+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2023 г.

 • 21.12.2023 ОБЯВЛЕНИЕ № 87/ 21.12.2023 г.
 • На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 69835.62.85 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“ за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“. ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 13.12.2023 ОБЯВА Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Емилия Койчева Стойнова-Христева, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 14, вх. Б, ет. 11, ап.53, че със Заповед №1104/20.11.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/ - ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча
 • 11.12.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на Дора Димитрова Коцева, гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 69,  че със Заповед №1063/07.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен mроект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната граница на ПИ пл. № 1335 с ПИ пл.№ 1338
 • 11.12.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание §4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на 
 • Иван Карлов блевски, гр. София, ул. „Драгалевска“ № 23, вх. Е, ет. 4, ап. 89 и 
 • Рад Иванов Площаков, гр. София, ул. „Пирин“ № 79, вх. А, ет. 1, ап. 2,  че със  заповед № 1044/31.10.2023 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрено   попълването  на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ на имот с  ПИ пл.№ 1727
 • 11.12.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на:
 • -  Георги Тодоров Данов, гр. София, ур. „Суходолска“ № 30;
 • -  Цвета Петкова Данова, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 100, вх. Ж, ет. 1, ап. 3,
 • че със Заповед №1065/07.11.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.
 • 11.12.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
 • - Манчо Георгиев Попов, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 130, вх. А, ет. 5, ап. 13;
 • - Лидия Тодорова Станчовска, гр. Софияул. „Свети Теодосий Търновски“ №54, ет. 10, ап. 47;
 • - Жанета Иванова Стойкова, гр. София, ул. „Свети Теодосий Търновски“, ет. 10, ап. 47;
 • - Илия Димитров Некезов, гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 90А;
 • - Пламен Величков Колишев, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ № 308, вх. 11, т. 8, ап. 22;
 • - Стон Николов Алтаванов, гр. София, ж.к. „Зона-Б-18“ № 1,  вх. Б,  ет. 12, ап. 141;
 • - Светлана Йорданова Алтаванова гр. София, ж.к. „Зона-Б-18“ № 1,  вх. Б,  ет. 12, ап. 141;
 • - Валя Василева Колишева, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
 • - Силва Василева Ангьозова, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
 • - Илиян Василев Колишев, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
 • - Георги Боянов Костадинов, гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 109, ет. 5, ап. 10;
 • - Марияна Найденова Цолова, гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 82, ет. 5, ап. 13;
 • - Камелия Величкова Бочукова, гр. Варна, ул. Страхил войвода“ № 7, ет. 3, ап. 3;
 • - Бойко Димитров Некезов, с. Строево, община Марица, област Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 16;
 • - Пламена Иванова Ранчева, гр. София, ул. „Юри Буков“ № 1, вх. В, ет. 4, ап. 11,
 • че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“ за промяна отреждането  на УПИ V За производствена и складова дейност в УПИ V5 - Животновъдство, клане и преработка, съгласно приложената скица предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ.
 • 11.12.2023  ОБЯВА  Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000426 "Река Луда Яна"
 •  Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000426 „Река Луда Яна“.
