Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 174
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от adm_str2
вторник 03 ноември 2020 - 10:30:59


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 174
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 29.10.2020г.
взето с Протокол № 18 
 

ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и учредяване на безвъзмездно право ползване на части от имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІV 1295- Административни дейности, кв. 110, по плана на гр.Стрелча, пл.Оборище, АЧОС№1325/27.02.2013. за срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни избори
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.2773 )