+ A | - a | A
· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 • 11.07.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 69835.29.416 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Динчов камък“ с площ 6188 кв. м., НТП „Нива“  за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно ЗОЗЗ и правилника за приложението му...
  щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
   

 • 11.07.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица, че във връзка с процедиране на ИЗМЕНЕНИЕ на Общ устройствен план ОБЩИНА СТРЕЛЧА организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на  проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.60.171, местност „Свети Илия“ и  поземлен имот с идентификатор 69835.67.5, местност „Драганов Кладенец“ по КККР на землището на гр. Стрелча с цел промяна на устройствената зона определена в ОУПО Стрелча за имотите от „земеделска земя“ в  зона „Соо“ – за обществено обслужване;  поземлен имот с идентификатор 65807.20.180 по КККР на землището на с. Свобода, община Стрелча, местност „Колибите“  с цел промяна на устройствената зона от „Земеделска земя“ в устройствена зона „Пп“-предимно производствена.
 • щракни      ТУК   (doc) 
  Приложение 1   щракни ТУК   (pdf)
 • Приложение 2   щракни ТУК   (pdf)
 • 04.07.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча,  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  - ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.   за   УПИ VIII-443 в кв. 26 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда дворищно-регулационните линии на УПИ VIII-443 в кв. 26 да се променят по имотната граница на ПИ с пл. № 443 и  се промени отреждането му от УПИ VIII-443, За жилищно строителство в УПИ VIII-443, Къща за гости.
 • щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 26.06.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина  
  щракни тук   (pdf)
 • 24.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  - ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  за  УПИ I-Озеленяване и УПИ  II – Почивна станция в кв. 108А   щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 24.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр.  Стрелча за  УПИ IV-1102 в кв. 90 по плана на гр. Стрелча    щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 24.06.2024 ОБЯВА  Община Стрелча обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал „Социален работник“ в Център за социална рехабилитация и интеграция „Подай ръка“
 • щракни   ТУК         (docx)
 • - Декларацията за личните данни   
 • щракни   ТУК        (docx)
 • 21.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4592/20.06.2024 г. от Иван Ганчев Иванов и Стоян Ганчев Иванов съобщава, че със заповед № 594/21.06.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча  за  УПИ ХХ-131 в кв. 19 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда дворищно-регулационните линии на УПИ ХХ-131 в кв. 19 да се променят по имотната граница на ПИ с пл. № 131 с ПИ пл. № 130, ПИ пл. № 133 и  ПИ пл. № 132 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, по приложено предложение за изменение на ПР    щракни      ТУК   (doc) 
 • 21.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4618/21.06.2024 г. от Добри Иванов Векилов съобщава, че със заповед № 592/21.07.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча  за   УПИ VIII-443 в кв. 26 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда дворищно-регулационните линии на УПИ VIII-443 в кв. 26 да се променят по имотната граница на ПИ с пл. № 443 и  се промени отреждането му от УПИ VIII-443, За жилищно строителство в УПИ VIII-443, Къща за гости.    щракни      ТУК   (doc) 
 • 21.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от  ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4618/21.06.2024 г. от Добри Иванов Векилов съобщава, че със заповед № 593/21.07.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  - ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  за  УПИ I-Озеленяване и УПИ  II – Почивна станция в кв. 108А.    щракни      ТУК   (doc) 
 • 20.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 69835.62.71 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“ за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“.    щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 19.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4126/31. 05. 2024 г. от Таня Ганчева Генова  съобщава, че със заповед № 587/19.06.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча  за УПИ I-2513, за търговска и складова дейност кв. 120 по плана на гр. Стрелча.   щракни      ТУК   (doc) 
 • 19.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4390/13. 06. 2024 г. от Величка Вельова Илиева  съобщава, че със заповед № 586/19.06.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча  за  УПИ ХХ-1175 в кв. 95 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда да се промени отреждането му от УПИ ХХ-1175 за ЖС в УПИ ХХ-1175 за Къща за гости.  щракни      ТУК   (doc) 
 • 14.06.2024 ОБЯВА за вакантни длъжности в Командване за комуникационн-информационна поддръжка и киберотбрана – в.ф. 28870 – София за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)    
 • щракни тук   (doc)
 • 12.06.2024 СЪОБЩЕНИЕ Община Стрелча Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № а ПК – 12-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча за поземлени имоти с идентификатори: 69835.67.5, м. „Драганов кладенец” и 69835.30.171, м. „Свети Илия“ по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик и ПИ с идентификатор 65807.20.180, м. „Колибите“ по КККР на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик.
  Решението е поставено за обществен достъп  на сайта на община Стрелча на информационните  табла в сградата на община Стрелча и кметствата в населените места на общината на  11.06.2024г. за период от 14 дни.
 • щракни      ТУК   (doc) 
  РЕШЕНИЕ   щракни ТУК   (pdf)