 • Материали за изтегляне
 • 29.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1130/28.11.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI - 417   в кв. 28, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ пл. № 417 с ПИ пл.№ 411,  ПИ пл. № 412 и ПИ пл. № 416 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  ПУП
 • 28.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава на лицата:
 • - Надка Ицкова Лукова, гр. Стрелча, бул. „Руски“ № 66;
 • - Петко Спиридонов Спиридонов, гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 4, ет. 3, ап. 17;
 • - Анна Петкова Медарска, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 35, ет. 3, ап. 3;
 • - Николинка Генчева Георгиева, гр. Пловдив, ул. „Доктор Владо“ № 14, ет. 6, ап. 16;
 • - Олга Иванова Войникова, гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 26, ет. 2, ап. 22;
 • - Ивайло Ангелов Груев, гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 26, ет. 2, ап. 24;
 • - Таня Тодорова Колева- Богданович, гр. Пловдив, ул. „Христо Казанджиев“ № 1,
 • че със Заповед № 1046/01.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 206 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделдса земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство
 • 23.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1116/22.11.2023 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ I - Пожарна и УПИ  II - Озеленяване   в кв. 120 по плана на гр. Стрелча за обединяване на двата имота в един нов УПИ I – 2513    ПУП  ПУП2
 • 20.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1104/16.11.2023 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХIV - 607 и УПИ  XIII - 606.   в кв. 11 по плана на гр. Стрелча за обединяване на двата имота в един УПИ XIII – 606, 607    ПУП
 • 20.11.2023 Заповед №1106/ 20.11.2023 г. Относно връзка с усложнената епизоотична обстановка в Република България  по отношение на особено опасни заболявания по животните, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и кози
 • 20.11.2023 ОБЯВА   за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 22280 – Корен за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 20.11.2023 ОБЯВА за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 52760 – Пловдив за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 20.11.2023 ОБЯВА за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 42800 – Плевен за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 14.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че  в ДВ брой 95 от 14.11.2023 г. е публикувано обявление за  Решение № 695/12.10.2023 г. на Общински съвет-Стрелча, с което  е одобрен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за  Трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124 по КККР на землището на  с. Блатница, община  Стрелча в  местност „Пикла” с НТП –Изоставена нива.
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Дойка Кунчова Татарова, че изработен на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХVI-417.   в кв. 28 по имотната граница на ПИ пл. № 417 с ПИ пл.№ 411,  ПИ пл. № 412 и ПИ пл. № 416 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“ за промяна отреждането  на УПИ V За производствена и складова дейност в УПИ V5 - Животновъдство, клане и преработка, съгласно приложената скица предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ.      ПУП
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава  на наследници на Филип Динчев и наследници на Васил Цвятков Енев, че със Заповед №1065/07.11.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на  УПИ III-2020, 2377- пункт за ГТП  в кв. 108А  по плана на гр. Стрелча за изменение на отреждането на имота от пункт за ГТП  в отреждане „за ФЕЦ“ 
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1065/07.11.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на  УПИ III-2020, 2377- пункт за ГТП  в кв. 108А  по плана на гр. Стрелча за изменение на отреждането на имота от пункт за ГТП  в отреждане „за ФЕЦ“     ПУП
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1063/07.11.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен mроект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната граница на ПИ пл. № 1335 с ПИ пл.№ 1338 и ПИ пл. № 1334 на основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта    ПУП
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелчана основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-6494/26.10.2023 г. от Петя Панайотова Крушева и Иван Филипов Ченчев съобщава, че  със Заповед № 1064/07.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-487 и УПИ  XIII-общ. за търговия и услуги в кв. 16А  по плана на гр. Стрелча по приложена скица-предложение и Предварителен договор от 20.10.2023 г. по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
 • 08.11.2023 ОБЯВА Община Стрелчана основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-6470/25.10.2023 г. от Димитър Гаврилов Филипов съобщава, че  със Заповед № 1066/07.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е  разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Надстройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в къща за гости“ в УПИ IХ - 1528 в кв. 85  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 08.11.2023 ОБЯВА  вакантни длъжност във в.ф. 44510 - София за привличане на кандидати за военна служба завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина с провеждане на конкурс
 • 02.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  Съобщаваме Ви, че със  заповед № 1044/31.10.2023 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрено   попълването  на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ на имот с  ПИ пл.№ 1727, кв. 44  с площ 1514 кв. м. на н-ци на Неша Костова Дилбазова, от които 1443 кв. м. попадат в нереализирана зеленина и улица/оттменено мероприятие с Решение № 77/29.05.2008 г. на Общински съвет Стрелча/ и 71 кв. м. в УПИ VIII- 1728, кв. 44,  съгласно  скица-проект, неразделна част от настоящата заповед
 • 02.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №1047/01.11.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ VI-1134.   в кв. 91 по имотната граница на ПИ пл. № 1134 с ПИ пл.№ 1135,  ПИ, пл. № 1136, ПИ пл. № 1133, ПИ пл. № 1132 и ПИ пл. № 1131 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта    ПУП
 • 01.11.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1046/ 01.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 206 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделдса земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство    ПУП
 • 27.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча съобщава, че в Държавен вестник брой 90 от 27.10.2023г. е обнародвано обявление, с което се съобщава на наследниците на Иван Кунчев Чапкънов, собственици на ПИ с идентификатор 69835.32.367, които не могат да бъдат открити, че със Заповед №522/08.06.2023г.  на кмета на община Стрелча е отчужден цитирания ПИ, засегнат от одобрен Подробен устройствен план за разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча. Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в общинска администрация  -  Стрелча.
