http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 • 22 март 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:   Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ уведомява лицата: -         Василий Петрович Петров, гр. София, р-н Банкя, ул. „Варна“ № 129А; - Кристина Петровна Роезник, гр. София, ж.к. „Сердика“ № 15, вх. Д, ет. 8, ап. 88; -Динка Груева Фингарова, гр. Софи, ул. „Богатица“ № 23, вх. А, ет. 8, ап. 20; -Ненка Тодорова Стоянова, гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 44, вх. В, ап. 75, ет. 1; -Виолета Стоянова Георгиева, гр. Пловдив, ул. „Боримечката“№9, ет. 3, ап. 19; -Иван Стойков Площаков, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 14; - Кунка Ганчева Генчева, гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Пролет“ № 23,   че със Заповед № 119/22.02.1018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена поправката на очевидна фактическа грешка в Заповед № 80/06.02.2018 г., която да добие следната редакция: О Д О Б Р Я В А М:Проект за изменение на  ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г., част на КПИИ за обект „Жилищна сграда”, за  УПИ І- Почивна станция на СКУ  в кв. 118, като от него се изключи   ПИ № 2145 и се отреди в УПИ ІІІ-2145 за жилищно строителство, съгласно одобрената графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта и разрешението за строеж. Настоящата заповед да бъде съобщена  на всички заинтересувани лица, съгласно чл. 131 ЗУТ. Същата може да бъде обжалвана по реда  на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 22.03.2018 г.
 • 22 март 2018г. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 13 март 2018 г. ОБЯВА

  На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чл. 45-50 от Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за набиране на граждани, без военна подготовка, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 година,

  Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик обявява организираните от Министерството на отбраната курсове през 2018 година както следва:

по редСтруктура провеждаща курса по „Военна подготовка”ПериодЗабележка
1Военно формирование 22160 – Плевен12.03. - 05.04.2018г. и
1-26.10.2018г.
 
2НВУ „В. Левски” Велико Търново10.04. - 04.05.2018г. 
3ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна23.07. - 17.08.2018г. 

 • 13 март 2018г. О Б Я В А     Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 5 години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 09 март 2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: >>> към пълния текст
 • 02 март 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ  10/ 02.03.2018 г.
  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с решение № КЗЗ-02/12.01.2018 г. на
  Комисията за земеделските земи към МЗХГ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ/Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ съобщаваме, че със Заповед № 144/28.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на ПИ 012725 с НТП „Нива” и площ 511 кв. м. в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, Община   Стрелча, като същият се отрежда в УПИ І-жилищно строителство в 43, съгласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от заповедта
  Пълен текст на съобщението. Приложение 1, Приложение 2
 • 28 февруари 2018г. Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община Стрелча Приложения
 • 28 февруари 2018г. Обява за свободните места за прием на деца в ДГ"Д-р Стайк Стайков" за учебната 2018-2019г.
 • 22 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 9/ 21.02.2018 г.
        На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като  за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177,  и се изменя дворищната регулация  с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172 и УПИ VІІ-178  по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 в кв. 19.
