Новина: РЕШЕНИЕ № 481 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022 год.
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 01 юли 2022 - 13:08:04


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 481
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30. 06.2022 г.
взето с Протокол № 42


ОТНОСНО:  Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в   Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022 год.  УПИ II-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк”, актуван с АЧОС №2765/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №1297/09.10.2020год., Aкт №128, том 5 за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.  
 
Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3516 )