 • 27.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча съобщава, че в Държавен вестник брой 90 от 27.10.2023г. е обнародвано обявление, с което се съобщава на наследниците на Мильо Лулчев Савов, собственици на ПИ с идентификатор 69835.32.366, които не могат да бъдат открити, че със Заповед №521/08.06.2023г.  на кмета на община Стрелча е отчужден цитирания ПИ, засегнат от одобрен Подробен устройствен план за разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча. Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта в общинска администрация  -  Стрелча.
 • 18.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:   
 • Мария Тодорова Данова, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 398, вх. А, ет. 1, ап. 1 и 
 • Георги Тодоров Данов, гр. София, община Столична, ул. „Суходолска“ № 30, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ III-2020, 2377.   в кв. 108А по на гр. Стрелча
 • 18.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето  
 • - Дора Димитрова Коцева, гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ № 69, ет. 2, ап. 4, че е  изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната гпаница на ПИ № 1335 на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ
 • 17.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1010/17.10.2023 г.  на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за ПИ пл. № 2356, ПИ пл. № 2357 и ПИ с пл. № 2358 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, с което се заличат УПИ X-2356, УПИ IХ-2356, 2357, УПИ VIII-2356, 2357, зеленина и улица с о.т. 606-607-606 и  се обособява  нов УПИ IX- 2356, 2357, 2358   ПУП
 • 11.10.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти в представителните духови оркестри на Сухопътни войски, Военновъздушните сили и на Националната гвардейска част с кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
 • 11.10.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 11.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХIV - 607 и УПИ  XIII - 606.   в кв. 11 по плана на гр. Стрелча за обединяване на двата имота в един УПИ XIII – 606, 607  с отреждане за жилищно строителство  и по имотната граница с ПИ № 608 в кв. 12, УПИ XV-608, на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ   ПУП
 • 11.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХVI-417.   в кв. 28 по имотната граница на ПИ пл. № 417 с ПИ пл.№ 411,  ПИ пл. № 412 и ПИ пл. № 416 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.   ПУП
 • 11.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект  за ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-общ. в кв. 112 по плана на гр. Стрелча като част от КПИИ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI - за фотоволтаична електроцентрала,Новообразуваният УПИ VI- общ. в кв. 112 се преотрежда от жилищно застрояване в УПИ VI-за фотоволтаична електгроцентрала   ПУП
 • 11.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ VI-1134.   в кв. 91 по имотната граница на ПИ пл. № 1134 с ПИ пл.№ 1135,  ПИ, пл. № 1136, ПИ пл. № 1133, ПИ пл. № 1132 и ПИ пл. № 1131 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.   ПУП
 • 11.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
 • -  Петко Спиридонов Спиридонов, гр. Пазарджик, ул. „Георги бенковски“ № 4, ет. 3, ап. 17,
 • -  Анна Петкова Медарска, гр. Пловдив, ул. „Капитан райчо“ № 35, ет. 3, ап. 3;
 • -  Николинка Генчева Георгиева, гр. Пловдив, ул. „Доктор Владо“ № 14, ет. 6, ап. 16;
 • -  Ивайло Ангелов Груев, гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 26, ет. 2, ап. 24;
 • -  Таня Тодорова Колева – Богданович, гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 30, ет. 3, ап. 7,
 • че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62.206  по КККР на землището на гр. Стрелча за промана на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  за жилищно строителство в местността „Радин дол“
 • 05.10.2023 ОБЯВА  за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 22450 – София за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 03.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за: „Трасе на кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 в местността „Мечкерец“ по КККР на землището на гр. Стрелча, НТП: За друг вид застрояване  до ТП № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 69835.62.688 по КККР на землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 02.10.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5800/18. 09. 2023 г. от  Димитър Петков Площаков съобщава, че  със Заповед № 956/02.10.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено Изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХIV - 607 и УПИ  XIII - 606.   в кв. 11 по плана на гр. Стрелча за обединяване на двата имота в един УПИ XIII – 606, 607  с отреждане за жилищно строителство
 • 02.10.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
