http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 • 24 април 2019г.  О Б Я В А за длъжности в Съвместното командване на силите, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 23 април 2019г. Протокол за разпределяне на пасища и мери за 2019г.
 • 19 април 2019г. Уведомление за инвестиционно предложение от Илчо Кръстев, относно "Млекопреработвателно предприятие"
 • 18 април 2019г. Уведомление за инвестиционно предложение от "КИС-2019" гр. Стрелча, относно водоснабдяване на обект "Къща за гости - Стоичковата къща"
 • 16 април 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:Анка Петкова Медарска, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 35, ет. 3, ап. 3;Николинка Генчева Георгиева, гр. Пловдив, ул. „Д-р Владо“ № 14, ет. 6, ап. 16,че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча  в обхват: УПИ ХІІІ-озеленяване в кв. 121 и част от улица Vклас –западен обход от о.т. 601 до о.т. 606, като  за сметка на тях се създава нов у.п.и. ХІІІ-за производствена дейност и услуги.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 15 април 2019г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Основен ремонт и реконструкция на спортна база и прилежаща инфраструктура – съблекалня, стадион, външни трибуни към стадион, находящи се в УПИ – III, кв. 85 на гр. Стрелча, общ. Стрелча”
 • 10 април 2019 СЪОБЩЕНИЕ № 9/10.04.2019 г.  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на град Стрелча  за УПИ І-277, УПИ ІІ-278 и УПИ Х-279 в кв. 55.   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 03/04/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.
  1, т. 1; ал. 2, т. 6; чл. 135, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ,  и във връзка с постъпило Заявление от „Филип Инвест“ ЕООД  съобщава, че със Заповед № 230/03.04.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІ-общ., Балнеолечебен комплекс в кв. 62 по плана на град  Стрелча,  като за негова сметка се създават три нови урегулирани поземлени имота: VІ-за жил. строителство, УПИ ХІІ-за жилищно строителство и УПИ ХІІІ-за жилищно строителство.
         За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно жилищно строителство,
  свободностоящо. Устройствена зона: Жилищно строителство, малкоетажно. Плътност – 50%; К.инт.-1,5; Озел.-40%.
        На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
  гр. Стрелча
  03.04.2019 г.
 • 03/04/2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча съобщава, че със  заповед № 231/03.04.2019 г.  на Кмета на
  община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на зам. Министъра на ССУ, за ПИ № 777, кв. 50, с нанасяне на вярната имотна граница на ПИ № 777 с ПИ № 776 и ПИ № 778 в кв. 50, съгласно приложените геодезически заснемания,  скицата - проект и  координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 2/28.03.2019 г.
       Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
  гр. Стрелча
  03.04.2019 г.
 • ОТЧЕТ за 2018 г.
  В изпълнение на чл. 71  от   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
 • С П И С Ъ К
  на жители на община  Стрелча
  за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии и чл. 18, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и ползване на дървесина, добита извън горски територии на Община Стрелча, определени с решение на Комисия,
  назначена със Заповед № 136/01.03.2019 г. на Кмета на Община Стрелча,
  съгласно Протокол от 13.03.2019 г.,утвърден от Кмета на Община Стрелча
 • Заповед №173/19.032019г.
 • СЪОБЩЕНИЕ № 7/20.03.2019 г.
           На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча  в обхват: УПИ ХІІІ-озеленяване в кв. 121 и част от улица Vклас –западен обход от о.т. 601 до о.т. 606, като  за сметка на тях се създава нов у.п.и. ХІІІ-за производствена дейност и услуги.
    Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата
  на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
         На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
  Приложение: ПУП-ПР.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
   ПУП - ПАЛН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   /публикувано на 20.03.2019г./
 • ОБЯВА
  Агенцията по заетостта и Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта провеждат проучване за потребностите от работна сила на работодателите, което е определящо за политиката и за професионалното образование и насърчаване на заетостта в област Пазарджик и страната.
