Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
петък 22 февруари 2019 - 10:18:15


Община Стрелча - звено „Местни данъци и такси” уведомява гражданите, че могат да заплатят задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019 г.
Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2019 г.
Втора вноска – до 31.10.2019 г.
На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2019 г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2019 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2019 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2019 г.
За четвъртото тримесечие- до 31.10.2019 г.
На предплатилите за цялата година до 31.01.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
- В брой на касата „Местни данъци и такси” в гр. Стрелча
- Безкасово по банковата сметка на Община Стрелча в ТЕКСИМБАНК АД пл."Дружба" № 1
TEXIBGSF BG81 TEXI 9545 8400 0822 01
Информация на линк - http://strelcha.bg/page.php?119
- На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД
- На касите на Изипей /Easypay/Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2204 )