 • 02.10.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  128, ал.(3) от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-6031/29.09.2023 г. от Сдружение „Ти си това“ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2356, ПИ пл. № 2357 и ПИ с пл. № 2358 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, което предвижда да се заличат УПИ X-2356, УПИ IХ-2356, 2357, УПИ VIII-2356, 2357, зеленина и улица с о.т. 606-607-606 и да се обособи нов УПИ IX- 2356, 2357, 2358 за сметка на  ПУП
 • 02.10.2023 ОБЯВА ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ (KOHE, МАГАРЕТА,МУЛЕТАИ КАТЪРИ)
 • В изпълнение на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  и във връзка с изискванията на Регламент за изпълнение (EC) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (EC) 2016/429, (EC) 2016/1012 и (EC) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията и регистрацията на еднокопитни животни, Ви уведомяваме, че: 
 • В животновъдните обекти - лични стопанства могат да се отглеждат до 2 бр. еднокопитни животни и приплодите им до 12-месечна възраст, подлежащи на  регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на наследници на Филип Динчев и наследници на Васил Цвятков Енев,  че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ III-2020, 2377.   в кв. 108А по на гр. Стрелча
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ III-2020, 2377.   в кв. 0108А по на гр. Стрелча.   ПУП
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната гпаница на ПИ № 1335 на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.   ПУП
 • 20.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5725/14.09.2023 г. от Сдружение „Ти си това“ съобщава, че  със Заповед № 907/20.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2356, ПИ пл. № 2357 и ПИ с пл. № 2358 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча
 • 20.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5837/19.09.2023 г. от Тодор Смиленов Ботев съобщава, че  със Заповед № 906/20.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХVI-417.   в кв. 28
 • 14.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал.
 • 10 от  АПК, съобщава на лицата:
 • -    Иван Йовков Иванов, гр. София, ж.к. „Младост1“ № 25, вх. 4, ет. 9, ап. 138;
 • -    Дмитрия Стоянова Денева/Дескова/, гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков“ № 66, ет. 2, ап. 2;
 • -    Евгени Нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23;
 • -    Стоян Цвятков Десков, гр. София, ж.к. „Младост II“ № 218, вх. 2, ет. 1, ап. 72;
 • -    Веселин Нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23,
 • че със Заповед №790/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча и   образуване на нов УПИ XIХ-2246
 • 14.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Наталия Радева Симеонова, гр. Мездра, област Враца, ул. „Янко Сакъзов“ № 6, ет. 3, ап. 9:
 • че със Заповед №789/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта
 • 13.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5644/12.09.2023 г. от Николай Георгиев Атанасов съобщава, че  със Заповед № 868/13.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ VI-1134 в кв. 91 по плана на гр. Стрелча на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
 • 05.09.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 05.09.2023 ОБЯВА  за вакантни длъжности в Сухопътните войски и подчинените му военни формирования за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   Приложение 1
 • 01.09.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Танчо Христосков Мърхов, че че със Заповед № 675/25.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на  ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ  за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1 MW” в  нов УПИ V-31, образуван от обединяването на . УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14
 • 29.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5314/28.08.2023 г. от „Ехо-Хидро-90“ ООД  съобщава, че със заповед № 827/29.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“ за промяна отреждането  на УПИ V За производствена и складова дейност в УПИ V5 - Животновъдство, клане и преработка, съгласно приложената скица предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ
 • 25.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на „Джиелле България“ ЕООД, гр. София, ул. „Оборище“ № 93, че със Заповед № 686/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 87 в местността „Радин дол“
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4658/26.07.2023 г. от „Илия Нанчев“ ЕООД, че със заповед № 791/16.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на УПИ III-2020, 2377- пункт за ГТП  в кв. 108А  по плана на гр. Стрелча за изменение на отреждането на имота от пункт за ГТП  в отреждане „за ФЕЦ“