 • 11.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 553/ 11.06.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект  за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  за  УПИ  III-1513 и поземлен имот с планоснимачен номер 1514 в кв. 107 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда УПИ  III-1513 да се обедини с имот 1514 в кв. 107. Образува се проектен урегулиран поземлен имот УПИ III-1513, 1514 в кв. 107 с градоустройствени показатели за устройствена зона „Жм“: макс. Плътност 50%, макс. Кинт 1,2 и мин. Озеленяване 40%    щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 11.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 552/ 11.06.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект  за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация/ на гр.  Стрелча за  УПИ I-615 и УПИ  II-615 в кв. 129    щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 07.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаОбщина Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
  - Атанаска Янкова Ковачева, с. Голям Чардак, област Пловдив, ул. „Генерал Сабуров“ № 6
  че със Заповед № 453/13.05.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект  за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на с. Блатница, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-32 и УПИ XI-магазин в кв. 2.
 • щракни      ТУК   (doc)
 • 07.06.2024  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 14.06.2024г. от 10.00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на трактори, зърнокомбайни, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачният инвентар.

  За повече информация:
  инж. И. Газепов, GSM: 0889/000 905
  инж. И. Божков, GSM: 0884/362 039
 • щракни      ТУК   (doc)
 • 06.06.2024  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
  - Зорница Ганчева Христова-Жолева, гр. София, ж.к. „Люлин“ 803;
  - Лазар Цветков Христов, с. Свобода, област  Пазарджик, ул. „Пета“ № 4;
  - Мария Христоскова Стоянова, гр. Септември, област Пазарджик, ул. „Васил Левски“ № 18;
  - Николай Христов Пейчев, гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“№ 82;
  - Емил Христов Пейчев, гр. Пловдив, ул. Любен Каравелов № 9;
  - Минка Иванова харалампиева, гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ № 39;
  - Николина Василева Бекярова, гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 4;
  - Любомир Иванов Бекяров, гр. Пазарджик, ул. „Дунав № 4;
  - Петър Иванов Бекяров, гр. Пазарджик, ул. „Дунав № 4
  че е изработен проект за за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на с. Свобода, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 137/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-285 в кв. 13.
 • щракни      ТУК   (doc) 
 • 03.06.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-3910/22. 05. 2024 г. от Василка Илиева Стоянова и Радка Илиева Стоянова  съобщава, че със заповед № 517/03.06.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  за УПИ IV-1102 в кв. 90 по плана на гр. Стрелча.   щракни      ТУК   (doc) 
 • 21.05.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина        щракни тук   (doc)
 • 17.05.2024  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелчана основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
  - Костадин Георгиев Джумайов, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 148А, вх. А, ет. 2, ап. 6;
  - Ганчо Макариев Площаков, гр. София, ж.к. „Свобода“ № 27, вх. А, ап. 2
  - Костадин Макариев Джумайов, гр. Стрелча, ул. „Продан Граматик“ № 16;
  - Петко Димитров Петков, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 4, вх. Б, ет. 5, ап. 13;
  - Екатерина Милкова Петкова, гр. Пловдив, ул. „Златорог“ № 30, ет. 5, ап. 13;
  - Н-ци на Николай Кръстев Кръстев;
  - Н-ци на Кръстьо Николаев Кръстев;
  - Милко Добрев Такучев, гр. София, ж.к. „Хиподрума“ № 144, вх. А, ет. 5, ап. 13;
  - Стойо Савов Райков, гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Ефтимий“ № 25, ет. 3, ап. 8;
  - Стефана Андонова Райкова, гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 82, ет. 2, ап. 4;
  - Катя Райкова Маринова, гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода“, № 31, ет. 2, ап. 5;
  - Стойо Райков Райков, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 2, ет. 7, ап. 37;
  - Станка Иванова Райкова, гр. София, ж.к. „Младост 1А“ № 515, вх. 2, ет. 2, ап. 3;
  - Мария Райкова Търкаланова, гр. София, ж.к. „Младост 1А“ № 515, вх. 2, ет. 2,ап. 1
  - Петко Димитров Петков, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 4, вх. Б, ет. 5, ап. 19
  че със Заповед № 371/19.04.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на ПУП/Подробен устройствен план/ - ПРЗ/План за регулация и застрояване/ на УПИ ІХ – 1528, за жилищно строителство в кв. 85 по плана на гр. Стрелча като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект: „Къща за гости“  /Надстройка, реконструкция и смяна на предназначението/
 • щракни      ТУК   (doc) 
 • 16.05.2024 г.  ПРОТОКОЛ  от работата на комисията, назначена със Заповед № 396/25.04.2024 г. на Кмета на община Стрелча, за разглеждане и оценка на постъпилите искания за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране. 
 • Пълният текст     тук (pdf)
 • 15.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г. за  УПИ XVI-Радонова балнеолечебница с почивна станция и УПИ XII-182 в кв. 9 по плана на гр. Стрелча.     щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 15.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  за  УПИ  III-1513 и поземлен имот с планоснимачен номер 1514 в кв. 107 по плана на гр. Стрелча, като се предвижда УПИ  III-1513 да се обедини с имот 1514 в кв. 107. Образува се проектен урегулиран поземлен имот УПИ III-1513, 1514 в кв. 107 с градоустройствени показатели за устройствена зона „Жм“: макс. Плътност 50%, макс. Кинт 1,2 и мин. Озеленяване 40%.     щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 13.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 453/ 13.05.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект  за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на с. Блатница, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-32 и УПИ XI-магазин в кв. 2    щракни      ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

   
 • 13.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 454/ 13.05.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 69835.62.698, представляващ УПИ 62.87 в местност „Радин дол“ по КККР на землището на гр. Стрелча, одобрен със Заповед №686/27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча..     щракни    ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
   
 • 09.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ XIІІ-КОО и УПИ І-КВС, кв. 5 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.     щракни ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 09.05.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация/ на гр.  Стрелча за  УПИ I-615 и УПИ  II-615 в кв. 129     щракни ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 30.04.2023 ПРОТОКОЛ от заседанието на Комисията за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ            щракни ТУК (pdf) 
 • 24.04.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на с. Свобода, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 137/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-285 в кв. 13.      щракни ТУК (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 23.04.2024 г. ОБЯВЛЕНИЕ    Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето  Иванка Събева Кунчева, гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев“ № 45, ет. 3, ап. 32, че е изработен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на с. Блатница, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-32 и УПИ XI-магазин в кв. 2. Пълният текст тук (doc)

 • 22.04.2024  О Б Я В Л Е Н И Е  № 26/22.04.2024 г.    На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 371/19.04.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на   ПУП/Подробен устройствен план/ - ПРЗ/План за регулация и застрояване/ на УПИ ІХ – 1528, за жилищно строителство в кв. 85 по плана на гр. Стрелча  като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект: „Къща за гости“ /Надстройка, реконструкция и смяна на предназначението/.щракни ТУК,    ПРИЛОЖЕНИЕ щракни ТУК 
 
