Новина: До 15 ноември ще се приемат документи на желаещи да се възползват по Проект ”Подкрепа за достоен живот„
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 06 ноември 2013 - 12:21:19


Община Стрелча – партньор на Агенцията за социално подпомагане по Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, тридесет и четери месеца успешно реализира Проекта,съгласно сключеното Споразумение.  Проектът се реализира в рамките на приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
   Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само(или чрез своя законен представител), да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като  избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.
   Целевите групи са:
Хора с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване – потребители на услугата „Личен асистент”
Личните асистенти – лица  в трудоспособна възраст,които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица(студенти или придобили право на професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране).
Социалната услуга „Личен асистент” в момента се предоставя на 6 потребители от гр.Стрелча, с.Смилец и с.Блатница” от 6 Лични асистента, назначени на работа на 5 трудови и 1 граждански договор.
Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент ще продължи 39 месеца – от 10.01.2011 год. до 15.03.2014 година, като от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 год. ще се приемат документи от кандидати за потребители по Етап 3.3 на проекта, тъй като интересът към Проект ”Подкрепа за достоен живот „  и желаещите да се възползват от него е голям.
     Документите ще се приемат в Домашен социален патронаж гр.Стрелча от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г. включително.

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.290 )