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №790/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча и   образуване на нов УПИ XIХ-2246, За жилищно строителство, отдих и рекреация, нов УПИ ХХ-1844, 1845, 2518, За жилищно строителство, отдих и рекреация, нов УПИ ХХI-1844, 1845, 2518, За жилищно строителство, отдих и рекреация  и нов граничен УПИ XVIII-2245 по имотни граници съответно на ПИ пл. № 2246 и ПИ пл. № 1844, ПИ пл. № 1845, ПИ пл. № 2518    ПУП    ПУП1
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №789/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта    ПУП
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 08.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4903/07.08.2023 г. от Бальо Петров Петров съобщава, че със заповед № 758/08.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за  изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната граница на ПИ пл. № 1335 с ПИ пл.№ 1338 и ПИ пл. № 1334 и  приложена скица – предложение за изменение на плана за регулация на основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
 • 07.08.2021г. Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2023-2024г. БЛАТНИЦА ДЮЛЕВО СВОБОДА СМИЛЕЦ
 • 04.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за: „Трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124 в  местност „Пикла”, по КККР на с. Блатница, община  Стрелча.        ПУП    ПУП2
 • 02.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 731/ 02.08.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, като се заличават УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособява нов УПИ XI- 2353, 2263 за сметка на   ПУП
 • 28.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -    Иван Кунчев Кунчев, гр. Пловдив, ул. „Сърнена гора“ № 10, ет. 3, ап. 5;
  -    Иван Йовков Иванов, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 25, вх. 4, ет. 9, ап. 138;
  -    Ненка Венциславова Дескова, гр. София, ж.к. „Младост III“, № 354, вх. 5, ет. 3, ап. 7;
  -    Венцислав Цветков Десков, гр. София, ж.к. „Младост III“, № 356, вх. 8, ет. 8, ап. 23;
  -    Стоян Цвятков Десков, гр. София,  ж.к. „Младост II“, № 218,  вх. 2, ет. 1, ап. 29;
  -    Евгени нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23;
  -   Димитрия Стоянова Денева/Дескова/, гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков, № 66, ет. 2, ап. 2,
  че е изработен проект за  частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча
 • 28.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Наталия Радова Симеонова, гр. Мездра, област Враца,ул. „Янко Сакъзов“ № 6, ет. 3, ап. 9, че е изработен проект за за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22.
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 685/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XI-362 и УПИ  X-362 в кв. 29  по плана на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  и Предварителен договор от 01.06.2023 г. по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.  ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 684/ 27.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на ул. „Труд“ от о.т. 307а до о.т. 310а и изменение на регулационния план за УПИ XII – държ. и УПИ XIII – държ. в кв. 104 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 686/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 87 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделдса земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство    ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 675/25.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на  ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ  за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1 MW” в  нов УПИ V-31, образуван от обединяването на . УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14      ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 674/ 25.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Окончателен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в кв. 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993 г. на Кмета на община Стрелча за  изменение отреждането на имота от ниско жилищно застрояване в „за ниско жилищно застрояване и фотоволтаична електроцентрала“    ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  на основание чл.  128, ал.(3) от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4560/20.07.2023 г. от Миглена Стоянова Апостолова съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, което предвижда да се заличат УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособи нов УПИ XI- 2353, 2263    ПУП
 • 20.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина   ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 13.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно
  формирование 52090 - Долна Митрополия, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г.
