Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 29
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
понеделник 30 декември 2019 - 15:21:40


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 29
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27.12.2019г.
взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. и отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на с. Смилец, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2443 )