 • 17.04.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-4249/06. 07. 2023 г. от  Петко Димитров Бекяров  съобщава, че със заповед № 367/17.04.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на с. Свобода, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 137/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-285 в кв. 13.    щракни ТУК   (doc)
 • 11.04.2024 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО По ЖП линията Филипово - Панагюрище ще се провеждат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  щракни тук   (pdf)
 • 11.04.2024 ЗАПОВЕД №337/10.04.2023г. На основание чл.10, ал.5 от Закона за маслодайната роза       щракни тук   (pdf)
 • Списък на розопроизводителите, регистрирани в Общинска служба земеделие - Панагюрище - офис Стрелча за 2024      щракни тук   (pdf)
 • 10.04.2024 ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от състава на Военноморските сили на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, с провеждане на конкурс     щракни тук   (doc)
 • 08.04.2024 ОБЯВА  за вакантна длъжност в Сухопътните войски – в.ф. 42000 – Карлово за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)    щракни тук   (doc)
 • 08.04.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян     щракни тук   (pdf)
 • 08.04.2024 ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ     щракни тук   (doc)
 • 08.04.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина    щракни тук   (pdf)
 • 08.04.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 329/05.04.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на   ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ ІV – Обществено обслужване и търговия  в кв. 112А  по плана на гр. Стрелча  като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект „`Жилищна сграда“     щракни ТУК   (doc) 
 • 08.04.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелчана основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-1990/12. 03. 2024 г. от  Пламен Пеев Шопов  съобщава, че със заповед № 328/05.04.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ XIІІ-КОО и УПИ І-КВС, кв. 5 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.    щракни ТУК   (doc) 
 • 02.04.2024 Уводомление по чл. 66 от АПК за откриване на производство по издаване на общ административен акт за "Късноантична и средновековна крепост", м. Добри дял, землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик         шракни  ТУК  (pdf)
 
 • 29.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 11.04.2024г. от 10.00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на трактори, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачният инвентар.

  За повече информация:
  инж. И. Газепов, GSM: 0889/000 905
  инж. И. Божков, GSM: 0884/362 039
 • щракни ТУК   (doc)
 • 27.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на с. Блатница, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-32 и УПИ XI-магазин в кв. 2.     щракни ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)

 • 22.03.2024    ОБЯВЛЕНИЕ      Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на Райна Иванова Димова, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 121, ет. 5, ап.13,  че със Заповед №183/23.02.2024 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 85 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство
 • 21.03.2024   Съобщение относно осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища по допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:„Модернизация на рибовъдно стопанство, разположено в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ ;
   Приложение (pdf) Приложение2 (pdf) Приложение6 (pdf)    