   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на
  общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
        На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
        За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 20 февруари 2018г. Заповед № 117 от 20.02.2018г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча
 • 15 февруари 2018г. Съобщение за обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча 
 • 14 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 8/ 13.02.2018 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, със Заповед № 98/13.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81  по плана на гр.  Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на имотите от документите за собственост и отстоянието на жилищната сгжрада в УПИ ХІV-.1438 до страничната регулационна линия е 3,00 м. Изменя се уличнвата регулация на ул. „Язовирна”, прилежаща към УПИ ХІV-1438 и УПИ ХІІІ-1438 в кв. 81, съгщласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от запховедта.        Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120  още
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 32 /06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 31/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 30/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 29/06.02.2018
 • 12 февруари 2018г. О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е Съобщавам Ви, че със заповед  № 82/ 08.02.2018 г.на кмета на община Стрелча е одобрен  Проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като   попадащия в него ПИ  1971 се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1071 с площ 350 кв.м. / като се   придаде площ  от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и  0.6 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м., на онование протоколно определение от 06.03.2017г. по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча.     Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2,2 ет. , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.  ПУП
 • 08 февруари 2018г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 5/07.02.2018 г.   На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е одобрен КПИИ/Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР  за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІІ-2145 в кв. 118 по плана на гр. Стрелча, а именно: Със заповед № 80/06.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проектза изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/2708.1985 г. за УПИ І-Почивна станция на СКУ, квартал 118 по плана на гр. Стрелча, като от него се изключи ПИ № 2145 и се отреди в УПИ ІІІ-2145, за жилищно строителство.Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на ОбщинаСтрелча и издадено Разрешение за строеж № 3/06.02.2018 г. за: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2145, кв. 118 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица. Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.        За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 06 февруари 2018г. Кметът на община Стрелча г-н Стойно Чачов издаде Заповед, с която се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньове, както и направата на "рукли" върху тревните площи в общината  и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Заповедта е издадена във връзка с отбелязване на наближаващия християнски празник Сирни Заговезни на 18 февруари  2018г./неделя/   Заповед
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 4/ 02.02.2018 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на ПИ 012725 в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с включването му в регулация на основание чл. 38 от ППЗОЗЗ.        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   виж   още
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 2/ 02.02.2018 г.   Общинска администрация гр. Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано Решение № 450 на Общински съвет гр. Стрелча, прието на заседание на 28.12.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП/Подробен устройствен план/- ПР/План за улична регулация/ на улица „Петра войвода” от о.т. 118 до о.т. 296 в кв. 8 и кв. 9 по плана на гр. Стрелча,  засягащ упи VІІ-162; УПИ VІ-163; УПИ VІ-163 и УПИ ІV-168в кв. 8, отпада УПИ ХХV-ТП в кв. 9, и се създават нови осови точки 118а и 296а на улица „Петра войвода”, гр. Стрелча На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общински съвет гр. Стрелча, пред Административен съд гр. Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 01 февруари 2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидати за вакантни длъжности във Военноморските сили, в Съвместното командване на силите и в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
 • 26 януари 2018г. Уведомление за инвестиционно намарение от "Лазев" ЕООД гр.Брацигово, относно изграждане на нова производствена сграда "Мандра" в с.Свобода
 • 26 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения: Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва: 1.     за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.; 2.     за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.; 3.     за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.; 4.     за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.; 5.     за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.; 6.     за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г. Ако съответното лице не декларира   желанието си да поднови категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.
 • 25 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА съобщава, че с Решение №451 от Общински съвет – Стрелча, прието на заседание от 28.12.2018г., за одобряване Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча.     Проекта се намира в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, 2 етаж, ст.№5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.     Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл.215, ал.1 от ЗУТ.    Жалбите се подават чрез Общинският съвет – Стрелча, пред эАдминистративен съд – Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ    още
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №453/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031006, с нтп: нива с площ 3, 774 дка, местност „Орела” в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №452/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031005 с нтп: нива, с площ 3,00 дка., местност „Орела”   в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 23 януари 2018г. Община Стрелча обявява процедурата по набиране на доброволци за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“   приложения
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
   за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
  в страната и в чужбина
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.
  в Националната гвардейска част – гр. София
 • 18 януари 2018г. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
  за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година.
 • 15 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение  на  ПУП- ПР/план за дворищна регулация/  на УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПР
 • 04 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицето: Стоянка Христова Жостова, гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Кооперативна” № 8, ет. 3, ап. 5,  че е изработен проект на  ПУП-ПР/план за регулация/  на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и.  с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б.Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На онование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   
 • 22 декември 2017г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018г. на Община Стрелча
 • 21 декември 2017г. Уведомление за инвестиционно предложение от "ИВЕЛ БГ" ЕООД, относно "Възстановяване и реконструкция на рибарска хижа"
 •  Протокол от заседанието на Комисията относно закупуване на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча.
 • 15 декември 2017г. Заповед № 999 от 15.12.2017г., относно забрана за продажба и употреба на пиротехнически изделия
 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода,  Сливен, Плевен и Мусачево.