 • 13.07.2023 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 52090 – Долна Митрополия за привличане на кандидати за военна служба с провеждане на конкурс
 • 07.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е  Проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР /план за регулация/ за . „Труд“ от о.т. 307а до о.т. 310а  и изменение на регулационния план за УПИ XII-държ. и  XIII – държ в кв. 104 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 617/ 04.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ I-316  от кв. 17 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като от ПИ № 316 се образуват три равни по площ нови урегулирани поземлени имота: нов УПИ I – 316, нов  УПИ XIX – 316 и  нов УПИ XX -316. Променя се улично-регулационната линия към улица с о.т. 98-99  да минава по имотната граница на ПИ с пл. № 316   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 616/ 04.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/   на гр. Стрелча за УПИ XVIII – общ.,  XIX – общ.,  XX – общ., XXI – общ., XXII – общ.,  XXIII – общ.,  XXIV – общ.  в  квартал 9 по плана на град Стрелча, като се  променя записа на отреждането на урегулираните поземлени имоти, образувани от пл. № 2501, в устройствена зона Жм, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4070/26.06.2023 г. от Миглена Стоянова Апостолова съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, което предвижда да се заличат УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособи нов УПИ XI- 2353, 2263
 • 05.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-3126/09.05.2023 г. от Филип Бойчев Козареков и Тодор Филипов Козареков съобщава, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XI-362 и УПИ  X-362 в кв. 29  по плана на гр. Стрелча по приложена скица-предложение и Предварителен договор от 01.06.2023 г. по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
 • 05.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 28.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 597/ 28.06.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  за УПИ IV-481 в квартал 16А по плана на град Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 481 с ПИ № 480, ПИ № 482 и ПИ № 494 в кв. 16А по плана на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  ПУП
 • 28.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 596/ 28.06.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  за УПИ V-467 и УПИ IV- 468 от кв.25 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 467 с ПИ № 468 и частично на улична регулация по изградената масивна сграда-гараж в кв. 25 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 28.06.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 28.06.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции    ИНФОРМАЦИЯ
 • 23.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча на основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК Ви уведомява лицето Дойка Кунчова Татарова, гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 6, че със Заповед № 487/31.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ  – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28   
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка съсзаявление с вх. № С-3894/16. 06. 2023 г. от  Деница Стоянова Рогачева, Венцислав Петров Петров, Никола Савов Николов, Ива Герова Фингарова и Христо Няголов Добрев съобщава, проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 150, ал. 3 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е  изработен КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, община Стрелча  в следните части  ПУП
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча, придружено със Задание по чл. 125 от ЗУТ и мотивирано предложение  за изменение на плана за регулация и застрояване на гр. Стрелча в посочения обхват с цел  образуване на нов УПИ XIХ-2246   ПУП  ПУП 2  
 • 21.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62.87  по КККР на землището на гр. Стрелча за промана на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  за жилищно строителство в местността „Радин дол“  ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62.206  по КККР на землището на гр. Стрелча за промана на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  за жилищно строителство в местността „Радин дол“     ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22   ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I - 316 в квартал 17 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като от ПИ № 316 се образуват три равни по площ нови урегулирани поземлени имота: нов УПИ I – 316, нов  УПИ XIX – 316 и  нов УПИ XX -316. Променя се улично-регулационната линия към улица с о.т. 98-99  да минава по имотната граница на ПИ с пл. № 316   ПУП
 • 16.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в   квартал 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча за  изменение отреждането на имота от ниско жилищно застрояване в „за ниско жилищно застрояване и фотоволтаична електроцентрала“  при спазване на устройствените показатели: Н до 10 м; П застр. = 50%; К инт. = 1,2; П озел. = 40 %, отговарящ на  ОУПО Стрелча   ПУП