 • 20.03.2024    О Б Я В Л Е Н И Е № 21/ 20.03.2024 г. Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-314/15. 01. 2024 г. от „Агроленд Инвест“ ООД  съобщава, че със заповед № 272/20.03.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на  проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на с. Блатница, община  Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993г. на Кмета на община Стрелча за  УПИ Х-32 и УПИ XI-магазин в кв. 2.   щракни ТУК   (doc)
 • 18.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62. 698  по КККР на землището на гр. Стрелча в местността „Радин дол“,  представляващ УПИ 62.87, Жилищно строителство като се предвижда за негова сметка   да се образуват три нови урегулирани поземлени имоти – УПИ 62.705-Жилищно строителство, УПИ 62.706-Жилищно строителство и УПИ 62.707-Жилищно строителство.     щракни ТУК   (doc) 
  ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 14.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
  - Цветана Георгиева Ганчева, гр. Стрелча, ул. „Райко Даскалов“ № 3;
  - Костадин Георгиев Джумайов, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 148А, вх. А, ет. 2, ап. 6;
  - Костадин Макариев Джумайов, гр. Стрелча, ул. „Продан Граматик“ № 16;
  - Петко Димитров Петков, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 4, вх. Б, ет. 5, ап. 13;
  - Екатерина Милкова Петкова, гр. Пловдив, ул. „Златорог“ № 30, ет. 5, ап. 13;
  - Н-ци на Николай Кръстев Кръстев;
  - Н-ци на Кръстьо Николаев Кръстев;
  - Милка Добрева Такучева, гр. София, ж.к. „Хиподрума“ № 144, вх. А, ет. 5, ап. 13;
  - Злата Георгиева Райкова, гр. Стрелча, ул. „Независимост“ № 3;
  - Стойо Савов Райков, гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Ефтимий“ № 25, ет. 3, ап. 8;
  - Георги Савов Райков, гр. Стрелча, ул. „Независимост“ № 3;
  - Райко Савов Райков, гр. Стрелча, ул. „Независимост“ № 3;
  - Стефана Андонова Райкова, гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 82, ет. 2, ап. 4;
  - Катя Райкова Маринова, гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода“, № 31, ет. 2, ап. 5;
  - Стойо Райков Райков, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 2, ет. 7, ап. 37;
  - Станка Иванова Райкова, гр. София, ж.к. „Младост 1А“ № 515, вх. 2, ет. 2, ап. 3;
  - Мария Райкова Търкаланова, гр. София, ж.к. „Младост 1А“ № 515, вх. 2, ет. 2, ап. 1
  че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ IХ – 1528, за жилищно строителство   в кв. 85 като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Надстройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в къща за гости“ в УПИ IХ - 1528 в кв. 85.
 • щракни ТУК   (doc)
 •  14.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на:
  - Лидия Тодорова Станчовска, гр. Софияул. „Свети Теодосий Търновски“ №54, ет. 10, ап. 47;
  - Жанета Иванова Стойкова, гр. София, ул. „Свети Теодосий Търновски“, ет. 10, ап. 47;
  - Недялка  Георгиева Попова, гр. Пловдив, ул. „Булаир“ № 15, вх. А, ет. 2, ап. 3
  - Илия Димитров Некезов, гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 90А;
  - Пламен Величков Колишев, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ № 308, вх. 11, т. 8, ап. 22;
  - Стоян Николов Алтаванов, гр. София, ж.к. „Зона-Б-18“ № 1,  вх. Б,  ет. 12, ап. 141;
  - Валя Василева Колишева, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
  - Силва Василева Ангьозова, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
  - Илиян Василев Колишев, гр. Варна, ж.к. „Младост“ № 112, вх. 6, ет. 4, ап. 88;
  - Георги Боянов Костадинов, гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 109, ет. 5, ап. 10;
  - Марияна Найденова Цолова, гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 82, ет. 5, ап. 13;
  - Камелия Величкова Бочукова, гр. Варна, ул. Страхил войвода“ № 7, ет. 3, ап. 3;
  - Бойко Димитров Некезов, с. Строево, община Марица, област Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 16;
  - Пламена Иванова Ранчева, гр. София, ул. „Юри Буков“ № 1, вх. В, ет. 4, ап. 11,
  че със Заповед №122/07.02.2024 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“, като се променя отреждането  на УПИ V- За производствена и складова дейност в УПИ V - Животновъдство, клане и преработка    
  щракни ТУК   (doc)
 •  13.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от  ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-747/01.02.2024 г. от „Драганов 2025“ ЕООД и Гергана Бойчева Драганова съобщава, че със заповед № 241/12.03.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г. за  УПИ I-615 и УПИ  II-615 в кв. 129 по плана на гр. Стрелча     щракни ТУК   (doc)
