http://strelcha.bg/index.php
 
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

11/06/2019 
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС
11/06/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС
03/06/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  03/06/2019 Обявление  03/06/2019 Решение  03/06/2019 Документация  03/06/2019 Образци 03/06/2019  Приложение 1-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 1  03/06/2019 Приложение 2-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 2  03/06/2019 Приложение 3-Проект на договор
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
20/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане)” по 2 обособени позиции, Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  20/05/2019 Покана   20/05/2019 Ценово предложение   20/05/2019 Приложение 1   20/05/2019 Приложение 2 30/05/2019 Протокол  31/05/2019  Протокол
30/04/2019
"Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
 23/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“  23/04/2019 Обявление  23/04/2019 Решение  23/04/2019 Документация  23/04/2019 Техническа спецификация   23/04/2019 Образци  23/04/2019 Методика   23/04/2019 Инвестиционен проект  23/04/2019 Проект на договор   13/05/2019  Съобщение   27/05/2019 Протокол 1    05/06/2019 Съобщение до "Геда Инжинеринг" - участник  18/06/2019  Съобщение 
18/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ 18/04/2019 Решение 18/04/2019 Обявление 18/04/2019Документация 18/04/2019 Техническа спецификация 18/04/2019 Образци 18/04/2019 Методика 18/04/2019 Проект на договор 18/04/2019 Инвестиционен проект  18/04/2019 Пазарни консултации   25/04/2019  Разяснение 1   17/05/2019  Протокол 1  17/05/2019  Съобщение 27/05/2019 Протокол 2, 27/05/2019 Протокол 3, 27/05/2019 Доклад, 27/05/2019 Решение
04/04/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“   Покана   Ценово предложение   КСС  18/04/2018  Протокол   23/04/2019  Протокол
19/03/2019
Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
19/03/2019Покана  19/03/2019КСС  19/03/2019Образец оферта 28/03/2019 Решение
30/04/2019 г. Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
27/02/2019
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за  Обект:“ Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, общ.Стрелча"  27/02/2019  Покана  27/02/2019 КСС  27/02/2019 Проект
20/02/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“  20/02/2019 Обява   20/02/2019 Образци  20/02/2019 Тръжна документация 20/02/2019 Информация  20/02/2019 Техническа спецификация  20/02/2019 Критерии за оценка  20/02/2019 Проект на договор   28/02/2019 Информация за публикуване на обява   26/03/2019  ПРОТОКОЛ   16/04/2019 Договор
14/02/2019 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 14/02/2019 Обява  14/02/2019 Образци  14/02/2019  Тръжна документация 14/02/2019 Информация   14/02/2019 Техническа спецификация  14/02/2019 Проект на договор  18/02/2019 Разяснение 19/02/2019 Съобщение
 13/12/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на услуга: Избор на застрахователна компания за сключване на групова застраховка "Живот за преживяване"  Обява   Указания   Образци   Информация     20/12/2018   Протокол    Рамково споразумение
28/09/2018г.
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно  ЗОП за „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”  28/09/2018  Уведомление   28/09/2018 Образец 1 - Оферта  28/09/2018 КСС  28/09/2018 Техническа спецификация
17/08/2018г.
Информация за удължаване срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”
09/08/2018г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”  09/08/2018 Обява   09/08/2018 Информация   09/08/2018 Техническа спецификация   09/08/2018 Указания   09/08/2018 Образци  09/08/2018 Проект на договор   Протокол   Договор
20/07/2018
Документация за участие в обществена поръчка (публично състезание) на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” –  ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ в 6 обособени позиции/6 лота   27/07/2018  Разяснение 1  02/08/2018 Разяснение 2  13/08/2018 Разяснение 3 05/09/2018 Протокол 1    07/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти  09/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти-промяна; 28/11/2018 Протокол 2, 28/11/2018 Протокол 3, 28/11/2018 Доклад, 28/11/2018 Решение;  18/01/2019  Решение  04/02/2019 Договор - Обособена позиция 1  Договор - Обособена позиция 2   Договор - Обособена позиция 5  Договор - Обособена позиция 6 19/03/2019 Договор - Обособена позиция 3, Договор - Обособена позиция 4, Обявление за възложена поръчка