      В тази връзка Агенцията по заетостта отправя покана до всички работодатели от община Стрелча да попълнят електронен анкетен формуляр  до 22.03.2019 г. Попълването на формуляра отнема не повече от 15 минути на следния линк:
    http://survey.az.government.bg/index.php/436713
   
      При необходимост от допълнителна информация или съдействие, може да се обръщате към Дирекция „Бюро по труда“ - Панагюрище и на телефон/и: 0357 6 40 45, 0357 6 35 54, 0882 82 52 72 и 0879 00 47 79.
      Разчитаме на Вашата отзивчивост и благодарим предварително за отделеното време и ангажираност.
 • Уведомление за инвестиционно предложение
 • ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС, уведомяваме Ви, че
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  За ОБЕКТ: „Реновиране и прилагане мерки по Енергийна ефективност на         Народно читалище „Просвещение - 1871“- Етап 1 и Етап 2 от стоителството“  /публикувано на 15.03.2019г./
 • 14/03/2019         Община Стрелча, съобщава, че в ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувано Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча за одобряване на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и създаване на Вилна зона „Вълк“.
           Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
    На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в  „Държавен
  вестник”, решението подлежи на  обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред Административен съд – Пазарджик.
          За справка: тел. 03532/20-20, в.  120 – техническа служба
ПУП за застрояване Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча
изтегли >>>
Кадастрален и регулационен план Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча М1:500
изтегли>>>
 
 • 06/03/2019 Заповед, относно забрана паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане горенето на огньовете направени по повод празник "Сирни заговезни"
 • 05/03/2019 Община Стрелча съобщава на всички заинтересовани лица, че информацията по Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно – охранителна зона (СОЗ) - подземни води около каптиран „Изворите, находящ се в с. Свобода, община Стрелча, за питейно – битово водоснабдяване на с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик, се намира в стая 13, Община Стрелча и в офиса на Басейнова дирекция „ИБР” – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, стая 37.
 • 01/03/2019 ОБЯВЛЕНИЕ:ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: РУСЕ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ; СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: Русе Стоянов Йовчев, адрес: ул. „Георги Кирков” №70, ет.6, ап.15, гр. Пловдив Стоян Георгиев Плачков, адрес: ул. „Бугариево” №45, ет.3, ап.7, гр. Пловдив Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица,      че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед  № 74/ 01.02.2019г. на Кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на с. Смилец, община Стрелча, за ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча.  Същият се намира в сградата на Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез община Стрелча пред Административен съд  град  Пазарджик.                              
 • 28/02/2019 Община Стрелча съобщава на собствениците / ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 1 март 2019 г. се приемат заявления по образец за стопанската 2019-2020 година. Краен срок за подаване на Заявленията: 11.03.2019г. Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110   Приложения
 • 26/02/2019 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив
 • 25/02/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Бойка Ангелова Лулчева, гр. Пловдив, ул. „Герлово” №  6;
  2. Мария Илкова Ковачева, гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 41;
  3. Тонка Бойчева Каракашева, гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 9, че със Заповед № 73/30.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ ІІ-6, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031006 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 20/02/2019 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр.Пазарджик за ползване на полски пътища 
 • 18/02/2019 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни през 2019г.  в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча по землища
 • 05/02/2019  СЪОБЩЕНИЕ № 5/04.02.2019г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед  № 74/ 01.02.2019г. на Кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на с. Смилец, община Стрелча, за ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча.  Същият се намира в сградата на Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.  Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез община Стрелча пред Административен съд  град  Пазарджик.     За справки: тел. 03532/20-20, в.120   ПУП    Скица
 • 05/02/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 76/05.02.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за дворищна регулация/   на град  Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  за УПИ ХІІ-1477 и УПИ ХІ-1477 в кв. 80, като  същите се преотредят в УПИ ХІІ-2507 и УПИ ХІ – 2508, за новообразуваните ПИ № 2507 и ПИ № 2508, а новата дворищна регулация минава по имотната граница  на ПИ № 2507 и ПИ № 2508, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.     ПУП
 • 04/02/2019 ОБЩИНА СТРЕЛЧА има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Ремонт на градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс”  
 • 31/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 73/30.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ ІІ-6, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031006 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    Скица   ПУП
 • 21/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Донка Иванова Илиева, гр. Стрелча, обл. Пазарджик ул. „Рила” №  7;
  2. Бойчо Яков Бойчев, гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 113, ет. 1, ап. 2;
  3. Ганка Цветкова Такучева, гр. Пловдив, ул. „Данаил Юруков“ № 10;
  4. Лалка Йовкова Спасова, гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ № 2, ет. 9, ап. 70;
  5. Иван Йовков Такучев, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 115, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
  че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по части на проекта: ПУП-ПРЗ  за обект: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, поземлен имот 088011, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча, а именно:
  1.  Със заповед № 1160/19.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен
  проект на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация и застрояване/ на УПИ V-11, За производствена дейност, п.и. 088011, местност „Радин дол, землището на гр. Стрелча
  1. Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 50/12.12.2018 г. за: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча.  На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица        Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    
 • 17/01/2019 Информация, относно обществена трапезария по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020 г.
