Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 15
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
вторник 03 декември 2019 - 15:09:34


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 15
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.11.2019г.
взето с Протокол № 2

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №: BG06RDNP001-7.001-0093 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча”, сключен между Община Стрелча и ДФ „Земеделие”.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2420 )