Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 705
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
четвъртък 26 септември 2019 - 09:01:58


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 705 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО: Завишаване броя на децата в ДГ „Д-р Стайко Стайков” – гр. Стрелча над максималния брой деца по Приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2380 )