· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-349, за промяна на дворищната регулация по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354. ПУП, ПУП1 , ПУП2
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 65/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 се образува нов УПИ XI-170, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 66/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 се образува нов УПИ XVIII-171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода. С плана за регулация се предвижда дворищната регулация между УПИ XIX-366 и УПИ VIII-365 да мине по имотната граница на ПИ № 366 и ПИ № 365, и уличната регулация към улица с о.т.80-81 се променя по имотната граница на ПИ № 366. ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение ПУП
 • 20.01.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
  страната или в чужбина
 • 18.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 53/18.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча  се образува нов УПИ I-2513
 • 04.01.2023     ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 5/04.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приложената скица предложение.
 • 29.12.2022   СЪОБЩЕНИЕ Днес, 29.12.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Спортен атракционен комплекс в имоти с идентификатори 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка по КККР на  гр. Стрелча, община Стрелча,
  ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
 • 21.12.2022 О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 150 от ЗУТ, че със Заповед № 1451/20.12.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, община Стрелча  в следните части:

 • 19.12.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във в.ф. 28860 – Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 • 19.12.2022 ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

 • 19.12.2022 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 • 19.12.2022 ОБ Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.20
 • 13.12.2022 СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 24-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча, с обхват поземлен имот с идентификатор 69835.29.416, м. „Динчов камък“ РЕШЕНИЕ № ПК – 24-ЕО/2022г
 • 08.12.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 • 08.12.2022 ОБЯВА за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски
 • 02.12.2022 Във връзка с гроздоберната кампания 2022г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2022г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г. е най – късно до 15 януари.
Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлежи на по–тежко наказание.
           Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес: http://www.eavw.com, раздел „Декларации“. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.
 • 30.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІII – 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-171 съгласно приложената скица предложение. Проект
 • 30.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ – 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-170 съгласно приложената скица предложение. Проект
 • 25.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2) и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1319/25.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/ за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на град Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 366, съгласно приложената скица предложение.
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 93 от 22.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 539 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е  одобрен на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват: ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47, 69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание   чл. 127, ал. 6  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 92 от 18.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 538 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е  одобрен  проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.62.87 в м. „Радин дол”
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, област Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 93 от 22.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 537 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е     одобрен  ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/ за  трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура - ел. кабел НН/0,4кV от СБС № 1 извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 Свобода КЛ./ВЛ. Смилец, п/ст Попинци, захранващ  ФЕЦ /фотоволтаична електроцентрала/ 30 кW“ в УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, община  Стрелча. 
 • 16.11.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 04.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Лала Иванова Пеева, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 47, ет. 3, ап. 8, че със Заповед № 1110/07.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча, като се заличава част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 в границите на ПИ № 2281, ПИ № 2278 и ПИ № 2425.
 • 02.11.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба
 • 02.11.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във в.ф. 18270 – Горна Малина от състава на  Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба
 • 01.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1214/01.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ ХІII – 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ ХVІII- 171, съгласно приложената скица предложение.
 • 01.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1213/01.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за за УПИ ХІ – 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-170,  съгласно приложената скица - предложение.
 • 27.10.2022 ОБЩИНА СТРЕЛЧА СЪОБЩАВА:  На всички заинтересовани лица, че информацията по Проект  за  учредяване на санитарно- охранителна зона (СОЗ) около открито водохващане на река Меде дере, приток на Стрелчанска Луда Яна за питейно- битово  водоснабдяване на гр. Стрелча, в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, се намира в Община Стрелча ,стая 13 и в офиса на Басейнова дирекция „ИБР” – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, стая 37.
 • 24.10.2022 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода  (съгласно чл.75 от Закона за водите)
 • 14.10.2022 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/ 14.10.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1140/14.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 13.10.2022 СЪОБЩЕНИЕ: Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение: “Спортен атракционен комплекс в имоти с идентификатори 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка"; ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 12.10.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина. СПЕЦИФИКА
 • 07.10.2022 ОБЯВЕНИЕ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1110/07.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча, като се заличава част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 в границите на ПИ № 2281, ПИ № 2278 и ПИ № 2425 ПУП
 • 06.10.2022г. Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата от Община Стрелча за стопанската 2022 - 2023г.
