+ A | - a | A
· ОУП
БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на община Стрелча -
 
ТЕКСИМБАНК АД пл."Дружба" № 1
 
TEXIBGSF   BG81 TEXI 9545 8400 0822 01
 
вид плащане    сметка       наименование
442100BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Данък върху недвижими имоти
442200BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Данък върху наследствата
442300BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Данък върху превозните средства
442400BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такса за битови отпадъци
442500BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Данък при придобиване на имущества - 3%
443400BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Други данъци
443700BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Вноски от приходи на общ.предприятия и институции
444000BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
444100BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от наем на имущество
444200BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от наем на земя
444300BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
444400BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от лихви по срочни депозити
444800BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Дивидент
444900BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани
445100BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445200BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
445500BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от продажба на ДМА
445600BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от продажба на земя
445700BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от концесии
445800BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445900BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от продажба на нематериални активи
446500BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети
447000BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Други неданъчни приходи
448001BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за технически услуги
448002BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на детски градини
448003BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на детски усли и други по здравеопазването
448004BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
448005BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
448007BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за административни услуги
448008BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448009BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на полудневни детски градини
448010BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за ползване на общежития и други по образованието
448011BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такси за гробни места
448012BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Туристически такси
448090BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Други общински такси
448081BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
448888BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Преводи по с/ки 84 с многоредов документ
448866BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Неуточнени /грешни/преводи
448013BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Такса за притежаване на куче
441400BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Окончателен годишен /патентен/ данък
442800        BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 Туристически данък
        
                  
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.