Новина: РЕШЕНИЕ № 393
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
четвъртък 30 декември 2021 - 17:11:47


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 393
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 23. 12.2021 г.
взето с Протокол № 35
ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2021г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Борис Ангелов Велев и Минка Герова Велева  на законно построена сграда в УПИ III-общ. в кв.5 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 132,00 кв. м
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3305 )