Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 66
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:30:53


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 66
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2510 )