Новина: П О К А Н А
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 02 май 2019 - 10:28:01


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т    -    СТРЕЛЧА

                На 02.05.2019г. /четвъртък/ от 16.50 ч. в Кметска зала при Общинска администрация -Стрелча ще се проведе  заседание  на ПК:

-    Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправлението, безопасност на движението по пътищата и гражданска защита;
-    Социална и инженерна инфраструктура на общината, териториално – селищно устройство, общинска собственост, екология,селско и горско стопанство;
-     Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания ;
-    Бюджет, финанси, икономика, национални програми и европейски фондове, туризъм водеща комисия – водеща комисия;

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Корекция в поименния списък на капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за 2019г.

Внос. : Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: инж. Стоил Стоилов – директор на дирекция СА


С уважение /п/ ,
МАРИЯ СТАНКОВА
Председател на ОбС-Стрелча
 
 
ИЗТЕГЛИ >>>

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2262 )