Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 59
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:17:03


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 59
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6

ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 645,80 метра и сервитут 645,80 кв.м., през общински имоти публична общинска собственост за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30кWр”. Намираща се в УПИ ІІ-348, кв.14 по плана на с. Свобода, община Стрелча
 

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2503 )