04/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”   04/07/2018 Уведомление   04/07/2018 Образец 1 - Оферта  04/07/2018 КСС  04/07/2018 Техническа спецификация
03/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за  „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”  03/07/2018 Уведомление  03/07/2018 Образец 1 - Оферта   03/07/2018 КСС   03/07/2018 Техническа спецификация
15/06/2018
Избор на изпълнител за изграждане на обект: „Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“. Документация за обявената процедура >>>  19/07/2018 Протокол   31/07/2018 Съобщение за отваряне на оферти   06/08/2018 Протокол 2    06/08/2018 Протокол 3  06/08/2018  Доклад  06/08/2018  Решение 07.09.2018 Решение №674/07.09.2018 г.  02/10/2018 Договор  02/10/2018 Обявление за ОП
13/06/2018
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча”  13/06/2018 Обявление АОП   13/06/2018 Решение АОП  13/06/2018 Тръжна документация 13/06/2018 Образци   13/06/2018  ССИ  09/07/2018 Протокол    09/07/2018 Съобщение
12/07/2018 ДОКЛАД
30/05/2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет:
„Изготвяне на работен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с външен /довеждащ/ колектор“ на гр. Стрелча
30/05/2018Критерии за оценка на офертите - Методика за комплексна оценка
30/05/2018 Приложение 1 - Техническа спецификация
30/05/2018 Информация за публикуване, 30/05/2018 Обява за обществена поръчка
30/05/2018 Приложение 2 - Документация за участие, 30/05/2018 Образци на документи    30/05/2018 Проект на договор    07/06/2018 Информация за удължаване на срока  26/07/2018 Протокол  01/08/2018  Договор
09/05/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ 
03/05/2018
Откриване на процедура - публично състезание по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане  03/05/2018 Обявление АОП   03/05/2018 Решение АОП  03/05/2018 Регистрационна форма   03/05/2018 Тръжна документация   03/05/2018 Образци   03/05/2018 ЕЕДОП  07/06/2018 Протокол  07/06/2018 Доклад   07/06/2018  Решение  10/07/2018г. Договор  10/07/2018г. Обявление за възлагане на поръчка   
12/04/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков", ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции"  12/04/2018 Обявление АОП   12/04/2018 Решение АОП  12/04/2018 Регистрационна форма  12/04/2018  Тръжна документация  12/04/2018 Образци 12/04/2018 Проекто договор  12/04/2018 Инвестиционен проект  12/04/2018  Пазарни консултации  12/04/2018 ЕЕДОП 
10/04/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“  10/04/2018 Обявление АОП   10/04/2018 Решение АОП   10/04/2018 Регистрационна форма  10/04/2018 Тръжна документация   10/04/2018 Техническа спецификация  10/04/2018 Образци   10/04/2018 Методика   10/04/2018 Проекто договор 10/04/2018 Инвестиционен проект  10/04/2018 Пазарни консултации  27/04/2018  Разяснение   27/04/2018 Разяснение 1; 09/05/2018 Съобщение   23/05/2018  Съобщение  05/06/2018 Протокол 1  07/06/2018 Съобщение, относно отваряне на ценови оферти  20/06/2018г. Протокол 2   20/06/2018г. Доклад   20/06/2018г. Решение  10/07/2018г. Договор 10/07/2018г. Обявление за възлагане на поръчка   Обявление за приключване на договор
14/02/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Рекултивация на депо „Черни ниви“/“Окопана“ в землището на гр. Стрелча“  14/02/2018  Обява АОП   14/02/2018 Информация АОП  14/02/2018 Техническа спецификация  14/02/2018 Методика  14/02/2018 Тръжна документация   14/02/2018 Образци   14/02/2018  Инвестиционен проект  02/03/2018  Информация за удължаване на срок  
14/03/2018 ПPOTOKOЛ по чл.97, aл.4 oт ППЗОП  02/04/2018  Договор
19/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Зимно поддържане през зимен сезон 2017/2018г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча” за оперативен сезон 2017/2018 година 19/09/2017 Обява АОП  19/09/2017 Информация АОП  19/09/2017 Техническа спецификация 19/09/2017 Указания   19/09/2017  Образци   19/09/2017 Договор   27/09/2017 Информация за удължаване на срок  04/10/2017  Протокол   Договор 2017г.-2018г.   23/08/2018   Протокол