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши
  училища в страната и в чужбина
 • 06 декември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект на  ПУП-ПР/план за регулация/  на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и.  с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б.        Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.       На онование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 06 декември 2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , във връзка с чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като за попадащия в него ПИ № 1971  се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1091 с площ 350 кв.м. / като се предвижда да се придаде площ  от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и 0,60 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м. на онование протоколно определение от 06.03.2017г. Проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, касаещ попадащия в него ПИ 1971 е по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча.На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет  на общината.Същият се намира в сградата на общинска администрация гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в  14-дневен срок  от обявлението, заинтересованите лица могат да  направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.  ПУП
 • 30 ноември 2017г. Заповед 943 от 30.11.2017г.
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е       Със  Заповед № 931/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/  на  гр.  Стрелча  за  УПИ І-2263, УПИ ІІ-2263, УПИ ІІІ-2263, УПИ ІV-2263, УПИ V-2263 и УПИ VІ-2263 в кв. 124 по плана на гр. Стрелча.       Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със  Заповед № 930/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ Х-1659 и УПИ ХХVІ-1692, кв. 57  по плана на гр.  Стрелча, като се образуват два у.п.и.: УПИ Х-1659, 1692 и УПИ ХХVІ-1659, 1692 с равни площи. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със  Заповед № 929/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ Х-91 и УПИ ІV-91, кв. 11  по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на у.п.и. с тези на документите за собственост. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик  ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със  Заповед № 928/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХІV-1327, кв. 86  по плана на гр. Стрелча, като за негова сметка се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХІV-1327 и УПИ ХХVІІІ-1327, „за услуги”. Променя се частично уличната регулация от запад и от юг, като минава по съществуващия в имота навес, който попада в новообразувания УПИ ХХVІІІ-1327, „за услуги”        Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик  ПУП
 • 16 ноември 2017г. Съобщение до всички собственици на кучета на територията на община Стрелча
 • 15 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е    Със  Заповед № 901/15.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча и одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  с обхват: ІV-Търговия и услуги и УПИ V-Озеленяване, търговия и услуги в кв. 17А по плана на гр. Стрелча, като от УПИ V – Озеленяване, търговия и услуги се предава терен с площ 120 кв. м.  към УПИ ІV – Търговия и услуги в кв. 17 А. Предвижда се тротоар с ширина 2,00 м. и дължина 46,00 м., съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.        Заповедта може да бъде оспорвана в 14 - дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120  ПУП-ПРЗ
 • 14 ноември 2017г. Инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ, относно „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Стрелча”
 • 1 ноември 2017г.О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на   ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  за УПИ І-2263, УПИ ІІ-2263, УПИ ІІІ-2263, УПИ ІV-2263, УПИ V-2263 и УПИ VІ-2263 в кв. 124 по плана на гр. Стрелча.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.       На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП-ПРЗ
 • 10 ноември 2017 г. Решение №ПК-12-ЕО/2017
 • 10 ноември 2017 г. СЪОБЩЕНИЕ за обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПК-12-ЕО/2017 г. на РИОСВ-Пазарджик
 • 30 октомври 2017г. Съобщение, относно инвестиционно предложение за разширение на "Ферма Свобода"
 • 27 октомври 2017г. ОБЯВЛЕНИЕ  на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 • 19 октомври 2017г. СЪОБЩЕНИЕ№1/17.10.2017г., относно констативен акт №8/17.10.2017г., съставен от представители на общинска администрация гр. Стрелча, във връзка със задълженията им по чл.223, ал.2 от ЗУТ  
 • 17 октомври 2017г. Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
 • 10 октомври 2017г. Заповеди на Областна дирекция  "Земеделие" за създаване на масиви за ползване по чл. 37 в., ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година 
 • 03 октомври 2017г. Заповед № 762 от 03.10.2017г., относно задължително предписание на собствениците на домашни животни /кози/
 • 03 октомври 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е    Със заповед №763/03.10.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП /  за трасе на подземен електропровод  от нов СтБ стълб 73/8/21А на съществуваща ВЛ, извод СН „Фингаров”, подстанция Панагюрище до нов ТП в ПИ 031006, м. „Орела”, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.       Дължината на  трасето е 48 м. и преминава през ПИ 031005 и ПИ 031006, собственост на възложителя. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП-ПП
 • 28 септември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 749/28.09.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ / на п.и. № 351, п.и. № 352 и п.и. № 353, землището на с. Дюлево, НТП „Др. селищна територия”, като същите се отреждат в УПИ І-351, 352, 353 „За социални услуги”, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  планове
 • 28 септември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със заповед №750/28.09.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП / за трасе на водопровод Ф 80, захранващ п.и. 016047-УПИ І-47, „Зайцеферма” в местността „Калейца”, землището на с. Свобода, община Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Трасето на водопровода е с дължина 571 м., започва от съществуващ водопровод РЕ ф 110 от регулацията на с. Свобода и преминава през общински имоти № 014077-0полски път е № 014070-полски път.
  Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.За справки: тел 03532/20-20, в. 120  ПУП
 • 28 септември 2017 г. О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.
 • 26 септември 2017г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
 • 25 септември 2017г. Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от
  Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицата:
  - Георги Атанасов Дафовски с постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 42, вх. Д. ет. 4, ап. 14;
  - Георги Йорданов Върбанов с постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 42, вх. Д. ет. 4, ап. 14;
  - Мария Иванова Михайлова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Перуника” № 5,че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР, РУП и ИТП за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча, а именно:
  1. Със заповед № 676/30.08.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен:
  - Проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за
  регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № 138/05.07.1993 г. за УПИ ІІ-429, УПИ ІІІ-428 и УПИ ІV-427, квартал 27 по плана на гр. Стрелча, като същите се обединяват в УПИ ІІ-427, 428, 429.
  - Работен устройствен план за застрояване /РУП/ на УПИ ІІ-427, 428, 429 в кв. 27,
  гр. Стрелча.
  2. Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 31/30.08.2017 г. за: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча.
  На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица
  Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
  25.09.2017 г.
 • 19 септември 2017г. Съобщение от "ВиК-С" ЕООД: Във  връзка  с продължителното засушаване и намалелия приток на вода от водохващането на „Меде дере” съществува опасност от недостиг на питейна вода в гр.Стрелча.Предлагам при необходимост от въвеждане на режим на водоподаване  за града,това да стане по следния график:
 • 19 септември 2017г. СЪОБЩЕНИЕ №21/15.09.2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  съобщава, че в ДВ №75./15.09.2017г. е публикувано обявление за изработен  проект на ПУП- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча.      На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет  на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в”Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да  за направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120  скица    скица
 • 04 септември 2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, съобщава, че в ДВ бр. 71 от 01.09.2017г. е публикувано обявление за изработен  ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за: „Трасе на подземен електропровод от нов СтБ стълб 73/8/21А на съществуващ ВЛ, извод СН „Фингаров”, подстанция Панагюрище до нов ТП с ПИ 031006, м. „Орела” по КВС на землище Стрелча.          Дължината на проектното трасе е 48 м. и преминава през п.и. 031005 и п.и. 031006. Засегнатата от проектното трасе територия е 0,096 дка – изцяло земеделска територия/собственост на Инвеститора.          На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира  в сградата на Общинска администрация - Стрелча, пл. „Дружба” № 2, ет. 2, стая № 5 и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.          На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в  „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация      скица
 • 1 септември 2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20/30.08.2017 г.  На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР, РУП и ИТП  за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча, а именно:1.  Със заповед № 676/30.08.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен:Проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, оодобрен със заповед № 138/05.07.1993 г. за УПИ ІІ-429, УПИ ІІІ-428 и УПИ ІV-427, квартал 27 по плана на гр. Стрелча, като същите се обединяват в УПИ ІІ-427, 428, 429.Работен устройствен план за застрояване /РУП/ на УПИ ІІ-427, 428, 429 в кв. 27, гр. Стрелча.2. Одобрен технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 31/30.08.2017 г. за: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча.        На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица.      Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.      За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 
 
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.