http://strelcha.bg/index.php
 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

30/09/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване и доставка на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  Покана    Приложение 1-Оферта   Приложение 2-КСС   Приложение 3-Техническа спецификация
 12/09/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча“ 12/09/2019 Обявление  12/09/2019 Решение 12/09/2019 Документация  12/09/2019 Образци  12/09/2019 Проект 12/09/2019 Техническа спецификация 12/09/2019 ССИ
27/08/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча”  27/08/2019 Информация27/08/2019 Обява, 27/08/2019 Документация, 27/08/2019 Образци, 27/08/2019 Инвестиционен проект    10/09/2019 Информация за удължаване на срока
 19/08/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2019/2020г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча” 19/08/2019 Обява 19/08/2019 Информация 19/08/2019 Техническа спецификация 19/08/2019 Указания  19/08/2019 Образци 19/08/2019 Проект на договор  30/08/2019 Информация за удължаване на срока   04/09/2019 Протокол  24/09/2019 Договор
08/08/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет„Закупуване и доставка на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  08/08/2019 Покана  08/08/2019 Приложение 1 - Оферта  08/08/2019 Приложение 2 - КСС  08/08/2019 Приложение 3 - Техническа спецификация
18/07/2019
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на водопровод по бул. „Руски“ долно ниво О.Т. 278 до  О.Т. 312 с дължина 389 м. (343 м + 46 м.) и горно ниво  О.Т. 303А ( О.Т. 696) до О.Т. 312А ( О.Т. 694) с дължина 192 м. (180 м. +12 м.)“ гр. Стрелча, общ. Стрелча “ 18/07/2019 Информация, 18/07/2019 Обява, 18/07/2019 Документация, 18/07/2019 Техническа спецификация, 18/07/2019 Методика за оценка, 18/07/2019 Проект на договор, 18/07/2019 Образци, 18/07/2019 Инвестиционен проект 31/07/2019 Протокол    15/08/2019  Договор
11/07/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”   11/07/2019 Покана   11/07/2019 Приложение 1 - Оферта  11/07/2019 Приложение 2 - КСС   23/07/2019г. Протокол
05/07/2019
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр.Стрелча- зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча и ОП "БКС и ОИ" гр.Стрелча".
05/07/2019 информация; 05/07/2019 обява; 05/07/2019 документция; 05/07/2019 образци; 05/07/2019 Приложение 1- Списък с МПС и техниката на община Стрелча; 05/07/2019 Приложение 2 - проект договор 16/07/2019 -  Информация за удължаване на първоначалния срок за оферти
04/07/2019
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“.
 04/07/2019  информация; 04/07/2019 обява; 04/07/2019 документция04/07/2019 техническа спецификация; 04/07/2019 методика за определяне на комплексна оценка04/07/2019 проект договор04/07/2019 образци04/07/2019 инвестиционен проект; 12/07/2019  Разяснение 16/07/2019 Информация за удължаване на срока за оферти   22/07/2019 Протокол  21/08/2019 Договор
11/06/2019 
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС   24/06/2019 Протокол
11/06/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС  24/06/2019 Протокол
03/06/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  03/06/2019 Обявление  03/06/2019 Решение  03/06/2019 Документация  03/06/2019 Образци 03/06/2019  Приложение 1-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 1  03/06/2019 Приложение 2-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 2  03/06/2019 Приложение 3-Проект на договор  01/07/2019 ПРОТОКОЛ  01/07/2019 ДОКЛАД  01/07/2019 РЕШЕНИЕ Договор за Обособена позиция №1; Договор за Обособена позиция №2   07/08/2019 Обявление за възложена поръчка
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
20/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане)” по 2 обособени позиции, Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  20/05/2019 Покана   20/05/2019 Ценово предложение   20/05/2019 Приложение 1   20/05/2019 Приложение 2 30/05/2019 Протокол  31/05/2019  Протокол
30/04/2019
"Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
 23/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“  23/04/2019 Обявление  23/04/2019 Решение  23/04/2019 Документация  23/04/2019 Техническа спецификация   23/04/2019 Образци  23/04/2019 Методика   23/04/2019 Инвестиционен проект  23/04/2019 Проект на договор   13/05/2019  Съобщение   27/05/2019 Протокол 1    05/06/2019 Съобщение до "Геда Инжинеринг" - участник  18/06/2019  Съобщение   28/06/2019 Протокол 2    28/06/2019  Протокол 3    28/06/2019  Доклад   28/06/2019  Решение   12/07/2019 Съобщение до "Геда Инжинеринг" - участник
18/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ 18/04/2019 Решение 18/04/2019 Обявление 18/04/2019Документация 18/04/2019 Техническа спецификация 18/04/2019 Образци 18/04/2019 Методика 18/04/2019 Проект на договор 18/04/2019 Инвестиционен проект  18/04/2019 Пазарни консултации   25/04/2019  Разяснение 1   17/05/2019  Протокол 1  17/05/2019  Съобщение 27/05/2019 Протокол 2, 27/05/2019 Протокол 3, 27/05/2019 Доклад, 27/05/2019 Решение 11/09/2019 Договор 13/09/2019 Обявление
04/04/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“   Покана   Ценово предложение   КСС  18/04/2018  Протокол   23/04/2019  Протокол
19/03/2019
Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
19/03/2019Покана  19/03/2019КСС  19/03/2019Образец оферта 28/03/2019 Решение
30/04/2019 г. Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
27/02/2019
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за  Обект:“ Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, общ.Стрелча"  27/02/2019  Покана  27/02/2019 КСС  27/02/2019 Проект
20/02/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“  20/02/2019 Обява   20/02/2019 Образци  20/02/2019 Тръжна документация 20/02/2019 Информация  20/02/2019 Техническа спецификация  20/02/2019 Критерии за оценка  20/02/2019 Проект на договор   28/02/2019 Информация за публикуване на обява   26/03/2019  ПРОТОКОЛ   16/04/2019 Договор
14/02/2019 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 14/02/2019 Обява  14/02/2019 Образци  14/02/2019  Тръжна документация 14/02/2019 Информация   14/02/2019 Техническа спецификация  14/02/2019 Проект на договор  18/02/2019 Разяснение 19/02/2019 Съобщение
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.