05/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет:"Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча, Исторически музей – гр.Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча  05/09/2017 Обява АОП  05/09/2017 Информация АОП  05/09/2017 Техническа спецификация   05/09/2017  Указания   05/09/2017 Образци  14/09/2017  Протокол  02/10/2017  Договор
05/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: "Основен ремонт на водопровод по ул."Богдан Овесянин" от о.т. 161 до о.т. 169 в град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик 05/09/2017 Обява АОП 05/09/2017 Информация АОП 05/09/2017 Документация 05/09/2017 Методика 05/09/2017 Техническа спецификация 05/09/2017 Инвестиционен проект 05/09/2017 Образци  21/09/2017 Информация за удължаване на срок  28/09/2017 Протокол  16/10/2017  Договор
01/08/2017
10/07/2017
Процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча, Исторически музей – гр.Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча   Обява АОП  Информация АОП  Указания  Техническа спецификация  Образци   18/07/2017г. Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   28/07/2017г. Протокол 
29/05/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча”  Решение АОП   Обявление АОП   Решение  Тръжна документация   Образци   22/06/2017г. Протокол   27/06/2017г. Протокол 2    27/06/2017г.  Съобщение, относно отваряне на ценови оферти  30/06/2017г. Протокол 3  , 03/07/2017г. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП03/07/2017г. Решение №477 от 03.07.2017    17/07/2017  Договор
18/05/2017
Процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Стрелча и осигуряване на "Топъл обяд" по ОП за храни и/или основно материално подпомагане  Обява АОП   Информация АОП   Тръжна документация   Образци  26/05/2017 Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   12/06/2017г. Протокол  05/07/2017 Договор
21/03/2017
Процедура по чл. 20, ал. 3  с предмет: Канализация по ул. „Средна гора”, гр. Стрелча, община Стрелча    Обява АОП   Инфо АОП  Тръжна документация  Образци   Техническа спецификация   Инвестиционен проект   11/04/2017  Протокол  11/04/2017  Решение  11/05/2017  Договор
13/12/2016
Процедура по чл.20, ал.3 - Избор на изпълнител на услуга с предмет: „Избор на застрахователна компания за сключване на Групова застраховка „Живот за преживяване”.
Обява  Указания Образци  Информация за публикувана обява 21/12/2016г. Протокол 
27/10/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Изготвяне на работен проект: „Реновиране и прилагане мерки  по енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча  Обява  Информация  Документация   Образци   Техническо задание   Разяснение    08/11/2016 Протокол   29/11/2016  Договор
21/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за: "Закупуване, доставка и монтаж на театрални столове за НЧ"Просвещение-1871" гр.Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871"гр. Стрелча   Уведомление и техническа спецификация
17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на осветление за сцената на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча   Уведомление и техническа спецификация
17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на озвучителна техника за читалищен салон на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча   Уведомление и техническа спецификация
 17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на оборудване за сцената на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча   Уведомление и техническа спецификация 
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата /кухня - уреди и инвентар, перално помещение, спални, помещение за игра/ и за детските площадки на ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча   Уведомление  Технически спецификации
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за: Озеленяване и доставка на растителност в ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча   Уведомление  Техническа спецификация
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане на Медицински кабинет в ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча   Уведомление  Техническа спецификация
31/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча, етап: Подмяна на водопроводна мрежа по ул. „Д. Благоев” от О.Т. 22 /бул. „България”/ до О.Т. 106 /източно след моста на река Луда Яна/" Техническа спецификация  Указания   Методика Приложение№13    Образци  Инвестиционен проект-ВОБД  Инв. проект-геодезия Инв. проект-водоснабдяване Инв. проект-други Информация  Обява   16/09/2016 Информация за удължаване на срока  20/09/2016 Протокол    20/09/2016  Решение    Договор