 • 14.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за V-467 и УПИ IV-468 в   квартал 25 по плана на град Стрелча по имотната граница на ПИ пл. № 467 с ПИ пл. № 468 и частично на улична регулация по изградена масивна сграда – гараж  в ПИ пл. № 467 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, съгласно приложената скица - предложение   ПУП
 • 07.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-2960/02.05.2023 г. от Ненка Стайкова Атанасова, съобщава, че със Заповед № 593/06.06.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620. в кв. 22
 • 02.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заповед № 487/31.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ     – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28  във връзка с установяване на фактическото състояние, че Подробният устройствен план по смисъла на параграф 22
 • 31.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-3450/25.05.2023 г. от Спас Красимиров Смиленов,  съобщана, че със Заповед № 486/31.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в кв. 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча
 • 31.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ XVIII – общ.,  XIX – общ.,  XX – общ., XXI – общ., XXII – общ.,  XXIII – общ.,  XXIV – общ. в   квартал 9 по плана на град Стрелча, като се предлага  промяна в записа на отреждането на урегулираните поземлени имоти, образувани от пл. № 2501, съгласно приложената скица – предложение в устройствена зона Жм.     ПУП
 • 30.05.2023  СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 14.06.2023г. от 10.00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на трактори, зърнокомбайни,  тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачният инвентар.
 • 18.05.2023 СЪОБЩЕНИЕ  Днес,18.05.2023 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката” в имот с идентификатор 69835.4.344 в местността „Марков камък” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, с възложител ЕТ „Аквила – Стоян Ножделов”     Приложение
 • 17.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелч  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 427/ 17.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлени имоти с идентификатори 69835.113.18, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка“, по КККР на землището на гр. Стрелча    ПУП    ПУП2
 • 17.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелч на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-290/16.01.2023 г. от Динчо Кръстев Кръстев и Теодора Тошева Генчева, съобщава, че със Заповед № 428/17.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча
 • 15.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че  е изработен проект за Поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28
 • 15.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че във връзка с процедиране на ИЗМЕНЕНИЕ НА Общ устройствен план  ОБЩИНА СТРЕЛЧА организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.29.416 в местността „Динчов камък“ с площ 6188 кв. м.    ПУП
 • 03.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 394/ 03.05.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на с. Дюлево, Община Стрелча  за УПИ VІІ-общ., за Читалище, търговия и услуги в кв. 16,  като  отреждането  се  променя на УПИ VII-за Читалище    ПУП
 • 03.05.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-2846/26.04.2023 г. от Танко Стоянов Кацаров, Дона Иванова Кацарова, Мария Стоянова Костова и Койчо Стоянов Кацаров, съобщава, че със Заповед № 392/03.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-467 и УПИ IV-468 в   квартал 25
 • 03.05.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка вх. № С-2759/25.04.2023 г. от Иван Добрев Векилов, съобщава, че със Заповед № 393/03.05.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на на проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ XVIII– общ.,  XIX–общ.,  XX–общ., XXI–общ., XXII–общ., XXIII–общ., XXIV–общ. в квартал 9 по плана на град Стрелча
 • 03.05.2023  ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
 • 28.04.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.25 от Закона за общинската собственост уведомява засегнатите собственици, че открива  процедура по принудително отчуждаване на имоти – земеделски земи,  засегнати от одобрен ПУП за разширение на съществуващ Гробищен парк
 • 28.04.2023 ПРОТОКОЛ от заседанието на Комисията за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ
 • 26.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 364/ 25.04.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като отреждането на УПИ IІ – Фурна се допълва с „Къща за гости“   ПУП
 • 26.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-1988/27.03.2023 г. от Димитър Цветанов Донов, Тодорка Димитрова Пандурова и Мариана Димитрова Стефанова,  съобщана, че със Заповед № 363/25.04.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I - 316 в квартал 17 по плана на с. Свобода
 • 21.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатори 69835.113.18, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Закона за горите.