 • 15/01/2019 Заповед № 28 от 15.01.2019г. за прекратяване категорията на туристически обект
 • 15/01/2019 СЪОБЩЕНИЕ № 3 /15.01.2019г. Съобщавам  Ви, че със Заповед  № 15/ 11.01..2019г. на кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП-ПРЗ/ план за регулация и застрояване на с. Смилец, община Стрелча, за УПИ ХV-134 в кв.11, с цел обособяване на два броя УПИ и запазването им за жилищно строителство, като се измени улична регулация и мине по имотни граници с улица с о.т. 48-о.т.62 и улица от о.т.62-о.т.63. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП-ПРЗ/ план за регулация и застрояване на с. Смилец, община Стрелча, за УПИ ХV-134 в кв.11, с цел обособяване на два броя УПИ и запазването им за жилищно строителство, като се измени улична регулация и мине по имотни граници с улица с о.т. 48-о.т.62 и улица от о.т.62-о.т.63 е побликуван на интернет страницата на община Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.     За справка: тел. 03532/20-20, в.120    ПУП Скица
 • 10/01/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Бойка Ангелова Лулчева, гр. Пловдив, ул. „Герлово” №  6;
  2. Мария Илкова Ковачева, гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 41;
  3. Стойна Динчева Гагова, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 11;
  4. Панка Динчева Христева, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 7,
  че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на ПИ 031006 в местността „Орела”, землището на гр. Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ за изграждане на обект: „Площадка за съхранение на суровина“. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  Дата 10.01.2019 г.
 • 10/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 12/10.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ І-5, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031005 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120    Дата: 10.01.2019 г.  ПУП  ПУП1
 • 10/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 11/10.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/   на град  Стрелча, одобрен със заповед № 138/05.07.1993 г.  за УПИ ІІ-общ., за търговия и услуги в кв. 37, като  същия се преотреди в УПИ ІІ-2506, „търговия и услуги“ за новообразувания ПИ № 2506, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120       Дата: 10.01.2019 г.    ПУП
 • 10/01/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: РУСЕ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ; ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ; СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ; ДИНЧО РУСЕВ ЙОВЧЕВ И  „КЕХАЙОВ-КСК”ЕООД ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: Русе Стоянов Йовчев, адрес: ул. „Георги Кирков” №70, ет.6, ап.15, гр. Пловдив Иван Георгиев Плачков, адрес: ул. „Неофит Бозвели” №28, гр. Пловдив Стоян Георгиев Плачков, адрес: ул. „Бугариево” №45, ет.3, ап.7, гр. Пловдив Динчо Русев Йовчев, адрес:ж.к. „Люлин” №10, вх.А, ет.6, ап.16, гр. София „КЕХАЙОВ-КСК” ЕООД, адрес: бул. „6-ти Септември” №152, гр. Пловдив  Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране  изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване  /ПРЗ / на  ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет  на общината.  Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в  14-дневен срок  от обявлението, заинтересованите лица могат да  направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.     За справка: тел. 03532/20-20, в.120
 •  02/01/2019 ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. на община Стрелча       
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.