Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 701
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
четвъртък 26 септември 2019 - 08:52:29


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 701 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии (ОГТ), собственост на община Стрелча за 2020 г. и  одобряване предлаганата за добив дървесина от ОГТ  през 2020 г., съгласно приложения Опис на комплектования лесосечен фонд за 2020 г.
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2376 )