Новина: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 14 април 2022 - 14:00:14


ОБЯВЯВА
 
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ, ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ И КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ПО НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧАОбщина Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 15.04.2022 г. до 30.04.2022 г. ще се приемат документи за определяне на специална стипендия на община Стрелча, годишна стипендия, еднократно финансово стимулиране и колективна награда по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на стипендия има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 09 април 2021 г. до 15 април 2022 г. с критерии:
•    за Специалната стипендия на община Стрелча - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански;
•    за Годишна стипендия  - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални.
•    за Еднократно финансово стимулиране - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални.
•    за Колективна награда - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални, ученически.

Областите за кандидатстване са:

•    Наука, техника и образование - математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
•    Изкуство и култура - музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
•    Спорт.
Документи за кандидатстване.

•    Молба по образец;
•    Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
•    Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
•    Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
•     Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 15.04.2021г до 30.04.2021г .
Лице за контакти: Радина Загорска – гл. спец. „КОМДСЕВСД”
Телефон за връзка:  0896842850
Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Нормативни документи, раздел Наредби.
 
 
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3417 )