 •  13.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелчана основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка  със Заявление с  вх. № С-1606/27.02.2024 г. от Стоян Атанасов Гърков и Петя Генчева Салкова съобщава, че със заповед № 240/12.03.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на  проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г. за  УПИ XVI-Радонова балнеолечебница с почивна станция и УПИ XII-182 в кв. 9 по плана на гр. Стрелча.     щракни ТУК   (doc) 
 • 05.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 216/ 05.03.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за  ПИ с пл. № 2355 и реално определена част от ПИ пл. № 2356, в кв. 127 по плана на гр. Стрелча, като  за сметка на ПИ с пл. № 2355 и частта от ПИ с пл. № 2365, която участва в  УПИ XIII – 2355 и УПИ  XIV - 2355  се обособяват 3 нови урегулирани поземлени имота     щракни ТУК   (doc) 
 • ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 05.03.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелчана основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със и във връзка със Заявление с  вх. № С-461/22.01.2024 г. и С-461#1/27.02.2024 г. от Анка Димитрова Димитрова съобщава, че със заповед № 215/01.03.2024 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 69835.62.698, представляващ УПИ 62.87  в местност „Радин дол“ по КККР на землището на гр. Стрелча      щракни ТУК   (doc)
 • 29.02.2024 ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната  информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2024г. до 10.03.2024г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2024-2025 година. 
 • Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2024г.      
 • Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110
 • ОБЯВА   щракни ТУК  (docx)
 • СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. СТРЕЛЧА  ЕКАТТЕ 69835, ОБЩИНА СТРЕЛЧА       щракни ТУК   (docx)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   щракни ТУК     (xlsx)
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   щракни ТУК     (doc)
  ОБРАЗЕЦ на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ     щракни ТУК     (doc)
  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ   щракни ТУК     (doc)
 • 28.02.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина     щракни тук   (pdf)
 • 26.02.2024 СЪОБЩЕНИЕ Община Стрелчана основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение: „Модернизация на рибовъдно стопанство, разположено в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“,  с възложител „ФТ АГРОТУР” ЕООД.   щракни ТУК   (doc) 
 • 26.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 183/ 26.02.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 85 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделдса земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство“   щракни ТУК   (doc)  
 • ПУП   щракни ТУК   (pdf)
 • 16.02.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина     щракни тук   (pdf)
 • 14.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/  и РУП на УПИ ІV – Обществено обслужване и търговия  в кв. 112А  по плана на гр. Стрелча  като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект „`Жилищна сграда“   щракни ТУК   (doc)  
 • ПУП-първа част   щракни ТУК   (pdf) 
 • ПУП-втора част    щракни ТУК   (pdf)
 • ПУП-трета част    щракни ТУК   (pdf)
 • 14.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ IХ – 1528, за жилищно строителство   в кв. 85 като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Надстройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в къща за гости“ в УПИ IХ - 1528 в кв. 85   щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 09.02.2024 г. Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения, съгласно чл. 62 от Закона за водите    щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №123/07.02.2024 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен  mроект  за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХIII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №124/07.02.2024 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен  mроект  за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-487 и УПИ  XIII-общ. за търговия и услуги в кв. 16А  по плана на гр. Стрелча.  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №122/07.02.2024 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 05.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето
