· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2023 г. - януари - май

 • 31.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-3450/25.05.2023 г. от Спас Красимиров Смиленов,  съобщана, че със Заповед № 486/31.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в кв. 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча
 • 31.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ XVIII – общ.,  XIX – общ.,  XX – общ., XXI – общ., XXII – общ.,  XXIII – общ.,  XXIV – общ. в   квартал 9 по плана на град Стрелча, като се предлага  промяна в записа на отреждането на урегулираните поземлени имоти, образувани от пл. № 2501, съгласно приложената скица – предложение в устройствена зона Жм.     ПУП
 • 30.05.2023  СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 14.06.2023г. от 10.00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на трактори, зърнокомбайни,  тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачният инвентар.
 • 18.05.2023 СЪОБЩЕНИЕ  Днес,18.05.2023 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката” в имот с идентификатор 69835.4.344 в местността „Марков камък” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с възложител ЕТ „Аквила – Стоян Ножделов”     Приложение
 • 17.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелч  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 427/ 17.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлени имоти с идентификатори 69835.113.18, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка“, по КККР на землището на гр. Стрелча    ПУП    ПУП2
 • 17.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелч на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-290/16.01.2023 г. от Динчо Кръстев Кръстев и Теодора Тошева Генчева, съобщава, че със Заповед № 428/17.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча
 • 15.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че  е изработен проект за Поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28
 • 15.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че във връзка с процедиране на ИЗМЕНЕНИЕ НА Общ устройствен план  ОБЩИНА СТРЕЛЧА организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.29.416 в местността „Динчов камък“ с площ 6188 кв. м.    ПУП
 • 03.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 394/ 03.05.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на с. Дюлево, Община Стрелча  за УПИ VІІ-общ., за Читалище, търговия и услуги в кв. 16,  като  отреждането  се  променя на УПИ VII-за Читалище    ПУП
 • 03.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-2846/26.04.2023 г. от Танко Стоянов Кацаров, Дона Иванова Кацарова, Мария Стоянова Костова и Койчо Стоянов Кацаров, съобщава, че със Заповед № 392/03.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-467 и УПИ IV-468 в   квартал 25
 • 03.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка вх. № С-2759/25.04.2023 г. от Иван Добрев Векилов, съобщава, че със Заповед № 393/03.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на на проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ XVIII– общ.,  XIX–общ.,  XX–общ., XXI–общ., XXII–общ., XXIII–общ., XXIV–общ. в квартал 9 по плана на град Стрелча
 • 03.05.2023  ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
 • 28.04.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.25 от Закона за общинската собственост уведомява засегнатите собственици, че открива  процедура по принудително отчуждаване на имоти – земеделски земи,  засегнати от одобрен ПУП за разширение на съществуващ Гробищен парк
 • 28.04.2023 ПРОТОКОЛ от заседанието на Комисията за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ
 • 26.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 364/ 25.04.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като отреждането на УПИ IІ – Фурна се допълва с „Къща за гости“   ПУП
 • 26.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-1988/27.03.2023 г. от Димитър Цветанов Донов, Тодорка Димитрова Пандурова и Мариана Димитрова Стефанова,  съобщана, че със Заповед № 363/25.04.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I - 316 в квартал 17 по плана на с. Свобода
 • 21.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатори 69835.113.18, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Закона за горите.
 •   С проекта за ПР се предвижда за имотите да се отреди у.п.и. 19, 20,21, спортен атракционен комплекс  ПУП ПУП2
 • 19.04.2023  ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс
 • 18.04.2023 ОБЯВА  Община Стрелча обявява публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча
 • 07.04.2023 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 13.04.2023г. от 10.00 ч. В СТОПАНСКИЯ ДВОР КООПЕРАЦИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар.   
 • За повече информация: 
 • инж. И. Газепов, GSM: 0889/000 905
 • инж. И. Божков, GSM: 0884/362 039
 • 07.04.2023 СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл. 62 от Закона за водите
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Любен Делов Пайтаков, гр Стрелча, бул. „Хан Аспарух“ № 23;
 • - Александър Спасов Клисурски, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 4;
 • - Диана Георгиева Груева, гр. София, ж. к. Люлин № 919А, ет. 2, ап. 10,
 •  че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Костадин Ангелов Ангелов, гр Варна, ул. „Юри Венелин“ № 1, ет. 4, ап. 11;
 • - Валя Ангелова Димова, гр. Варна, ул. „Академик Н. Обрешков“ № 9,
 • че със Заповед № 191/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/  за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на с. Свобода, община Стрелча
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето:
 • - Мария Ангелова Луканова, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 18,
 • че със Заповед № 200/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Стрелча
 • 05.04.2023 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2023/2024 г. в срок до 30.04.2023 г 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 • 29.03.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 28.03.2023 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи за социален работник Заявление
 • 22.03.2023 ОБЯВА Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1764/ 21.03.2023 г. от „Илия Нанчев” EООД, съобщава, че със Заповед № 254/21.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ III-2020, 2377 пункт за ГТП в кв. 108А  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 10.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1499/ 07.02.2023 г. от Илчо Кръстев Кръстев, съобщава, че със Заповед № 197/ 09.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е Изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI-общ. в кв. 112  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 200/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина,  и се  отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 191/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/  за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 366 с ПИ № 365 и ПИ № 27 в кв. 12 и същият сепреотрежда за жилищно строителство и ФЕЦ   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 199/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта
 • 06.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.ПУП
 • 02.03.2023  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 02.03.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 28.02.2023 ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2023-2024 година.
 •  Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2023г.       
 • Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110
 • 23.02.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 22.02.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-809/07.02.2023 г. от „Наги 2008“ ЕООД, съобщана, че със Заповед № 145/22.02.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето:
 • - Мария Ангелова Луканова, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 18;
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Костадин Ангелов Ангелов, гр Варна, ул. „Юри Венелин“ № 1, ет. 4, ап. 11;
 • - Коста Георгиев Ангелов, гр. Панагюрище, ул. „Княз Борис 1“ № 11;
 • - Снежана Андонова Ковачева, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Маришка“ № 2, вх. В, ет. 3, ап. 7;
 • - Георги Андонов Петков, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Райна Княгиня“ № 1;
 • - Илин Димитров Писков, гл. Пазарджик, ул. „Теменуга“ № 4, ет- 4, ап. 7,
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода.
 • 13.02.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 08.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча, се образува нов УПИ I-2513, За търговска, складова и стопанска дейност ПУП
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-349, за промяна на дворищната регулация по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354. ПУП, ПУП1 , ПУП2
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 65/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 се образува нов УПИ XI-170, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 66/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 се образува нов УПИ XVIII-171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода. С плана за регулация се предвижда дворищната регулация между УПИ XIX-366 и УПИ VIII-365 да мине по имотната граница на ПИ № 366 и ПИ № 365, и уличната регулация към улица с о.т.80-81 се променя по имотната граница на ПИ № 366. ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение ПУП
 • 20.01.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
  страната или в чужбина
 • 18.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 53/18.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча  се образува нов УПИ I-2513
 • 04.01.2023     ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 5/04.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приложената скица предложение.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.