 •   С проекта за ПР се предвижда за имотите да се отреди у.п.и. 19, 20,21, спортен атракционен комплекс  ПУП ПУП2
 • 19.04.2023  ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс
 • 18.04.2023 ОБЯВА  Община Стрелча обявява публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча
 • 07.04.2023 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 13.04.2023г. от 10.00 ч. В СТОПАНСКИЯ ДВОР КООПЕРАЦИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар.   
 • За повече информация: 
 • инж. И. Газепов, GSM: 0889/000 905
 • инж. И. Божков, GSM: 0884/362 039
 • 07.04.2023 СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, съгласно чл. 62 от Закона за водите
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Любен Делов Пайтаков, гр Стрелча, бул. „Хан Аспарух“ № 23;
 • - Александър Спасов Клисурски, гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 4;
 • - Диана Георгиева Груева, гр. София, ж. к. Люлин № 919А, ет. 2, ап. 10,
 •  че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Костадин Ангелов Ангелов, гр Варна, ул. „Юри Венелин“ № 1, ет. 4, ап. 11;
 • - Валя Ангелова Димова, гр. Варна, ул. „Академик Н. Обрешков“ № 9,
 • че със Заповед № 191/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/  за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на с. Свобода, община Стрелча
 • 07.04.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето:
 • - Мария Ангелова Луканова, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 18,
 • че със Заповед № 200/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Стрелча
 • 05.04.2023 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2023/2024 г. в срок до 30.04.2023 г 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 • 29.03.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 28.03.2023 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи за социален работник Заявление
 • 22.03.2023 ОБЯВА Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1764/ 21.03.2023 г. от „Илия Нанчев” EООД, съобщава, че със Заповед № 254/21.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ III-2020, 2377 пункт за ГТП в кв. 108А  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 10.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1499/ 07.02.2023 г. от Илчо Кръстев Кръстев, съобщава, че със Заповед № 197/ 09.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е Изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI-общ. в кв. 112  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 200/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина,  и се  отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 191/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/  за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 366 с ПИ № 365 и ПИ № 27 в кв. 12 и същият сепреотрежда за жилищно строителство и ФЕЦ   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 199/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта
 • 06.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.ПУП
 • 02.03.2023  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 02.03.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 28.02.2023 ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2023-2024 година.
 •  Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2023г.       
 • Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110
 • 23.02.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 22.02.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-809/07.02.2023 г. от „Наги 2008“ ЕООД, съобщана, че със Заповед № 145/22.02.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето:
 • - Мария Ангелова Луканова, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 18;
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Костадин Ангелов Ангелов, гр Варна, ул. „Юри Венелин“ № 1, ет. 4, ап. 11;
 • - Коста Георгиев Ангелов, гр. Панагюрище, ул. „Княз Борис 1“ № 11;
 • - Снежана Андонова Ковачева, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Маришка“ № 2, вх. В, ет. 3, ап. 7;
 • - Георги Андонов Петков, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Райна Княгиня“ № 1;
 • - Илин Димитров Писков, гл. Пазарджик, ул. „Теменуга“ № 4, ет- 4, ап. 7,
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода.
 • 13.02.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 08.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча, се образува нов УПИ I-2513, За търговска, складова и стопанска дейност ПУП
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-349, за промяна на дворищната регулация по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354. ПУП, ПУП1 , ПУП2
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 65/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 се образува нов УПИ XI-170, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 66/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 се образува нов УПИ XVIII-171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода. С плана за регулация се предвижда дворищната регулация между УПИ XIX-366 и УПИ VIII-365 да мине по имотната граница на ПИ № 366 и ПИ № 365, и уличната регулация към улица с о.т.80-81 се променя по имотната граница на ПИ № 366. ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение ПУП
 • 20.01.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
  страната или в чужбина
 • 18.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 53/18.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча  се образува нов УПИ I-2513
 • 04.01.2023     ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 5/04.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приложената скица предложение.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.