Новина: Община Стрелча реализира дейностите по проект ”Протегни ръка – подари усмивка”
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
петък 25 октомври 2013 - 09:42:23


 Община Стрелча реализира дейностите по проект ”Протегни ръка – подари усмивка” по Договор BG051PO001-5.1.04-0053-C0001, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.Социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен санитар” се предоставят в домовете на потребителите вече 6 месеца. Социална подкрепа и грижи получават 40 лица от всички населени места в община Стрелча. През месец Август се проведе надграждащо обучение и консултации за персонала в „Звено за услуги в домашна среда”, за получаване на допълнителна информация и придобиване на умения при предоставянето на социални услуги. Лицата, предоставящи услугите „Социален асистент” и „Домашен санитар” получиха работно облекло и предпазни средства. През месец Септември бе обявен и допълнителен прием на заявления за набиране на потребители на социални услуги, както и допълнителен прием на документи от желаещи да работят като „Социален асистент” и „Домашен санитар”. Продължителността на предоставяне на социални услуги ще бъде до 30.04.2014г.
Екип за управление на проекта
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.250 )