Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1129
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
сряда 28 октомври 2015 - 16:35:56


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1129
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Даване съгласие Кмета на община Стрелча по компетентност на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3, чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ да открие процедура за прекратяване и преиздаване на разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) с титуляр „Вимпета” ЕООДНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1077 )