Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 706
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от desy
четвъртък 26 септември 2019 - 09:03:53


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА   

Р Е Ш Е Н И Е 706 
от редовно заседание на ОбС – Стрелча 
проведено на 19.09.2019 г. 
взето с Протокол № 62   

ОТНОСНО Даване съгласие за  издаване  на ново  разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от  Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект:,  „Къща за гости – Стоичковата къща”,  находяща  се  в УПИ VІ – 845, кв.59 ,  по плана на гр. Стрелча, с титуляр  „КИС - 2019” ЕООД,  гр. Стрелча Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2381 )