Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 675
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:10:59


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 675
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60
ОТНОСНО:      Допълнително целево финансиране  НЧ „Просвещение -1871” град Стрелча, за покриване на задължение към НАП.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и ал.2 от ЗМСМА и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет
РЕШИ:

1.    Предоставя допълнителна субсидия в размер на 29 856.79лв за покриване на главница и лихва по наложен обезпечителен запор на наличната банкова сметка по изпълнително дело 13150000557 от 2015 по описа на  ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик........
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2324 )