· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 • 16.02.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина     щракни тук   (pdf)
 • 14.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/  и РУП на УПИ ІV – Обществено обслужване и търговия  в кв. 112А  по плана на гр. Стрелча  като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект „`Жилищна сграда“   щракни ТУК   (doc)  
 • ПУП-първа част   щракни ТУК   (pdf) 
 • ПУП-втора част    щракни ТУК   (pdf)
 • ПУП-трета част    щракни ТУК   (pdf)
 • 14.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ IХ – 1528, за жилищно строителство   в кв. 85 като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Надстройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в къща за гости“ в УПИ IХ - 1528 в кв. 85   щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 09.02.2024 г. Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води,чрез нови водовземни съоръжения, съгласно чл. 62 от Закона за водите    щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №123/07.02.2024 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен  mроект  за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХIII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №124/07.02.2024 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен  mроект  за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-487 и УПИ  XIII-общ. за търговия и услуги в кв. 16А  по плана на гр. Стрелча.  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 08.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №122/07.02.2024 г.  на  Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“  щракни ТУК   (doc)  ПУП щракни ТУК   (pdf)
 • 05.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето
 •  Райна Иванова Димова, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 121, ет. 5, ап. 13, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 69835.62.85 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“ за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“.      щракни тук  (doc)
 • 05.02.2024 ОБЯВА Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2024/2025 г. в срок до 30.04.2024 г     щракни  ТУК  (doc)
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 1   щракни  ТУК    (doc) 
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2   щракни  ТУК    (doc)
 • 02.02.2024 ОБЯВА   Комплекс от социални услуги в община Стрелча обявява подбор за следните длъжности
 • I. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой.
 • II. „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ код по НКПД 24116004 – 1 брой
 • ---------------------------------------------------------------
 • СЪОБЩЕНИЕ                                                               щракни ТУК  (docx)
 • Декларация съгласие за обработване на лични данни      щракни ТУК  (docx)
 • 01.02.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и изпълнение на Решение № 810/20.12.2023 г. на Административен съд град Пазарджик във връзка със Заявление с  вх. № С-3406/25.05.2023 г. от „Сайлест“ ЕООД съобщава, че  със Заповед № 88/30.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на ПУП  -  ПРЗ за ПИ с идентификатор 69835.62.680 по КККР на землището на гр. Стрелча, местност „Радин дол“  щракни тук    (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА  Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА  за вакантна длъжност във военно формирование 22970 – София (Командване за логистична поддръжка)) за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия     щракни тук   (doc)
 • 31.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 - Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина    щракни тук   (pdf)
 • 29.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХIII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване.  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 29.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2355 и реално определена част от ПИ пл. № 2356, в кв. 127 по плана на гр. Стрелча, което предвижда  за сметка на ПИ с пл. № 2355 и частта от ПИ с пл. № 2356, която участва в  УПИ XIII – 2355 и УПИ  XIV - 2355 да се обособят 3 нови урегулирани поземлени имота    за повече информация  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 23.01.2024 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 24620 – Свобода за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук;   (doc)
 • 23.01.2024 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 24150 – Стара Загора за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)     щракни тук;   (doc)
 • 22.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. в Съвместното командване на специалните операции    щракни тук;   (pdf)
 • 22.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община СтрелчаНа основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 625/19.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на   ПУП-ПРЗ за УПИ VI-общ. в кв. 112 по плана на гр. Стрелча като част от КПИИ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI - за фотоволтаична електроцентрала    за повече информация  щракни тук    (doc)  ПУП щракни тук   (pdf)
 • 19.01.2024 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в Държавен вестник бр. 6 от 19.01.2024 г. е обявено Решение № 16/13.12.2023 г. на Общински съвет-Стрелча за одобряване на проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.29.416 в м. „Динчов камък” по КККР на землището на гр. Стрелча    за повече информация щракни тук    (doc)
 • 19.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина    щракни тук;   (pdf)
 • 18.01.2024 Община Стрелча уведомява заинтересованите лица, които желаят да закупят дърва за огрев от горски територии за календарната 2024 година, че в срок до 31 март 2024 година, следва да подадат заявление по образец, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 7 от Закона за горите.
  Право да заявяват дърва за огрев към ТП ДГС Панагюрище, участък Стрелча - имат лица с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 6 от Закона за горите.
  За живеещите  в селата на община  Стрелча заявленията се подават в  кметствата на населените места.
  За живеещите в град Стрелча заявленията за дърва за огрев  подават в   Център за административно обслужване в сградата на Община Стрелча, гише „Деловодство” или  в административната  сграда на Горското стопанство в  гр. Стрелча.
  Цената е дъб - 130 лева, бук и акация - 115 лева на кубик, за метровки, с включен транспорт.
  Количеството на дървесината не може да надвишава 10 куб. м. за едно домакинство за една календарна година.
  Лицата, на които постоянният и настоящ адрес са в две различни населени места в рамките на община Стрелча, имат право да закупят дърва за огрев само в едно от тях. Срокът за подаване на заявления е до 31 март 2024 г

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЪРВА     
 • 18.01.2024 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г., във формирования от състава на Командване за логистична  поддръжка  щракни тук;    (pdf)
 • 16.01.2024  Заповеди относно полски пътища:
 • Заповед с. Дюлево           щракни тук;    (pdf)
 • Приложение 1 с. Дюлево   щракни тук;    (xlsx)
 • Заповед с. Свобода          щракни тук;    (pdf)
 • Приложение 1 с. Свобода  щракни тук;    (xlsx)
 • Заповед с. Смилец            щракни тук;   (pdf)
 • Приложение 1 с. Смилец    щракни тук;   (xlsx)

 • Банкова сметка на община Стрелча 
 • IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 
 • код 444200, 
 • BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча

 • 09.01.2024 Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-7630/21.12.2023 г. от Нонка Грозева Ставрева съобщава, че  със Заповед № 30/08.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2355 и реално определена част от ПИ пл. № 2356, в кв. 127 по плана на гр. Стрелча, което предвижда  за сметка на ПИ с пл. № 2355 и частта от ПИ с пл. № 2365, която участва в  УПИ XIII – 2355 и УПИ  XIV - 2355 да се обособят 3 нови урегулирани поземлени имота     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 09.01.2024 Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-9/02.01.2024 г. от Янко Илиев Смиленов и Смилен Илиев Смиленов съобщава, че  със Заповед № 29/08.01.2024 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ ХII-жилищно застрояване в кв. 104, като от него се обособяват два имота – УПИ XIII-жилищно застрояване и УПИ XXII – жилищно застрояване, съгласно приложената скица-предложение.     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 03.01.2024 Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на Дойка Кунчова Татарова, гр. Пазарджик, ул. “Пирдоп“ № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 28,  че със Заповед №1130/28.11.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI - 417   в кв. 28, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ пл. № 417 с ПИ пл.№ 411,  ПИ пл. № 412 и ПИ пл. № 416     ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 02.01.2024  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в Държавен вестник бр. 107 от 29.12.2023 г. е обявено Решение № 17/13.12.2023 г. на Общински съвет-Стрелча за одобряване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 до ТП № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 69835.62.688, землището на гр. Стрелча, община Стрелча.    ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.