               ЗАПОВЕД  № РД-04-176/ 27.09.2022г. /за землището на с. Блатница. общ. Стрелча, обл.   Пазарджик/
               ЗАПОВЕД № РД-04-173/ 27.09.2022г. /за землището на с. Дюлево. общ. Стрелча, обл. Пазарджик/ 
               ЗАПОВЕД № РД-04-174/ 27.09.2022г. /за землището на с.Смилец, община Стрелча, обл. Пазарджик
               ЗАПОВЕД № РД-04-175/ 27.09.2022г. /за землището на с.Свобода, община Стрелча, обл. Пазарджик/
 • 03.10.2022 г.  ОБЯВА На основание чл. 40 от Закона за защита при бедствия, Община Стрелча обявява конкурс за набиране на доброволци за допълване на Доброволческото формирование.
 • 28.09.2022 г.  ОБЯВА Относно вакантни длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс Информация
 • 23.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ:  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1044/23.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, за  УПИ І – 2445 и УПИ ХV-2280  в кв. 127, като същите се обединят в нов УПИ І-2245, 2280  ПУП
 • 23.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1045/23.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111  ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, за  УПИ І – 2445 и УПИ ХV-2280  в кв. 127, като същите се обединят в нов УПИ І-2245, 2280, Проектът е част  на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Жилищна сграда“. ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111.ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 656 и ПИ № 655 и новообразуваният УПИ VI-656 се отреди за жилищно строителство, търговия и услуги, съгласно приложената скица предложение.ПУП
 • 16.09.2022 г. ОБЯВЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница,   община Стрелча
 • 16.09.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1019/14.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111,  съгласно приложената скица с предложение.
 • 16.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1020/15.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 656 и ПИ № 655 и новообразуваният УПИ VI-656 се отреди за жилищно строителство, търговия и услуги, съгласно приложената скица предложение.
 • 12.09.2022 г.Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности; ОБЯВА относно вакантна длъжност във военно формирование от Сухопътни войски; Обява за конкурс за войнишки длъжности; Обява за конкурс за матроски длъжности
 • 07.09.2022 г. Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК
 • 02.09.2022 г.  Заповед
 • 29.08.2022 г. ОБЯВА за разглеждане регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница.
 • 23.08.2022 г.    ОБЯВЛЕНИЕ     Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в ДВ бл. 68 от 23.08.2022 г.  е обявен изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за  трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура;  ПУП-ПП   
 • 22.08.2022 г.  СЪОБЩЕНИЕ за назначаване на комисия по чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската администрация проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в отговор на подадено искане с Вх. №5345/16.08.2022 г. ЗАПОВЕД
 • 16.08.2022 г.Съобщение относно осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища по допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица”; Приложение
 • 16.08.2022 г. ОБЯВА Относно вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /КИПКО/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
  ОБЯВА Относно вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции (СКСО) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс
 • 12.08.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Днес,12.08.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС ; ИСКАНЕ за ОВОС
 • 11.08.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 09.08.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 34/ 08.08.2022 г.
  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично
  изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча -заличаване на улица от о.т. 696 –о.т. 694, създаване на УПИ за ПИ № 2281 в кв. 120 и нов УПИ III-2245, 2278 по регулационния плана на гр. Стрелча. ; Приложение
 • 08.08.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ  за изработен проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча за УПИ III- Център за социална рехабилитация и Интеграция „Миля 2000“; Приложение
 • 03.08.2022 г. ОБЯВА за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница.
 • 03.08.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ за осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища по инвестиционно предложение: “Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица”; Приложение
 • 29.07.2022 г. Обява за вакантна длъжност на Военновъздушните сили
 • 29.07.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  -  Община Стрелча съобщава на „ДЖИЕЛЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Гр. София, общ. Столична, р-н Красно село, бул. „Цар Борис“ № 165А, ет. 9, че е изработен проект за изменение на Общ устройствен план; Приложение
 • 26.07.2022 г.  Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води,
  чрез нови водовземни съоръжения, съгласно чл. 62 от Закона за водите
  25.07.2022 г.    СЪОБЩЕНИЕ относно осигурен обществен достъп по инвестиционно предложение: “Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката” в имот с идентификатор 69835.4.344 в местността „Марков камък”, с възложител „Аквила – Стоян Ножделов” ЕТ; Приложение
 • 18.07.2022 г.    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА   О Б Я В Я В А       І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният имот:
  1.    Наименование на имота, обект на търга:
    УПИ II-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк”
 • 18.07.2022 г.   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА  О Б Я В Я В А       І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот:
          1.Наименование и описание на имот:
  Зала за музика с площ от 56 кв. м
 • 12.07.2022 г. ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски
 • 12.07.2022 г. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.