http://strelcha.bg/index.php
 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

20/02/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“  20/02/2019 Обява   20/02/2019 Образци  20/02/2019 Тръжна документация 20/02/2019 Информация  20/02/2019 Техническа спецификация  20/02/2019 Критерии за оценка  20/02/2019 Проект на договор
14/02/2019 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 14/02/2019 Обява  14/02/2019 Образци  14/02/2019  Тръжна документация 14/02/2019 Информация   14/02/2019 Техническа спецификация  14/02/2019 Проект на договор  18/02/2019 Разяснение 19/02/2019 Съобщение
 13/12/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на услуга: Избор на застрахователна компания за сключване на групова застраховка "Живот за преживяване"  Обява   Указания   Образци   Информация     20/12/2018   Протокол    Рамково споразумение
28/09/2018г.
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно  ЗОП за „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”  28/09/2018  Уведомление   28/09/2018 Образец 1 - Оферта  28/09/2018 КСС  28/09/2018 Техническа спецификация
17/08/2018г.
Информация за удължаване срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”
09/08/2018г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”  09/08/2018 Обява   09/08/2018 Информация   09/08/2018 Техническа спецификация   09/08/2018 Указания   09/08/2018 Образци  09/08/2018 Проект на договор   Протокол   Договор
20/07/2018
Документация за участие в обществена поръчка (публично състезание) на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” –  ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ в 6 обособени позиции/6 лота   27/07/2018  Разяснение 1  02/08/2018 Разяснение 2  13/08/2018 Разяснение 3 05/09/2018 Протокол 1    07/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти  09/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти-промяна; 28/11/2018 Протокол 2, 28/11/2018 Протокол 3, 28/11/2018 Доклад, 28/11/2018 Решение;  18/01/2019  Решение  04/02/2019 Договор - Обособена позиция 1  Договор - Обособена позиция 2   Договор - Обособена позиция 5  Договор - Обособена позиция 6
04/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”   04/07/2018 Уведомление   04/07/2018 Образец 1 - Оферта  04/07/2018 КСС  04/07/2018 Техническа спецификация
03/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за  „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”  03/07/2018 Уведомление  03/07/2018 Образец 1 - Оферта   03/07/2018 КСС   03/07/2018 Техническа спецификация
15/06/2018
Избор на изпълнител за изграждане на обект: „Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“. Документация за обявената процедура >>>  19/07/2018 Протокол   31/07/2018 Съобщение за отваряне на оферти   06/08/2018 Протокол 2    06/08/2018 Протокол 3  06/08/2018  Доклад  06/08/2018  Решение 07.09.2018 Решение №674/07.09.2018 г.  02/10/2018 Договор  02/10/2018 Обявление за ОП
13/06/2018
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча”  13/06/2018 Обявление АОП   13/06/2018 Решение АОП  13/06/2018 Тръжна документация 13/06/2018 Образци   13/06/2018