Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 57
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:11:27


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 57
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6
 
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: „Външно електрозахранване на „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30кWр”, намираща се в ПИ № 32, кв.11 по плана на с. Свобода, община Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2501 )