25/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на авторски надзор на обект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ по проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“   Обява  Информация  Допълнителна информация  Задание  Договор  Образци Информация за удължаване на срока за приемане на оферти  09/09/2016 Протокол
25/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Избор на консултант за подготовка и последващо управление на проектно предложение с наименование: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ Обява  Информация  Допълнителна информация   Техническа спецификация  Методика   Образци Информация за удължаване на срока за приемане на оферти  12/09/2016 Протокол 15/09/2016  Договор
11/07/2016
Събиране на оферти по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж гр.Стрелча”, „Обществена трапезария”  и „Топъл обяд”  Обява Информация по чл. 20 Техническа спецификация Образци Указания   27/07/2016г. Протокол  29/07/2016г. Договор   01/08/2016г. Информация за сключен договор
17/06/2016
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за реализация на проект със заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“,в гр. Стрелча,общинаСтрелча 17/06/2016 Обява  17/06/2016 Информация  17/06/2016 Образци 17/06/2017 Указания 17/06/2017 Договор 17/06/2016  Техническа спецификация  11/07/2016 Протокол   04/08/2016 Договор
17/06/2016
Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор на проект със заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча“ 17/06/2016 Обява  17/06/2016 Информация 17/06/2016 Образци 17/06/2016 Указания  17/06/2016 Договор  17/06/2016 Техническа спецификация 21/06/2016 Разяснение  18/07/2016 Протокол   04/08/2016  Договор
25/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на Строителство на обект: "Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул."България" 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"   Решение АОП  Обявление АОП  Тръжна документация  Заповед Писмо до медиите Технически паспорт  Сертификат  Резюме доклад от извършено обследване  Доклад за извършено обследване ЕЕ  Инвестиционен проект  Техническо обследване  Доклад за резултати от конструктивно обследване  Разяснение  Разяснение 1  Протокол 1   Протокол 2  Протокол 3   Решение   Договор
20/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществана поръчка по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗОП за обект: „Извършване на аварийно–спасителни и  укрепителни работи  на  обект „Подпорна стена на ул. „Вълк” № 9 по плана на град Стрелча   Решение АОП
18/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет:   "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча   Обява  Техническа спецификация  Информация  Образци  Указания   Информация за удължаване срока за получаване на оферти  Протокол 1
14/04/2016г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:   „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр.Стрелча”  Обявление АОП   Решение АОП   Заповед  Тръжна документация  Образец 30.1  Писмо до медиите   Проект   Разяснение 1   Разяснение 2   Решение за промяна АОП  Разяснение 3   Протокол 1   Протокол 2  Протокол 3    Съобщение   Протокол 4  13/09/2016 Решение за прекратяване
 06/04/2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на Строителство на обект: "Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул."България" 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 
21/03/2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ ПО ПРАВИЛАТА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:   „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча”
11/03/2016г.
29/01/2016г.
14/01/2016г.
Откриване на процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП, с предмет : "Изработване на Общ устройствен план на Община Стрелча   Публична покана   Документация   Образци   Заповед   Проект на договор   Писмо до медиите  Планово задание   Разяснение   Протокол 
15/12/2015г.
15/12/2015г.
10/12/2015г.
03/12/2015
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
 03/12/2015г.
03/12/2015г.
01/12/2015г.
01/12/2015
 01/12/2015
01/12/2015г.
.
 