 •  Райна Иванова Димова, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 121, ет. 5, ап. 13, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 69835.62.85 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“ за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“.      щракни тук  (doc)
 • 05.02.2024 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2024/2025 г. в срок до 30.04.2024 г     щракни  ТУК  (doc)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1   щракни  ТУК    (doc) 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2   щракни  ТУК    (doc)
 • 02.02.2024 ОБЯВА   Комплекс от социални услуги в община Стрелча обявява подбор за следните длъжности
 • I. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой.
 • II. „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ код по НКПД 24116004 – 1 брой
 • ---------------------------------------------------------------
 • СЪОБЩЕНИЕ                                                               щракни ТУК  (docx)
 • Декларация съгласие за обработване на лични данни      щракни ТУК  (docx)
 • 01.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и изпълнение на Решение № 810/20.12.2023 г. на Административен съд град Пазарджик във връзка със Заявление с  вх. № С-3406/25.05.2023 г. от „Сайлест“ ЕООД съобщава, че  със Заповед № 88/30.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на ПУП  -  ПРЗ за ПИ с идентификатор 69835.62.680 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“  щракни тук    (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА  Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА  за вакантна длъжност във военно формирование 22970 – София (Командване за логистична поддръжка)) за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 - Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина    щракни тук   (pdf)
 • 29.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХIII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване.  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 29.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2355 и реално определена част от ПИ пл. № 2356, в кв. 127 по плана на гр. Стрелча, което предвижда  за сметка на ПИ с пл. № 2355 и частта от ПИ с пл. № 2356, която участва в  УПИ XIII – 2355 и УПИ  XIV - 2355 да се обособят 3 нови урегулирани поземлени имота    за повече информация  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 23.01.2024 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук;   (doc)
 • 23.01.2024 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 24150 – Стара Загора за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук;   (doc)
 • 22.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции    щракни тук;   (pdf)
 • 22.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 625/19.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на   ПУП-ПРЗ за УПИ VI-общ. в кв. 112 по плана на гр. Стрелча като част от КПИИ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI - за фотоволтаична електроцентрала    за повече информация  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 19.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в Държавен вестник бр. 6 от 19.01.2024 г. е обявено Решение № 16/13.12.2023 г. на Общински съвет-Стрелча за одобряване на проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.29.416 в м. „Динчов камък” по КККР на землището на гр. Стрелча    за повече информация щракни тук    (doc)
 • 19.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина    щракни тук;   (pdf)
 • 18.01.2024 Община Стрелча уведомява заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев от горски територии за календарната 2024 година, че в срок до 31 март 2024 година, следва да подадат заявление по образец, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 7 от Закона за горите.
  Право да заявяват дърва за огрев към ТП ДГС Панагюрище, участък Стрелча - имат лица с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за горите.
  За живеещите  в селата на община  Стрелча заявленията се подават в  кметствата на населените места.
  За живеещите в град Стрелча заявленията за дърва за огрев  подават в   Център за административно обслужване в сградата на Община Стрелча, гише „Деловодство” или  в административната  сграда на Горското стопанство в  гр. Стрелча.
  Цената е дъб - 130 лева, бук и акация - 115 лева на кубик, за метровки, с включен транспорт.
  Количеството на дървесината не може да надвишава 10 куб. м. за едно домакинство за една календарна година.
  Лицата, на които постоянният и настоящ адрес са в две различни населени места в рамките на община Стрелча, имат право да закупят дърва за огрев само в едно от тях. Срокът за подаване на заявления е до 31 март 2024 г

