.08.2021г. ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот:1. Наименование на имота, обект на търга: 1.УПИ ХIII- общ. с площ от 292,00 кв. м, в кв. 21 по плана на гр. Стрелча, ул. „Велко Иванов“ актуван с АЧОС №1629/14.01.2014 год. и вписан в Службата по вписвания ..........
 • 23.08.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване на срока за прием на документи за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-С” ЕООД – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, собственост на община Стрелча ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ
 • 16.08.2021г. ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. на поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ свободно пасище, мера, намиращ се в землището на гр.Стрелча, община Стрелча, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. Договорът със спечелилият участник да се сключи за стопанската 2021/2022г......
 • 16.08.2021г. ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващиниви,намиращисе вземлищетонагр. Стрелча, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия:.......
 • 21.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ: Общинска администрация - Стрелча обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният имот:
  1. Наименование на имота, обект на търга: УПИ IV- общ. с площ от 250,00 кв. м, в кв. 1 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча актуван с АЧОС №2927/16.12.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №59/12.01.2021год. акт № 50 том 1, с начална тръжна цена- 1400,00лв. без ДДС или 1680,00лв. с ДДС.......
 • 19.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ: Общинска администрация - Стрелча обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:
  1.Наименование на движимите вещи, обект на търга:
  1.УПИ I- търговия и услуги с площ от 202,00 кв. м, в кв. 7 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча актуван с АЧОС №2942/16.12.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №36/08.01.2021год. акт № 29 том 1 с начална тръжна цена- 2100,00лв. без ДДС или 2520,00лв. с ДДС.......
 • 15.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане управлението на  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-С” ЕООД – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, собственост на община Стрелча....ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ
 • 15.06.2021г. ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия:......
 • 15.06.2021г. ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот –общинска собственост, намиращ се в гр.Стрелча,  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години съгласно утвърдена тръжна документацияза участие и провеждане на търга, при следните условия :......
 • 14.06.2021г.ОБЯВА за публичен  търг  с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията  на  водоем- публична общинска собственост, чрез предоставянето му  под наем за срок  10 /десет/ години, съгласно утвърдени тръжни документи за участие и провеждане на търга, при следните условия:......
 • 14.06.2021г.ОБЯВА за публичен  търг  с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията  на  водоем- публична общинска собственост, чрез предоставянето му  под наем за срок  10 /десет/ години, съгласно утвърдени тръжни документи за участие и провеждане на търга, при следните условия:.....
 • 14.06.2021г.ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията  на  водоем- публична общинска собственост, чрез предоставянето му  под наем за срок  10 /десет/ години, съгласно утвърдени тръжни документи за участие и провеждане на търга, при следните условия:.......
 • 14.06.2021г.ОБЯВА за публичен  търг  с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията  на  водоем- публична общинска собственост, чрез предоставянето му  под наем за срок  10 /десет/ години, съгласно утвърдени тръжни документи за участие и провеждане на търга, при следните условия:........
 • 13.05.2021г.ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти/ЧОС/:1.УПИ ХVI-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк”,  актуван с АЧОС №2760/01.10.2020 г. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №1308/12.10.2020 г., акт №139,  том 5   на стойност 2000,00 лв. без ДДС или 2400,00 лв. с ДДС......
 • 20.04.2021г.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - на длъжност Финансов контрольор;  Декларация
 • 13.04.2021г. ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви,намиращи се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 29/03/2021 ОБЯВА за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем имот–общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча
 • 15/02/2021 Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, ЗАПОВЕД, ДОГОВОР', ЗАПОВЕД и ПРОТОКОЛ
 • 12/02/2021 Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост
 • 12/02/2021 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР” 01.03.2021 Списък недопуснати кандидати;
 • 29/01/2021 З А П О В Е Д  №68/27.01.2021 г.  за откриване на процедура за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният  имот /ЧОС/: УПИ ІІ-общ. в кв.2 плана на вилна зона „Вълк, актуван с АЧОС №2676/05.03.2020 г. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №257/06.03.2020 г.
 • 19/01/2021 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СТРЕЛЧА; 02.03.2021
  Списък на допуснатите кандидати
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.