Новина: РЕШЕНИЕ № 484
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
петък 01 юли 2022 - 13:11:49


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 484
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 30. 06.2022 г.
взето с Протокол № 42


ОТНОСНО: Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022год. и отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, намиращ се в УПИ ІІ-хотел, младежки дом, ОбНС и БНБ, кв.64, пл.”Дружба”№2, гр.Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
   

Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.3519 )