27/11/2015г.
28/10/2015г.
Откриване на  процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане през зимен сезон 2015/2016 г  и 2016/2017г на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр.Стрелча, сДюлево, с.Смилец, с.Блатница с.Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча"   Публична покана   Съобщение   Заповед   Образци   Протокол    Решение  Договор
12/08/2015г.
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Стайко Стайков” гр. Стрелча.
Заповед за откриване, Обявление АОП, Решение АОП, Съобщение, Тръжна документация, Приложение 1, Приложение 2  Протокол 1    Протокол 2   Решение
23/07/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: Извършване на допълнителни непредвидени количества СМР за "Обособяване на спортно-възстановителен център в гр.Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в гр.Стрелча"    Решение АОП    Документация  Покана   Доклад   Решение
22/07/2015г.
16/07/2015г.
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет:„Доставка на хранителни  продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Стрелча”    Публична покана АОП   Заповед   Образци   04/08/2015    Протокол
13/07/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/ Дюлево – ЖП спирка Дюлево” Обявление АОП    Решение АОП    Заповед    Тръжна документация    Писмо до медиите  Протокол 1   Протокол 2   Протокол 3   Решение
10/06/2015г.
04/06/2015г.
18/05/2015г.
08/05/2015г.
08/05/2015г.
07/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
24/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и поставяне на Покрит Модулен сценичен подиум, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3131533     Решение АОП   Обявление АОП   Тръжна документация  Заповед   Писмо до медиите    Проект   Протокол 1     Протокол 2    Съобщение   Протокол 3   Решение
24/04/2015г.
 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на макети и информационни табели в град Стрелча”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3130027  с уникален номер от АОП 00935-2015-0008  Решение АОП   Обявление АОП   Тръжна документация   Заповед    Писмо до медиите    Решение за промяна от 04.05.2015г.   Разяснения    Протокол 1   Протокол 2   Съобщение   Протокол 3   Решение  
24/04/2015г.
Публична покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90 от ЗОП   Решение  АОП    Покана   Писмо до медиите    Документация  Протокол   Доклад   Решение
23/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница”  с уникален номер от АОП 9041095  Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите   Протокол   Решение
23/04/2015г.
22/04/2015г.
16/04/2015г.
15/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект:  „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча”  с уникален номер от АОП 00935-2015-0004  Решение АОП    Обявление АОП    Тръжна документация    Проект    Писмо до медиите   Протокол 1   Протокол 2   Протокол 3   Протокол 4    Решение
15/04/2015г.
15/04/2015г.
15/04/2015г.
15/04/2015г.
09/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: "Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски  пожари в община Стрелча" с уникален номер от АОП 00935-2015-0003  Решение АОП    Обявление АОП   Писмо до медиите     Тръжна документация    Проект   Спецификации  Разяснения  Разяснения 1  Разяснения 2   Разяснения 3   Протокол 1     Протокол 2  Протокол 3     Решение
09/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница”  с уникален номер от АОП 9040702 Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите  Разяснения
09/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческата група при кметство: село Свобода” с уникален  номер от АОП 9040703  Публична покана  Тръжна документация  Заповед  Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите   Протокол   Решение
07/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Закупуване на защитни средства  и оборудване на противопожарно депо в гр. Стрелча” с уникален  номер от АОП 9040619  Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите  Разяснения  Разяснения 1   Разяснения 2    Протокол  Решение 
07/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Закупуване на защитни средства  и оборудване на противопожарно депо в с.Смилец, община Стрелча” с уникален  номер от АОП 9040620  Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение  Съобщение до медиите  Разяснения    Решение    Протокол
03/04/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческата група при кметство: село Свобода” с уникален  номер от АОП 9040526  Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите  Отговор на въпроси
02/04/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница”  с уникален номер от АОП 9040451 Публична покана   Тръжна документация  Заповед   Техническа спецификация   Приложение към техническа спецификация    Приложение към ценово предложение   Съобщение до медиите
16/03/2015г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 /     Решение АОП
10/03/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на Туристическа пътека "Банчето-Жаба могила-местност Липите" в община Стрелча, област Пазарджик  с уникален номер от АОП 00935-2015-0002   Решение АОП    Обявление АОП    Писмо до медиите  Тръжна документация    Инвестиционен проект   Протокол 1    Протокол 2     Протокол 3   Съобщение   Протокол 4   Протокол 5   Решение
06/03/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!!!
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / 12.12.2013г. с уникален номер от АОП 00935-2015-0001   Решение АОП    Обявление АОП   Писмо до медиите   Документация    Проект
20/02/2015г.
26/01/2015г.
Разяснение по Строителство на обект: "Обособяане на спортно-възтановителен в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча",  който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г. с уникален номер от АОП 639539
РАЗЯСНЕНИЯ
30/12/2014г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 /     Решение АОП
23/12/2014г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!!!
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / 12.12.2013г. с уникален номер от АОП 639847   Решение АОП    Обявление АОП   Писмо до медиите   Документация    Проект
22/12/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект:  "Обособяване на спортно-възстановителен в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча",    който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г. с уникален номер от АОП 639539  Решение АОП   Обявление АОП    Писмо до медиите    Заповед    Документация   Проект   РАЗЯСНЕНИЯ   Протокол 1   Протокол 2  Протокол 3   Протокол 4   Протокол 5    Решение
22/12/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г.  с уникален номер от АОП 639523    Решение АОП   Обявление АОП  Писмо до медиите  Заповед   Документация    Проект   Протокол 1  Протокол 2   Съобщение  Решение   Протокол 3
22/12/2014г.
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения" с уникален номер от АОП 9037658. Публична покана АОП    Съобщение до медиите Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3  Образци  Публична покана  Заповед  Протокол    Договор
16/12/2014г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА! 
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения" с уникален номер от АОП 9037502. Публична покана АОП Съобщение до медиите Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3  Образци Публична покана    Заповед
02/12/2014г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения"    Решение
02/12/2014г.
28/11/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на доставка с предмет: "Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр.Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча - зареждане от бензиностанция"    Решение АОП    Обявление АОП   Тръжна документация    Протокол   Протокол 2   Съобщение   Протокол 3   Решение  Договор
21/10/2014
 
