Новина: ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА ОДОБРЕНИ ПЕТ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 06 юни 2013 - 12:11:16


Ще бъдат назначени  пет младежи, разпределени както следва:

        Дирекция “Обща администрация” – 4 бр.
        Дирекция”Специализирана администрация”-1бр.
           Одобрени  работни места са за младежи със специалност :

            Комуникационно и компютърна техника – 2 работни места;
            Архитектура, строителство и геодезия - 1 работно място;
            Право- 1 работно място ;
            Икономика- 1 работно място.

          Кандидатите за участие по Програма "Старт на кариерата", през 2013г., трябва да отговарят на следните изисквания:

    Да са младежи до 29 не навършени години до 26.06.2013 включително;
    Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
    Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;
    Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Необходими документи за кандидатстване:Заявление  за включване в програмата с посочване  на ведомствата, за които кандидатстват  и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОМН. Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Срок  за подаване на документите в Дирекция „Бюро по труда" гр. Панагюрище 26.06.2013г. включително.

ОЧАКВАМЕ  ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ  НА УСЛОВИЯТА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ!Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.142 )