Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 104
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от adm_str2
петък 08 май 2020 - 11:15:34


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 05.05.2020 г.
взето с Протокол № 9 
 
Относно: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“, сключен между Община Стрелча и ДФ „Земеделие”
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2593 )