Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 150
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 04 септември 2020 - 18:30:52ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 150
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 03.09.2020 г.
взето с Протокол № 15
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до 30.11.2025г. на имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2710 )