Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 27
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:17:29


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2019 год. и отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на част от Покрит плувен бассейн заедно с общи части от помещенията за съблекалня и душове , находящи се сградата на Общинската минерална баня, цялата с обща площ от 1189 ,00 кв.м находящ се в УПИ III-За градска баня по плана на гр. Стрелча, актуван с АЧОС № 2089/10.03.2015 г. и вписан в Службата по вписванията при РС Панагюрище , чрез сключване на договор за наем без провеждане на тръжна или конкурсна процедура
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2441 )