Новина: В община Стрелча се проведе информационна среща по проект на ОПАК
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
четвъртък 18 юли 2013 - 11:18:21


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


eu_opak.jpg


На 17 юли от 11 часа в кметска зала на община Стрелча се проведе  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по Проект: „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СТРЕЛЧА“  Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по ОП „Административен капацитет“.
Тази откриваща конференция е част от   Дейност 3 по проекта за: Визуализация и публичност. Всички служители, в това число кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани лидерски умения, екипна ефективност, справяне с конфликти, чуждоезиково обучение, работа в мултикултурна среда с маргинализирани групи и др.  Повишените знания и умения, в резултат от обученията, ще допринесат за изграждане на по-ефективна структура на управление и подобрени комуникационни умения на ръководителите и служителите в общинска администрация Стрелча , както и за подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса, което  е приоритетна политика на Община Стрелча.

 

dscn1275a.jpg


ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СТРЕЛЧА”

Проектът се осъществява с финансовата  подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”

съфинансирана от Европейския  съюз чрез Европейския социален фонд.  Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.167 )