Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 70
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
четвъртък 05 март 2020 - 11:41:49


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 27. 02. 2020г
взето с Протокол № 6
 
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: „Бонита хотел СПА” ЕООД находящ се в УПИ ХІІІ –1210, кв.97 , по плана на гр. Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2515 )