Новина: Община Стрелча спечели проект по ОПАК за разработване на ОПР 2014-2020 и Концепция за пространствено развитие
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
четвъртък 09 януари 2014 - 11:11:37


На 27 ноември кметът на Община Стрелча Иван Евстатиев подписа нов договор по Оперативна програма административен капацитет /ОПАК/ за изпълнение на проект за повишаване ефективността и отчетността на изпълнението на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча /. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 9 месеца, на стойност 50 372  лева.eu_opak.jpgЦелта на проекта е да бъде разработен и въведен ефективен механизъм за мониторинг и контрол по отношение на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие в общината, както и качествено разработване на общински документи с отношение към интегрираното териториално планиране и развитие и  укрепване нивото на прозрачност и информираност и нивото на взаимодействие с местни структури на гражданското общество по отношение процеса на прилагане и мониторинг на политиката за интегрирано териториално планиране и развитие в община Стрелча. Като дейности в проекта са включени: Разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година с извършване на предварителна оценка на въздействието; Разработване на правила и методи за мониторинг и контрол; Разработване на Концепция за пространствено развитие. .          
ПРОЕКТ „„Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики””
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Новина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.353 )