Новина: ОБЯВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
понеделник 07 август 2017 - 14:08:30


Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2017/2018 г. 
Критериите за подбор на лицата, приети от Общински съвет – Стрелча на редовна сесия от 23.02. 2017 г. са следните:1.    Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
2.    Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;
3.    Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
4.    Ветерани от Втората световна война;
5.    Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 250 лв. с включени добавки,  които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;
6.    Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лв. с включени добавки;
7.    Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.

Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до  4 /четири/ пространствени куб.м.    

Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 31 август 2017 г.. включително.

Списъкът на правоимащите ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча .

Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината са за сметка на правоимащите.

Продажбата на дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС на пространствен куб.м. , определена по Ценоразпис – приложение № 3.1. към Наредба за реда за ползване на дървесина извън горските територии на Община Стрелча, приета с  Решение на ОбС № 276 по Протокол № 22/ 23.02.2017 г.


Приложения: ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ 

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1742 )