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЪРВА     
 • 18.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична  поддръжка  щракни тук;    (pdf)
 • 16.01.2024  Заповеди относно полски пътища:
 • Заповед с. Дюлево           щракни тук;    (pdf)
 • Приложение 1 с. Дюлево   щракни тук;    (xlsx)
 • Заповед с. Свобода          щракни тук;    (pdf)
 • Приложение 1 с. Свобода  щракни тук;    (xlsx)
 • Заповед с. Смилец            щракни тук;   (pdf)
 • Приложение 1 с. Смилец    щракни тук;   (xlsx)

 • Банкова сметка на община Стрелча 
 • IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 
 • код 444200, 
 • BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча

 • 09.01.2024 Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-7630/21.12.2023 г. от Нонка Грозева Ставрева съобщава, че  със Заповед № 30/08.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2355 и реално определена част от ПИ пл. № 2356, в кв. 127 по плана на гр. Стрелча, което предвижда  за сметка на ПИ с пл. № 2355 и частта от ПИ с пл. № 2365, която участва в  УПИ XIII – 2355 и УПИ  XIV - 2355 да се обособят 3 нови урегулирани поземлени имота     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 09.01.2024 Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-9/02.01.2024 г. от Янко Илиев Смиленов и Смилен Илиев Смиленов съобщава, че  със Заповед № 29/08.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване, съгласно приложената скица-предложение.     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 03.01.2024 Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на Дойка Кунчова Татарова, гр. Пазарджик, ул. “Пирдоп“ № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 28,  че със Заповед №1130/28.11.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI - 417   в кв. 28, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ пл. № 417 с ПИ пл.№ 411,  ПИ пл. № 412 и ПИ пл. № 416     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 02.01.2024  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в Държавен вестник бр. 107 от 29.12.2023 г. е обявено Решение № 17/13.12.2023 г. на Общински съвет-Стрелча за одобряване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 до ТП № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 69835.62.688, землището на гр. Стрелча, община Стрелча.    ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.