Новина: Съобщение от "ВиК-С" ЕООД гр.Стрелча
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
вторник 09 юли 2019 - 15:56:08


"ВиК-С" ЕООД уведомява гражданите и гостите на град Стрелча, че след дезинфекциране и обеззаразяване на всички водоснабдителни съоръжения бе извършено пробонабиране и изследване  на водата на 01.07.2019г. Резултатите показват несъответствие с изискванията на Наредба 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Дружеството би могло да им влияе само при краткотрайно замътняване /2-3дни/ на водата от водоизточника или наличие на функциониращ вторичен утаител на ПСПВ,какъвто няма. Водата от водопреносната мрежа не отговаря по качество за питейни нужди.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2313 )