Публична покана с предмет: Проектантски услуги за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за: Аварийно укрепване на бреговете на дере, преминаващо през УПИ ХIV-помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча Публична покана   Заповед    Техническа спецификация    Документация за участие    Указания за участниците  Съобщение до медиите   Разяснения    Протокол на комисията    Писмо за изпращане на Протокол    Уведомително писмо за избор на изпълнител     Договор
21/10/2014
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА! 
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения".  Публична покана АОП   Заповед    Съобщение до медиите  Приложение 1   Приложение 2  Приложение 3  Образци     Публична покана   Протокол   Решение
17/10/2014
15/10/2014
 ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения".  Публична покана АОП    Заповед   Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Образци   
 
 
 
 ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА
Публична покана с предмет: Проектантски услуги за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за: Аварийно укрепване на бреговете на дере, преминаващо през УПИ ХIV-помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча      Публична покана     Заповед     Техническа спецификация    Документация за участие   Указания за участниците  
25/09/2014
25/09/2014
 Откриване на процедура за избор на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект:  „Изграждане на туристическа пътека - "Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата" в Община Стрелча, област Пазарджик”   Решение АОП    Обявление АОП    Тръжна документация  Проект 1  Проект 2    Проект 3    Протокол 1   Протокол 2   Протокол 3   Протокол 4    Съобщение отваряне на ценови оферти      Протокол 5   Решение за избор на изпълнител
25/09/2014
 Откриване на процедура за избор на изпълнител  с предмет: "Строителство на обект:  „Изграждане на туристическа пътека - "Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата" в Община Стрелча, област Пазарджик”    Решение АОП     Обявление АОП     Тръжна документация  Проект 1   Проект 2    Проект 3    Протокол 1  Съобщение Протокол 2  Протокол 3   Решение 1077   Информация за сключен договор   Договор  Писмо за възстановяване на банкова гаранция
12/08/2014
 
 
 
 
 
11/08/2014
Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет "Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча Решение за прекратяване на процедура
 
Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет "Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" Решение АОП   Обявление АОП
01/08/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/”    Решение АОП   Обявление АОП    Заповед    Тръжна документация   Протокол 1   Протокол 2   Съобщение от 25.09.2014г.   Протокол 3   Писмо   Решение   Покана  Възлагателно писмо   Договор
16/07/2014 Публична покана за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни  продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Стрелча”   Публична покана    Заповед    Образци   Разяснения    Протокол    Договор
01/07/2014 Осъществяване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А"    Решение за промяна АОП
01/07/2014Осъществяване на строителен надзор на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1"    Решение  за промяна АОП
30/06/2014ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В   Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на туристическа пътека - Град Стрелча - Марков камък - язовир „Чирешката” в Община Стрелча, област Пазарджик”      Публична покана     Тръжна документация
30/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект: „Изграждане на туристическа пътека - Град Стрелча - Марков камък - язовир „Чирешката” в Община Стрелча, област Пазарджик”      Решение АОП    Обявление АОП    Тръжна документация
27/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за туристически информационен център, доставка и поставяне на пътепоказателни табели, доставка на две табели, доставка и поставяне на рекламно LED табло и доставка и поставяне на информационни табла в град Стрелча"  Решение АОП    Обявление АОП     Тръжна документация Техническа спецификация  Решение за промяна
26/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „ Доставка на оборудване декори за празник, материали и озвучителна техника в град Стрелча ”    Решение АОП    Обявление АОП    Тръжна документация
23/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка, чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за "Изграждане на ж.п. прелез и пътни връзки на ж.п. км 57+015 по ж.п. линия Пловдив-Панагюрище" за кандидатстване на община Стрелча по Оперативна програма"    Публична покана      Публична покана   АОП      Заповед     Техническа спецификация     Документация за участие
19/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1"     Решение АОП       Обявление АОП       Тръжна документация
19/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1"   Решение АОП      Обявление АОП     Тръжна документация
10/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Строителство на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А"    Решение АОП     Обявление АОП     Тръжна документация     Решение за промяна
10/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А"   Решение АОП    Обявление АОП    Тръжна документация
01/04/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Осъществяване на строителен надзор на обект:"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Смилец, община Стрелча - Етап 1"     Решение АОП       Обявление АОП    Тръжна документация
01/04/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Смилец, община Стрелча - Етап 1    Решение АОП   Обявление АОП    Тръжна документация
17/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс”   Решение АОП   Обявление АОП  Тръжна документация
17/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България    Решение АОП   Обявление АОП   Тръжни документи
11/03/2014Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България      Решение
11/03/2014Решение за прекратяване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс”     Решение
10/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услега с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България    Решение АОП      Обявление АОП        Тръжни документи
10/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга  с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
07/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс”    Решение АОП      Обявление АОП     Тръжна документация  
07/03/2014Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет:  "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс”     Решение АОП за прекратяване
05/03/2014 Откриване на процедура за възлагане на общиствена поръчка за избор на изпълнителнител с предмет: "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ ,    който се осъществява  по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България   Решение АОП   Обявление АОП   Тръжни документи   Договор
28/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет:         "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс”   Решение АОП   Обявление АОП   Образци за участие    Тръжна документация  Техническа спецификация    Договор    Решение АОП за промяна
11/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана  с предмет: "СМР на обект "Обновяване и модернизация на физкултурен салон в НУ "П.Хилендарски" гр. Стрелча, осъществен по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"  Образци  Техническо задание   Заповед  Публична покана
07/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на стратегически документи на община Стрелча по три обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 - разработване на Общински план за развитие на община Стрелча 2014-2020 с извършване на предварителна оценка на въздействието
  • Обособена позиция 2 - разработване на правила и методи за мониторинг и контрол
  • Обособена позиция 3 - разработване на концепция за пространствено развитие
Образци за участие    Указания   Заповед  Публична покана
03/02/2014Откриване на процедура на изпълнител чрез публична покана с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик", осъществен с финансово подпомагане от МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.   Публична покана   Техническо задание   Образци за участие
 03/02/2014Прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик"     Заповед
24/01/2014
25/11/2013

Откриване на процедура на изпълнител чрез публична покана с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик", осъществен с финансово подпомагане от МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.  Публична покана Техническо задание  Образци за участие

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча-зареждане от бензиностанция”  Тръжна документация   Решение АОП   Обявление АОП
18/11/2013 г.Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на мобилна библиотек за Проект Създаване на културен мобилен център в село Свобода"   Решение АОП
06/11/2013г.Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация-гр.Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча - зареждане от бензиностанция"   Решение АОП   Заповед
31/10/2013г.Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: "Доставка на мобилна библиотека за проект Създаване на културен мобилен център в село Свобода" Тръжна документация  Решение АОП   Обявление АОП   Образци Техническа спецификация  Указания за участие  Оценитени листа   Договор
26/09/2013 г.Откриване процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка, чрез публична покана с предмет: "Доставка на сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Стрелча"  Публична покана   Заповед  Общи условия   Образци за участие
16/09/2013г.Откриване процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана за извършване на услуга с предмет: "Зимно поддържане през зимен сезон 2013/2014 и 2014/2015 на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Стрелча Образци за участие  Публична покана
13/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици и пътища на територията на община Стрелча" - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
05/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект:"Изграждане на туристическа пътека - м. Ненчовец - м. Пионерски лагер" в община Стрелча, област Пазарджик, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно сключен договор за финансиране № 13/313/00220 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
01/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Изграждане на Туристическа пътека "Банчето-Жаба могила-местност Липите" в община Стрелча, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/313/00219 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация  Информация за прекратяване на договор
31/07/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в гр. Стрелча с подобект "Колоездачна пътека", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер №13/313/00160- Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
29/07/2013г.Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча - зареждане от бензиностанция"
26/07/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на строителството с предмет: "Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер № 13/313/00160 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
10/06/2013Откриване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр. Стрелча”.

Образци за участие
08/05/2013Откриване на процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие и работна група и обучение" по обособени позициии: Обособена позиция 1 - Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие и Обособена позиция 2  - Работна група и обучение по проект на ОПАК

Изтегли комплект документи (zip- 1,4 Mb, в това число заповеди, публична покана, указания и образци)
 
 
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Стайко Стайков” гр. Стрелча.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.